Ktl-icon-tai-lieu

Kể chuyện về kim loại - Quyển 2

Được đăng lên bởi ho-thuy-vu
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KÏÍ CHUYÏÅN VÏÌ KIM LOAÅI (quyïín 2) 1
http://ebooks. vdcmedia. com
MUÅC LUÅC
Zn..........................................................................................................................................3
“Têëm vaãi phuã” cuãa theáp ................................................................................3
Zr........................................................................................................................................18
“Trang phuåc” cuãa nhûäng thanh urani.....................................................18
Nb.......................................................................................................................................29
Thûá böën mûúi möët........................................................................................29
Mo.......................................................................................................................................39
Baån àöìng minh cuãa sùæt ...............................................................................39
Ag .......................................................................................................................................53
Kim loaåi cuãa mùåt trùng...............................................................................53
Sn .......................................................................................................................................70
“Cûáng” maâ laåi... mïìm...................................................................................70
Ta........................................................................................................................................82
Sinh trûúãng trong àau khöí.........................................................................82
W ........................................................................................................................................90
Keã cho ta aánh saáng.......................................................................................90
Pt......................................................................................................................................102
Sau ba lêìn khoáa..........................................................................................102
Au .....................................................................................................................................113
“Vua cuãa caác kim loaåi” kim loaåi cuãa caác vua.....................................113
Hg.....................................................................................................................................132
“Nûúác baåc”....................................................................................................132
Kể chuyện về kim loại - Quyển 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kể chuyện về kim loại - Quyển 2 - Người đăng: ho-thuy-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Kể chuyện về kim loại - Quyển 2 9 10 134