Ktl-icon-tai-lieu

ito sensor

Được đăng lên bởi Bin Sweet
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOSIDEN

MÃ SỐ HÀNG

Q
U

(Sec)

Á
T
R

VPP 0605-0103000

TIÊU CHUẨN THỜI GIAN LÀM VIỆC

KIỂM TRA KỸ NĂNG ITO SENSOR

TÊN QUÁ
TRÌNH

THIẾT BỊ SỬ DỤNG

TÀI LIỆU KIỂM TRA

MÁY KIỂM TRA ĐẶC TÍNH

CẦN

R0.2

A1

Ì

TÀI LIỆU QUẢN LÝ P

N

Cần

BỘ PHẬN SỬ DỤNG
Pcs/Hour

Mã Model sản phẩm

Dấu

H
Ã
Y

Earth Band
Đ
Ọ
C

NGUYÊN PHỤ LIỆU

N

Đặt sản phẩm lên JIG chuyên dụng.

T

NỘI DUNG LÝ LỊCH

THỨ TỰ LÀM VIỆC VÀ POINT (DANH SÁCH KIỂM TRA )

H
Bật nút nguồn S/W ở mặt sau thiết bị qua ON.

Ngày tạo lập

ITO SENSOR

găng tay cao su + bao đầu ngón tay

MÁY ĐO LƯỜNG GAUGE

A2

TSP01-VPP0605-026

Bảng hướng dẫn No

BẢNG HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC

R

HOÀN THÀNH NGÀY (2013.12.11 )

1. CÁCH LÀM VIỆC

Ư

S

1-1) Bật nút nguồn S/W ở mặt sau thiết bị qua ON . (A1)

Ớ

A

1-2) Đặt sản phẩm lên JIG chuyên dụng. (A2)

C

A4

A3

U

1-3) Ấn đồng thời hai nút S/W màu xanh và màu đỏ để tiến hành kiểm tra.(A 4)
1-4) Gỡ sản phẩm đã hoàn thành kiểm tra ra khỏi JIG.(A5)

L

Tiếnhành công việc sau khi kiểm tra

K

Version.

H

1-5) Đặt sản phẩm lên băng truyền theo hướng nhất định.(A6)
( Đặt sao cho phần đơn tử của ITO SENSOR luôn hướng xuống dưới ↓.)

À

I

(Khi phát sinh lỗi , phân loại lỗi và sếp sản phẩm lỗi vào TRAY chuyên dụng.)
K

Lấysản phẩm đã hoàn thành kiểm tra ra khỏiJIG.

Ấn đồng thời hai nútS/W màu xanh và màuđỏđểtiến hành kiểm tra.

H

B
Ắ

2-1) S/W Ver KIỂM TRA

( Thiết bị Serial No: R0.2)

Á
C

2. KIỂM TRA CÔNG VIỆC (Khi bắt đầu công việc, khi nghỉ trưa, khi tăng ca, khi kết thúc công việc.)

A5

T

A6

H

Đ
Â

H

2-2) Connector của JIG kiểm tra phải được làm sạch bằng vải không bụi theo chu kỳ và kiểm tra thường xuyên.

À

(khi phát hiện phát sinh dị vật, vết bẩn tức thì tiến hành làm sạch)

N
G

Đặt sản phẩm lên băng truyền theo hướng nhất định.
(khi phát sinh lỗi , phân loại lỗi và sếp vào TRAY chuyên dụng.)

2-3) Dùng mẫu DUMMY để kiểm tra độ kiểm chứng của máy sau đó ghi chép lại kết quả.

Khi sản phẩm NG đèn màu đỏ sáng và có tiếng báo hiệu Khiđónhấn nút Reset màu trắngđểdừng kiểm
tra.

※ DUMMY Type: 1)OK 2)SHORT PAD 5-6

3)OPEN X0-X0

4)ERR KEY REF1

Ù

LƯỢC ĐỒ
Ngày duyệt

5)ERR REF (X0-Y30)

Nội dung thay đổi

Chứng nhận

Kiểm nhận

Hoàn thành

Đổi()thêm()xóa()

C

Đổi()thêm()xóa()

Ô

Đổi()thêm()xóa()

N

C

Đổi()thêm()xóa()

G

U

Đổi()thêm()xóa()

Ả

V

Đổi()thêm()xóa()

3. DANH SÁCH KIỂM TRA VÀ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý

NGTRAY

Đổi()thêm()xóa()

I

C

3-1) Tiến hành làm sạch khối PIN và bộ phận trên JIG 2H. (Sau khi kết thúc thời gian nghỉ)

Đổi()thêm()xóa()

Ệ

H

3-...



