Ktl-icon-tai-lieu

Inventor - Chương 3

Được đăng lên bởi m060810135
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 3
Sketch
Sketch (ph¸c ph¶o) lµ bíc ®Çu tiªn ®Ó t¹o dùng chi tiÕt. Ch¬ng nµy sÏ tr×nh
bµy tæng quan vÒ m«i trêng Sketch, c«ng cô Sketch vµ tr×nh tù t¹o Sketch. Nh÷ng
th«ng tin tham kh¶o nhiÒu h¬n, c¸c thÝ dô tr×nh diÔn, vµ chØ dÉn tõng bíc cô thÓ
xem thªm trong phÇn trî gióp trùc tuyÕn (OnlineHelp) vµ Tutorial.
3.1. Giíi thiÖu chung
3.1.1. C«ng dông cña Sketch
M« h×nh mµ ta t¹o ra trong Autodesk Inventor ®îc liªn kÕt víi Sketch c¬ së
(Underlying) cña nã. Khi söa ®æi Sketch, m« h×nh sÏ ®îc tù ®éng cËp nhËt.
Khi muèn t¹o hoÆc chØnh söa Sketch, ph¶i vµo m«i trêng Sketch. M«i trêng
nµy bao gåm Sketch vµ c¸c c«ng cô ®Ó t¹o vµ chØnh söa nã.
Sketch lµ biªn d¹ng cña Feature
1
vµ c¸c ®èi tîng h×nh häc kh¸c (vÝ dô ®êng
dÉn hoÆc ®êng t©m quay) cÇn thiÕt ®Ó t¹o Feature. Ta t¹o m« h×nh 3D tõ Sketch
b»ng c¸ch kÐo mét biªn d¹ng theo mét ®êng dÉn hoÆc quay mét biªn d¹ng quanh
®êng t©m nµo ®ã (H×nh 3.1).
H×nh 3.1: T¹o chi tiÕt 3D b»ng c¸ch
quay Sketch quanh mét ®êng t©m.
M« h×nh 3D cña chi tiÕt ®îc t¹o trªn c¬ së th«ng tin trong Sketch vµ c¸c c«ng
cô t¹o Feature. Gi÷a Sketch vµ Feature ®îc t¹o thµnh lu«n lu«n cã mèi liªn kÕt.
Mçi khi söa ®æi Sketch th× Feature ®îc tù ®éng cËp nhËt. §iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chØnh söa chi tiÕt.
1
Feature lµ mét bé phËn cña chi tiÕt, cã thÓ söa ®æi ®îc khi cÇn thiÕt. Chi tiÕt vÒ Feature, xem ch¬ng
3.
Inventor - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inventor - Chương 3 - Người đăng: m060810135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Inventor - Chương 3 9 10 244