Ktl-icon-tai-lieu

ironmine

Được đăng lên bởi To Song
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
แรเหล็กของประเทศไทย
1. แหลงแรเหล็กและปริมาณสํารอง
แหลงแรเหล็กที่พบในประเทศไทย สวนใหญแรจะโผลใหเห็นบนพื้นผิวดิน บนเนินเขาและบริเวณ
ที่เปนภูเขา ในประเทศไทยพบอยูทุกภาค สําหรับแหลงแรเหล็กที่มีคุณคาในเชิงพานิชย ในภาคตะวันออก
พบแหล ง แร เ หล็ ก ในเขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และปราจี น บุ รี ในเขตภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ พบแหล งแรเหล็ก ในเขตจั งหวัด เลย อุด รธานี และจังหวัด นครราชสีมา ในเขต
ภาคเหนือ พบแหลงแรเหล็กในจังหวัดเชียงใหม แพร ลําปาง แมฮองสอน ตาก กําแพงเพชร และอุตรดิตถ ใน
เขตภาคกลาง พบแหลงแรเหล็กในเขตจังหวัด ลพบุรี นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ ในเขตภาคใต พบแหลงแรเหล็กในเขตจังหวัด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่
สําหรับบริเวณที่มีศักยภาพทางแรเหล็กสูงสุด ไดแก บริเวณอําเภอเชียงคาน อําเภอเมือง และอําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย รวมกันไดทั้งหมดประมาณ 27 ลานตัน (45-70 %Fe) สําหรับแหลงแรเหล็กในประเทศ
ไทยเปนเพียงแหลงแรเหล็กขนาดเล็กเมื่อเทียบกับระดับโลก โดยแหลงแรเหล็กที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
ไดแกแหลงแรเหล็กภูยาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีปริมาณสํารองประมาณ 19 ลานตัน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดประเมินปริมาณสํารองแรเหล็ก ในแหลงแรที่สําคัญ
ในประเทศไทย ที่มีปริมาณสํารองแรมากกวา 100,000 ตันขึ้นไป โดยอาศัยขอมูลเดิมจากกรมทรัพยากรธรณี
ปจจุบันเทาทีพ่ บวามีทั้งหมดประมาณ 26 แหลง มีปริมาณสํารองประมาณ 63 ลานตัน มีปริมาณของโลหะ
เหล็กรอยละ 30-70 ดังแสดงไวในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 ปริมาณทรัพยากรแรเหล็ก (Inferred resources) จําแนกตามแหลงแรที่สําคัญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

แหลงแร

จังหวัด

ภูยาง อ.เชียงคาน (พื้นที่ลุมน้ํา 1A)
บานน้ํารอบ อ.ลานสัก
เขาวง อ.เมือง
เขาทับควาย อ.โคกสําโรง1
บานหนองบอน อ.แปลงยาว
เขาอึมครึม อ.บอพลอย2
บานโรงเหล็ก1
ภูอาง อ.เมือง
ภูเฮีย๊ ะ อ.เชียงคาน
แมระมาด อ.แมระมาด
แมโถ อ.แมแจม
เขาเหล็ก อ.ชนแดน
ดอยแมถอด อ.เสริมงาม
เขาดินแดง อ.พนัสนิคม
เขาพระงาม อ.เมือง
บานเนินไร อ.แปลงยาว
ภูเหล็ก อ.เชียงคาน
หนองโพธิ์ อ.ตาคลี
เขาควนทัง อ.ฉวาง
เขาเหล็ก อ.หนองบัว
มอดินแดง อ.นาดี
เหมืองทวด อ.บานนาสาร
เขาแกว อ.พรานกระตาย
บานปาสัก อ.วังชิ้น
ภูโคก–ภูขุมทอง อ.เมือง
บออีเลิด อ.วังสะพุง
รวม

เลย
อุทัยธานี
ลพบุรี
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช
เลย
เลย
ตาก
เชียงใหม
เพชรบูรณ
ลําปาง
ชลบุรี
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
เลย
นครสวรรค
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
ปราจีนบุรี
สุราษฎรธานี
กําแพงเพชร
แพร
เลย
เลย

ปริมาณสํารอง
(เมตริกตัน)
19,019,000
16,000,000
500,000
6,200,000
4,830,000
1,603,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
675,000
600,000
6,500,000
454,000...
แรเห็กงปะเทไทย
1. แหลงรเหลกและปริํารอง
แหลงแเหล็ที่พบะเทศไทย สวนหญแผลหเห็พื้ผิวดิน าแลิเวณ
ที่เปนภูเขา ะเทศไทยพบอยูาค ําหับแหงแเหทีาิงพาิชย ภาคตะออก
บแหงเหกในเขตังัด ฉะเทรา รี ระยอง รี แลปรรี นเขตภาค
ันอกเยงเือ บแห็กใขตลย ุดรธานี ละังหัดนรราชมา ในเขต
ภาคือ พบแหลงแเหล็กในจังหเชียงหม แพร ลําปาง แมองสอน าก ําแพงเพชร และอุตรดถ ใน
ภากลาง พบเหกใัด รี ค ัยนี ณ รี ละ
จวธ นเขตภาคต พบแหลงแเหล็กใขตจังหัด สุธานี นครีธรราช และะบี่
สําหับบิเวณที่มีศัาพทางแเหล็สูงสุด แก ิเวณอําเอเชียงาน ําเอเือง แลําเภอ
วังสะพุง ังหเลย รวทั้งหมะมาณ 27 ลานตัน (45-70 %Fe) สําหบแหงแเหกใระเทศ
ไทยเปเพียงแหลงแเหล็ขนเล็เมื่อเทียบับับลก แหงแเหทีทีระเทศไทย
แแหงแเหูยาง อําเอเชียงาน ังหเลย มีปิมาสําองปะมาณ 19 ลานตัน
มอุสาหรรมพื้ฐาและเหมืองแร ปะเมิิมาสําองแเหล็ก แหงแทีําัญ
ะเทศไทย ที่มีปิมาสําองแรมากกา 100,000 นขึ้ไป โดยอาศัยอมูลเิมกกมทัพยารณี
ปจจุบัเทาที่พบามีทั้งหมะมาณ 26 แหง ีปิมาําองประมาณ 63 าัน ีปิมาณของลหะ
เหล็อยละ 30-70 ังแสงไนตางอไปี้
ironmine - Trang 2
ironmine - Người đăng: To Song
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ironmine 9 10 527