Ktl-icon-tai-lieu

Inventor - Chương 5: thiết kế chi tiết dạng tấm

Được đăng lên bởi m060810135
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ch¬ng 5
ThiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm (Sheet metal)
Ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ m«i trêng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm cña
Autodesk Inventor, tr×nh tù lµm viÖc, c¸c c«ng cô t¹o c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm. Ta sÏ t×m hiÓu
c¸ch sö dông c¸c c«ng cô trong m«i trêng Part Model ®Ó t¹o ra c¸c chi tiÕt mµ sÏ ®îc
nhËn d¹ng trong m«i trêng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm. C¸c tµi liÖu bæ sung, c¸c vÝ dô tr×nh
diÔn, híng dÉn c¸c bíc xem trªn online Help vµ Tutorials.
5.1. Giíi thiÖu chung
Trong m«i trêng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm vµ
c¸c Feature b»ng c¸ch sö dông c¶ hai lo¹i c«ng cô lµ thiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt (Part model)
vµ c¸c c«ng cô chuyªn dïng cho thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm (Sheet Metal).
- Sù kh¸c nhau gi÷a Part Model vµ Sheet Metal:
RÊt nhiÒu c¸c c«ng cô Sheet Metal ®îc dùa trªn c¬ së c¸c c«ng cô trong Part
Model nhng ®· ®îc tèi u cho Sheet Metal. VÝ dô, khi t¹o mét mÆt cña tÊm kim lo¹i ta
còng chän mét biªn d¹ng ph¸c th¶o gièng nh trong lÖnh Extrude. HÖ thèng sÏ ®ïn biªn
d¹ng ph¸c th¶o b»ng chiÒu dµy vËt liÖu ®ång thêi cã thÓ bæ sung c¸c mÆt uèn cong. C¸c
c«ng cô ph¸t triÓn riªng cho thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm(Sheet Metal) bao gåm Bend(uèn cong)
vµ Corner Seam(®êng viÒn gãc).
- Sheet Metal lµm g× m«i trêng thiÕt kÕ:
Khi t¹o mét chi tiÕt trong m«i trêng Sheet Metal. Ta t¹o c¸c mÆt chÝnh sau ®ã bæ
sung thªm c¸c yÕu tè phô. VÝ dô, ta cã thÓ t¹o c¸c mÆt rêi nhau sau ®ã bæ sung c¸c mÆt
uèn cong ë mÐp. C«ng cô Bend sÏ t¹o c¸c mÆt uèn cong trªn ®êng biªn d¹ng hoÆc cã thÓ
më réng hoÆc c¾t xÐn c¸c mÆt nÕu cÇn thiÕt. NÕu hai mÆt song song Bend sÏ t¹o ra mét
mÆt nèi gi÷a chóng. NÕu thay ®æi gãc cña mét mÆt sao cho hai mÆt c¾t nhau. HÖ thèng sÏ
tù ®éng thay mÆt nèi b»ng mÆt uèn cong.
- T¹o vËt khai triÓn.
Dïng c«ng cô Flat Pattern ®Ó t¹o vËt khai triÓn. VËt khai triÓn ®îc t¹o trong cöa
sæ thø hai vµ mét biÓu tîng ®îc ®Æt t¹i ®Ønh cña cöa sæ duyÖt. Khi thay ®æi m« h×nh vËt
khai triÓn còng sÏ tù ®éng thay ®æi theo.
- C¸ch t¹o c¸c Feature ghÐp:
NÕu chi tiÕt cã c¸c ®Æc ®iÓm víi nhiÒu biÕn d¹ng vËt liÖu nh c¸c m¸i h¾t ta cã thÓ
dïng c¸c c«ng cô t¹o m« h×nh Feature. Ta sÏ xem h×nh d¸ng bªn ngoµi cña Feature khi ta
quan s¸t vËt khai triÓn vµ ta cã thÓ g¸n kÝch thíc tíi Feature trong b¶n vÏ. NÕu ta t¹o c¸c
Feature nµy nh lµ c¸c phÇn tö thiÕt kÕ, c«ng cô ph©n tÝch vËt khai triÓn sÏ nhËn ra chóng
vµ hiÓn thÞ chóng nh lµ vËt khai triÓn trong kh«ng gian 3D.
5.2. C¸c tiÖn Ých:
- Face: T¹o mÆt uèn cong ë vÞ trÝ cã thÓ.
- Flange: T¹o mét mÆt trªn toµn bé chiÒu réng ®ång thêi t¹o c¸c mÆt uèn. T¹o cã
thÓ t¹o gê biªn d¹ng.
- Bend: KÐo dµi hoÆc c¾t bá c¸c mÆt khi cÇn thiÕt ®Ó t¹o mÆt uèn. LÖnh Fold t¹o
mÆt uèn trªn ®êng ph¸c th¶o, t¹o c¸c mÆt uèn ®óp gi÷a hai mÆt song song, c¸c mÆt
kh«ng ®ång ph¼ng. Sö dông lÖnh Unfold ta cã thÓ c¾t quanh mÆt uèn.
- Hem: T¹o ®êng viÒn gÊp hoÆc uèn 180
0
trªn mét c¹nh hoÆc ®êng viÒn ®óp.
- Flat pattern: Tù ®éng cËp nhËt ®Ó mang l¹i kÕt qu¶ cña sù thay ®æi tíi m« h×nh.
Inventor - Chương 5: thiết kế chi tiết dạng tấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inventor - Chương 5: thiết kế chi tiết dạng tấm - Người đăng: m060810135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Inventor - Chương 5: thiết kế chi tiết dạng tấm 9 10 969