Ktl-icon-tai-lieu

ISO 140012005

Được đăng lên bởi phuongnt208
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN ISO 14001:2005
TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
1. Giới thiệu chung
Dân số, tài nguyên và môi trường trong những năm gần đây đã trở thành mối
quan tâm của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Quá trình công nghiệp hóa đã
ngày càng làm cho cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và hiệu quả cuối cùng là
làm suy thoái chất lượng sống của cộng đồng. Do đó, bảo vệ môi trường đã trở thành
một vấn đề hết sức quan trọng, một trong những mục tiêu chính nằm trong các chính
sách chiến lược của các quốc gia. Đặc biệt, sau Hội nghị thượng đỉnh về trái đất tại
Rio De Janeiro-Brazil tháng 6/1992, vấn đề môi trường đã nổi lên như một lĩnh vực
kinh tế, được đề cập đến trong mọi hoạt động của xã hội, trong phạm vi Quốc gia, khu
vực và Quốc tế.
Với mục đích xây dựng và đưa vào áp dụng một phương thức tiếp cận chung về
quản lý môi trường, tăng cường khả năng đo được các kết quả hoạt động của môi
trường, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, năm 1993, Tổ chức tiêu chuẩn
hoá quốc tế (ISO) đã triển khai xây dựng bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường có mã
hiệu ISO 14000 nhằm mục đích tiến tới thống nhất áp dụng Hệ thống quản lý môi
trường (EMS) đảm bảo sự phát triển bền vững trong từng Quốc gia, trong khu vực và
Quốc tế.
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành hướng
tới các hoạt động về bảo vệ môi trường, bao gồm nhiều nội dung khác nhau như hệ
thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và
kiểm kê khí nhà kính.

Các tiêu chuẩn về tổ chức tập trung vào các khâu tổ chức hệ thống quản lý môi
trường của doanh nghiệp, vào sự cam kết của lãnh đạo và của các cấp quản lý đối với
1

việc áp dụng và cải tiến chính sách môi trường, vào việc đo đạc các tính năng môi
trường cũng như tiến hành thanh tra môi trường tại các cơ sở mình.
Các tiêu chuẩn về sản phẩm tập trung vào việc thiết lập các nguyên lý và cách
tiếp cận thống nhất đối với việc đánh giá các khía cạnh của sản phẩm có liên quan đến
môi trường. Các tiêu chuẩn này đặt ra nhiệm vụ cho các công ty phải lưu ý đến thuộc
tính môi trường của sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, chọn nguyên vật liệu cho đến
khâu loại bỏ sản phẩm ra môi trường.
Bản chất của ISO 14000 là phương pháp Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Hệ
thống quản lý.
ISO 14001 là một trong các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000, đưa ra các
yêu cầu cần thực hiện để quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình
hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Ra đời lần đầu tiên vào ...
TCVN ISO 14001:2005
TIÊU CHUN V H THNG QUN LÝ MÔI TRƯỜNG
1. Gii thiu chung
Dân s, tài nguyê
n và môi trường trong nhng năm gn đây đã tr thành mi
quan tâm ca nhiu quc gia và các t chc quc tế. Quá trình công nghip hóa đã
ngày càng làm cho cn kit tài nguyên, ô nhim môi trường và hiu qu cui cùng là
làm suy thoái cht lượng sng ca cng đồng. Do đó, bo v môi trường đã tr thành
mt vn đề hết sc quan trng, mt trong nhng mc tiêu chính nm
trong các chính
sách chiến lược ca các quc gia. Đặc bit, sau Hi ngh thượng đỉnh v trái đất ti
Rio De Janeiro-Brazil tháng 6/1992, vn đề môi trường đã ni lên như mt lĩnh vc
kinh tế, được đề cp đến trong mi hot động ca xã hi, trong phm vi Quc gia, khu
vc và Quc tế.
Vi mc đí
ch xây dng và đưa vào áp dng mt phương thc tiếp cn chung v
qun lý môi trường, tăng cường kh năng đo đư
c các kết qu hot động ca môi
trường, to điu kin thun li cho thương mi quc tế, năm 1993, T chc tiêu chun
hoá quc tế (ISO) đã trin khai xây dng b tiêu chun v qun lý môi trường có mã
hiu ISO 14000 nhm mc đích tiến ti thng nht áp dng H thng qun lý m
ôi
trường (EMS) đảm bo s phát trin bn vng trong tng Quc gia, trong khu vc và
Quc tế.
ISO 14000 là b tiêu chun do T chc tiêu chun hóa
quc tế ban hành hướng
ti các hot động v bo v môi trường, bao gm nhiu ni dung khác nhau như h
thng qun lý môi trường, đánh giá vòng đời sn phm, nhãn sinh thái, xác định và
kim kê khí nhà kính.
Các tiêu chun v t chc tp trung và
o các khâu t chc h thng qun lý môi
trường ca doanh nghip, vào s cam kết ca lãnh đạo và ca các cp qun lý đối vi
1
ISO 140012005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ISO 140012005 - Người đăng: phuongnt208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ISO 140012005 9 10 661