Ktl-icon-tai-lieu

Installation of Mold: lắp đặt khuôn

Được đăng lên bởi Le Quang Trung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4294 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Installation of Mold
lắp đặt khuôn

This chapter explains the method of mold installation.

Mold Installation Lắp đặt khuôn

The following is the method of mold installation to a molding machine.

Đây là cách thức lắp đặt khuôn của máy cho máy làm khuôn.
The diagram on the left illustrates the method using clamps. Caution is required
so that clamps will not interfere with other parts. The diagram on the right
demonstrates the method of installing the mold directly to the machine with bolt.
It is necessary to examine if the bolt hole positions for the mold and those of the
machine's movable/fixed platens are matched.

Page 1

Hình bên trái sử dụng sử dụng phơng pháp kẹp chặt .Yêu cầu thận
trọng vì vậy lực kẹp sẽ không ảnh hởng đến các bộ phận khác. Hình
bên phải minh hoạ cách thức lắp đặt khuôn trực tiếp trên máy bằng
bulông. Nó cần để kiểm tra nếu nêu vị trí lỗ lắp bulông trên khuôn và
trên bàn máy di động hoặc bàn máy cố định phù hợp.

(Click on the names in the drawings to show the explanations.)
[How to install a mold]

Các bớc
khuôn

lắp

đặt

Mold Installation Steps

When installing the mold inside the machine, please be careful.
Turn off the switch of molding machine when performing operation inside.
Here is the animated instruction for mold installation procedures.

Khi lắp đặt khuôn vào bên trong của máy phải cẩn thận
Cắt ly hợp của máy làm khuôn khi máy đang làm việc.
Đây là những hớng dẫn lắp cho các phơng pháp lắp đặt khuôn đặt
khuôn.

Page 2

1. Clean the installation surface of the mold. Place the injection machine in the
back.

1.Làm sạch bề mặt lắp đặt của khuôn.Đặt máy phun nhựa vào phía
sau.

2. Adjust the mold thickness by clamping device so that the mold is not too tight.

2.Điều chỉnh bề dày khuôn bằng thiết bị kẹp vì vậy mà khuôn
không quá chặt.

3. Lift the mold by a crane and insert it between the fixed platen and movable
platen.

3.Di chuyển khuôn bằng cẩu trục và đặt nó vào giữa tấm cố định
và tấm di động.

Page 3

4. Adjust the clamping device and install the cavity adaptor plate to the fixed
platen , the core adaptor plate to the movable platen respectively.

4.Điều chỉnh thiết bị kẹp và lắp đặt bản nối lõm vào tấm cố
định ,và bản nối lõi vào tấm di động theo thứ tự định sẵn.

5. Move the injector forward, confirm the installation position of the mold, and
adjust the injector stroke.

5.Di chuyển vòi phun trớc, khẳng định vị trí lắp đặt khuôn, và điều
chỉnh hành trình vòi phun.

6. Operate the clamping device manually and chec...
Installation of Mold
l¾p ®Æt khu«n
This chapter explains the method of mold installation.
L¾p ®Æt khu«n
The following is the method of mold installation to a molding machine.
§©y lµ c¸ch thøc l¾p ®Æt khu«n cña m¸y cho m¸y lµm khu«n.
The diagram on the left illustrates the method using clamps. Caution is required
so that clamps will not interfere with other parts. The diagram on the right
demonstrates the method of installing the mold directly to the machine with bolt.
It is necessary to examine if the bolt hole positions for the mold and those of the
machine's movable/fixed platens are matched.
Page 1
Mold Installation
Installation of Mold: lắp đặt khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Installation of Mold: lắp đặt khuôn - Người đăng: Le Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Installation of Mold: lắp đặt khuôn 9 10 809