 !" # $" %#
&'  # $" ! (
)
*++,-. /012
3456789 :;<=5>7
?@
+
A4BCB6D@E F
&
G H
IJ12 +KLF. GHM-.+
N<O;BO6@PQORS@T<O; OE<O
 
M
F  U
V
+)+W +H*2+

XYA.GKLF.C
/+WJ

F
!ZG
 !"!#$%&'()*+!,-$!./0!123$-
. +!,45.6*789:.$;8<=#
+ >?%#!.@/.-/"!&'(*A$B-.CA*A$?D?E!/0.A.F/E*!G-H
HI,45.6*?J.KA!.A.F/E*!G-G-F.D/9L K
L+!,45.6*781M#!G$;N!.OK.PQ#.R!?2.S
./5.T!,/.7U/V5.W7KX/7U/CA,05,45.6*7U/CAK:.$;8<=#
K %ZKLF.[AK\Q]<RS@B^_\`Bab\c<EOab\<NBOab\bd<<eBB^_\`BZC
2-1) S/W Ver KIỂM TRA
f
G
( Thiết bị Serial No: R0.2)
M
g
hMi
j
F./5.T!./Y5.T!,/.<2C !VC0!16!Z:!.[!/0.A.7A*,X:.
#A;<$;Y! \/<$#!.-;?]/
.Z#.  /E*.  KA!.A.
^_#*`$^a?EF/E*!G-?\F/E*:.Z#:b-*T;,-$?c#./:.d57X/F0!3$4
]/!.8*Bc-
]/!.8*Bc-
[
]/!.8*Bc-
]/!.8*Bc-
+
]/!.8*Bc-
]/!.8*Bc-
(Z.GKLF.MLklW
]/!.8*Bc-
/0.A.7A*,X:.F.e/fCA1\5. !G89&-$F./F0!!.":!.@/#/-#.g
]/!.8*Bc-
&-$F./.KA!.A.F/E*!G-?/Y!.[F/E*!G-*+!!GPQ:CA,-$*+!!/05B"::b-,45.6*
]/!.8*Bc-
l ./?+!CAF./#I,45.6*:."hF.i#?E,45.6*12!].X/
]/!.8*Bc-
m
H/E*!G-CY,/.1N*+!&!-#O?E?+!,45.6*5.4/F.i#:c<2C !VC0!e16
n> K\o9> K\o9< :<:
.
m
[pMqr2sF*MgHZ
6\4\4<O9AOB\OCZa<Z
*)+G
FV
KLF.KtuF
+!,-K:.K5.?j!k:b-&l&7$i.PQ#B$e#<PQ/
KO:!KG:b-9F/E*!G-5.4/?Pm:7A*,X:.1n#C4/F.i#1=/!.OK:.$FCAF/E*!G-!.P@#B$;8
^a;5Oo&f^LSflppHlKEY REF1 5)ERR REF (X0-Y30)
K[12vK[Mhf.w+YKLX
GK#3"-!G[.:c4;,/.CR?N#[!.[5.4/1TK:TK#-;:.K#P@/3$47h
&fq
A1
 !"!#$%&'()*+!,-$!./0!123$-
+!,45.6*789:.$;8<=#
>?%#!.@/.-/"!&'(*A$B-.CA*A$?D?E!/0.A.F/E*!G-
rR;,45.6*?J.KA!.A.F/E*!G-G-F.D/9
+!,45.6*781M#!G$;N!.OK.PQ#.R!?2.
F./5.T!,/.7U/V5.W7KX/7U/CA,05CAK:.$;8<=#
./,45.6*?s*A$?D,T#CA:c!/0#1TK./Y$./?c.R"!O,O!*A$!Gt#?E<u#F/E*
!G-
NGTRAY
\d:B^_\`B6O@b\b\o9<EO
4E6\Z
A2
A3
A4
A5
A6
ito sensor - Trang 2
ito sensor - Người đăng: Bin Sweet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ito sensor 9 10 88