Ktl-icon-tai-lieu

igbt điện áp cao

Được đăng lên bởi tranhainamhoang2012
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SKM 400GB176D
Absolute Maximum Ratings
Symbol Conditions
IGBT


1 /( 0

%

1 3(+ 0

	 /(0" 
	 		 	 	'

3)++45+

&

 6+ 0

53+

&

#++

&

: /+3+

>

 /( 0

44+

&

 6+ 0

5++

&

#++

&

1 3(+ 0

//++

&

	 /( 0

44+

&

	 6+ 0

5++

&

#++

&

//++

&

(++

&

1

* 4+ --- @ 3(+

0



* 4+ --- @ 3/(

0

4+++%78/$%


9

Trench IGBT Modules



 3/++ ; 9 < /+ ; 1 3/( 0
 = 3)++ 

Inverse Diode
%?

1 3(+ 0

%?78

%?78/$%?


SKM 400GB176D

%?8

 3+ ; 
-

SKM 400GAL176D

Freewheeling Diode

Features
 	
	 
 	
 	
	 	

  	 			


	 	

  !" 	

 # $ %

Typical Applications*
 & 
		 '	
 
 ()( * )(+ &
 ,! 
 $ -
 .
' 	

%?

1 3(+ 0

%?78

%?78/$%?


%?8

 3+ ; 
-

1 3(+ 0

Module
%78



&" 3 
-

Characteristics
Symbol Conditions
IGBT
9

9 " % 3/ &

%

9 + "  

+



9 3( 

	 /(0" 
	 		 	 	'

	
	

'
' 


79 4 B


71*

1

	 %9F

Units

("/

("6

#"44

&


3

3"/

+"A

3"31 /(0

5"5

4"/

B

1 3/(0

("/

#

B

/

/"4/"4(

/"A

 3 8C

9 *6---@3(
79
 4 B

max.

1 3/( 0

	
D9

typ.

1 /( 0

%
 5++ &" 9 3( 1 /(0	-

 /(" 9 + 

min.

1 /( 0

1 3/(0	-

GB

Units

 /( 0

%78

SEMITRANS® 3

Values

 3/++
% 5++&
1 3/( 0
9 : 3(3A"6
3"3


?

?

+"66


?

/(++
55+
((
3)+
66+
34(





E





336

E
+"+)(

GH.

GAL

28-06-2010 GIL

© by SEMIKRON

SKM 400GB176D
Characteristics
Symbol Conditions
Inverse Diode
? 

%?
 5++ &; 9 + 

?+
?

®

SEMITRANS 3
Trench IGBT Modules

%778
D

%? 5++ &
'H' (6++ &H>9 *3( ;  3/++ 

71*I

	 ''	

min.

typ.

max.

Units

1 /( 0	-

3")

3"A1 3/( 0	-

3"6

/1 /( 0

3"/

3"41 3/( 0

+"A

3"31 /( 0

3")

3")

B

1 3/( 0

5

5

B

1 3/( 0

436
33)

&
>

)6

E
+"3/(

GH.

FWD
SKM 400GB176D
SKM 400GAL176D

? 

%?
 5++ &; 9 + 

?+
?

Features
 	
	 
 	
 	
	 	

  	 			


	 	

  !" ...
SEMITRANS
®
3
Trench IGBT Modules
SKM 400GB176D
SKM 400GAL176D
Features
 
   

  
 
   !" 
  # $ %
Typical Applications*
&  '
 ()( * )(+  &
,!  $ -
.' 
GB GAL
Absolute Maximum Ratings

 /(0"    '
Symbol Conditions Values Units
IGBT

1
 /( 0 3)++
%
1
 3(+ 0
 /( 0 45+ &
 6+ 0 53+ &
%
78
%
78
/$%

#++ &
9
: /+


 3/++ ; 
9
< /+ ;

= 3)++ 
1
 3/( 0 3+ >
Inverse Diode
%
?
1
 3(+ 0
 /( 0 44+ &
 6+ 0 5++ &
%
?78
%
?78
/$%
?
#++ &
%
?8
 3+ ; -
1
 3(+ 0 //++ &
Freewheeling Diode
%
?
1
 3(+ 0

 /( 0 44+ &

 6+ 0 5++ &
%
?78
%
?78
/$%
?
#++ &
%
?8
 3+ ; -
1
 3(+ 0 //++ &
Module
%
78
(++ &
1
* 4+ --- @ 3(+ 0

* 4+ --- @ 3/( 0

&" 3 - 4+++
Characteristics

 /(0"    '
Symbol Conditions min. typ. max. Units
IGBT
9
9
 

" %
 3/ & ("/ ("6 #"4
%

9
 + " 

 

1
 /( 0 4 &
+
1
 /( 0 3 3"/
1
 3/( 0 +"A 3"3

9
 3( 
1
 /(0 5"5 4"/ B
1
 3/(0 ("/ # B

%

 5++ &" 
9
 3( 
1
 /(0
-
/ /"4
1
 3/(0
-
/"4( /"A

3A"6 ?


 /(" 
9
 +   3 8C 3"3 ?

+"66 ?
D
9
9
 *6---@3( /(++ 
'
55+ 
7
9
 4 B

 3/++ (( 

%
 5++& 3)+ E
' 
7
9
 4 B
1
 3/( 0 66+ 
9
 : 3( 34( 
336 E
7
1*
 %9F +"+)( GH.
SKM 400GB176D
1 28-06-2010 GIL © by SEMIKRON
igbt điện áp cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
igbt điện áp cao - Người đăng: tranhainamhoang2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
igbt điện áp cao 9 10 354