Ktl-icon-tai-lieu

Inventor - Chương 6 lắp ráp

Được đăng lên bởi m060810135
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ch¬ng 6
L¾p r¸p (Assemblies)
Trong ch¬ng nµy ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸c c«ng cô l¾p r¸p vµ
tr×nh tù lµm viÖc ®Ó t¹o c¸c l¾p r¸p. Ta còng sÏ t×m hiÓu mét sè kü
thuËt ®Ó t¹o c¸c ph¸c th¶o (Sketch) vµ c¸c m« h×nh chi tiÕt (Part
Model) mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n trong m«i trêng l¾p r¸p. §Ó cã
thªm th«ng tin tham kh¶o, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, chØ dÉn c¸c bíc
xem trªn online Help, Tutorial vµ Visual Syllabus
TM
.
6.1. Giíi thiÖu chung
Theo c¸ch truyÒn thèng, c¸c kü s vµ c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o s¬ ®å
tr×nh bµy, thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt sau ®ã l¾p chóng víi nhau vµo trong
côm l¾p. Trong Autodesk Inventor ta cã thÓ tæ chøc qu¸ tr×nh thiÕt
kÕ b»ng c¸ch t¹o c¸c chi tiÕt In-place(chi tiÕt l¾p r¸p) hoÆc chÌn
c¸c chi tiÕt cã s½n khi ta t¹o l¾p r¸p. §©y lµ ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ
lÊy côm l¾p lµm trung t©m hç trî chiÕn lîc thiÕt kÕ Top-
Down(trªn xuèng), Bottom-up(díi lªn) vµ Middle-out(tõ gi÷a ra).
- L¾p r¸p lµ g×?
L¾p r¸p lµ tËp hîp c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p. Trong tµi liÖu nµy
Component kÓ ®Õn c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p.
- Khi nµo th× sö dông m«i trêng l¾p r¸p:
T¹o l¾p r¸p thêng lµ bíc cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.
Khi c¸c chi tiÕt ®¬n lÎ ®· ®îc kiÓm nghiÖm vÒ kÕt cÊu. Víi
Autodesk Inventor ta cã thÓ t¹o l¾p r¸p t¹i bÊt kú thêi diÓm nµo
trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. NÕu ta ®ang lµm viÖc víi mét thiÕt kÕ míi,
ta cã thÓ b¾t ®Çu víi mét l¾p r¸p rçng sau ®ã t¹o c¸c chi tiÕt ®Ó
hoµn thµnh thiÕt kÕ. NÕu ta chØnh söa mét l¾p r¸p ta cã thÓ t¹o c¸c
chi tiÕt míi ®Ó chÌn vµo l¾p r¸p sao cho chóng l¾p víi c¸c chi tiÕt
cã s½n.
- C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p r¸p thÝch nghi lµ g×:
Trong l¾p r¸p thÝch nghi ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt mµ nã thÝch
nghi víi c¸c chi tiÕt kh¸c. VÝ dô t¹o mét miÕng ®Öm, ta ®Þnh nghÜa
nã nh lµ mét chi tiÕt thÝch nghi, sau ®ã ta t¹o c¸c rµng buéc gi÷a
c¸c mÆt cña miÕng ®Öm víi c¸c mÆt cña c¸c chi tiÕt ghÐp víi nã.
MiÕng ®Öm sÏ co d·n ®Ó võa khÝt víi kho¶ng trèng gi÷a 2 chi tiÕt.
Inventor - Chương 6 lắp ráp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Inventor - Chương 6 lắp ráp - Người đăng: m060810135
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Inventor - Chương 6 lắp ráp 9 10 0