Ktl-icon-tai-lieu

Kể chuyện về kim loại - Quyển 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KÏÍ CHUYÏÅN VÏÌ KIM LOAÅI (quyïín 1) 1
http://ebooks. vdcmedia. com
MUÅC LUÅC
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ..................................................................................................................2
Li ..........................................................................................................................................4
Nheå nhêët trong söë caác kim loaåi ...................................................................4
Be........................................................................................................................................14
Kim loaåi cuãa kyã nguyïn vuä truå..................................................................14
Mg.......................................................................................................................................26
Kim loaåi “dïî phaát khuâng”...........................................................................26
Al ........................................................................................................................................37
“Baåc” lêëy tûâ àêët seát ......................................................................................37
Ti ........................................................................................................................................54
Con cuãa àêët....................................................................................................54
V .........................................................................................................................................68
“Vitamin V”....................................................................................................68
Cr........................................................................................................................................78
Chûä “X” bñ êín.................................................................................................78
Mn ......................................................................................................................................91
Baån àûúâng muön thuãa cuãa sùæt ..................................................................91
Fe......................................................................................................................................105
Ngûúâi lao àöång vô àaåi.................................................................................105
Ni......................................................................................................................................119
“Con quyã àöìng” ...........................................................................................119
Cu .....................................................................................................................................134
Àaä tûâng thay thïë àaá...................................................................................134
Kể chuyện về kim loại - Quyển 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kể chuyện về kim loại - Quyển 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Kể chuyện về kim loại - Quyển 1 9 10 946