Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bài giảng đại số tuyến tính, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

MÔN: HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Cơ sở của kế hoạch: Đề cương môn học, Giáo án (3tiết lên lớp/1 G.án)
Giáo viên: PGS, TS Nguyễn Xuân Viên

Bài 1.
I.1. Logic, tập hợp, ánh xạ và cấu trúc đại số
I.1.1. Logic mệnh đề và vị từ:
Định nghĩa mệnh đề, các phép toán trên mệnh đề: ∨ ; ∧ ; ⇒ ;
⇔ ;	 ̅ .
Mệnh đề hằng đúng và định lý, 7 định lý quan trọng nhất của logic mệnh đề:
tự đọc mục d) Giáo trình 1 (GTr1).
Mệnh đề lượng tử (vị từ), phủ định của vị từ: tự đọc GTr1, tr.13-14.
Ví dụ: (Hàm ( ) xác định trong lân cận điểm = là hàm liên tục tại x =
a) ⇔ ∀( > 0)∃( > 0) ∀ (| − | < ) ⇒ | ( ) − ( )| < . Từ đó
(Hàm ( ) xác định trong lân cận điểm = là hàm không liên tục tại x =
⇔ ∃( > 0)∀( > 0) ∃ (| − | < ) ∧ | ( ) − ( )| ≥
I.1.2. Tập hợp và ánh xạ:
Khái niệm tập hợp: tập hợp và phần tử. Các phép toán trên tập hợp, 6 tính
chất cơ bản c1- c6 của các phép toán trên tập hợp: tự đọc GTr1, tr.17-18.
Quan hệ thứ tự từng phần.
Qui nạp toán học: có chứng minh (tr.18-21):
Khẳng định ( ) phụ thuộc số tự nhiên n đúng cho mọi ≥
khi và chỉ
khi thỏa mãn 2 điều kiện:
i) ( ) đúng.
ii) Từ ( ) đúng với
≥
suy ra Từ ( + 1) đúng.
Ánh xạ: định nghĩa ánh xạ, các ví dụ.
Toàn ánh, đơn ánh, song ánh. Tập tương đương; tập đếm được, tập
continum.
Định lý tồn tại ánh xạ ngược: có chứng minh.
I.1.3. Sơ lược về cấu trúc đại số:
Định nghĩa phép toán trong	∘ của tập A. Định nghĩa phép toán ∘ của tập A có
tính kết hợp. Phần tử trung hòa ; phần tử nghịch đảo
của một phần tử a trong
A. Tính duy nhất của , của
.
Nhóm G, nhóm cộng 〈 ; +; 0〉, nhóm Abel, nhóm nhân 〈 ; . ; 〉; nhóm nhân
giao hoán 〈 ; . ; 1〉.
Khái niệm vành 〈 ; +,0; . 〉. Các vành số quan trọng: vành số nguyên ℤ, các
vành ℝ[ ] - tất cả các đa thức hệ số thực, 	ℝ[ ] – vành tất cả các đa thức P(x)
( )≤ .
hệ số thực có bậc
1

Khái niệm trường 〈 ; +,0; . ,1〉. Các trường số quan trọng: trường số thực ℝ,
trường số hữu tỷ ℚ.
Trường số phức ℂ : Định nghĩa số phức, các phép toán trên số phức. Mặt
phẳng phức, dạng lượng giác của số phức. Công thức Mauvra. Căn bậc n của số
phức: phát biểu và chứng minh định lý về căn bậc n của số phức: Căn bậc n của
) có đúng n giá trị , = 0,1,2, … , − 1 cho bởi
số phức = (
+
công thức
+ 2
+ 2
= √
+
Các ví dụ về căn bậc n của số phức.
Ý nghĩa hình học của căn bậc n của số phức z: n số phức , =
0,1,2, … , − 1 là căn bậc n của số phức z tạo thành n đỉnh của một n- giác đều
trên đường tròn bán kính = | | với một đỉnh ứng với số phức
= √

+

.

Trong HGT & ĐSTT trường là một trong hai trường cố định: tr...
1
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
MÔN: HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Cơ s của kế hoạch: Đề cương môn học, Giáo án (3tiết lên lớp/1 G.án)
Giáo viên: PGS, TS Nguyễn Xuân Viên
Bài 1.
I.1. Logic, tập hợp, ánh xạ và cu trúc đại số
I.1.1. Logic mnh đề và vị từ:
Định nghĩa mệnh đề, các phép toán trên mệnh đề: ;;;
;
̅
.
Mệnh đề hằng đúng định lý, 7 định lý quan trọng nhất của logic mệnh đề:
tự đọc mục d) Giáo trình 1 (GTr1).
Mệnh đề lượng t (v từ), phủ định của vị từ: tự đọc GTr1, tr.13-14.
Ví d: (Hàm () xác định trong lân cận đim = hàm liên tục tại x =
a)
(
> 0
)
(> 0) ∀
(
|
|
<
)
|
(
)
()
|
< . Từ đó
(Hàm () xác đnh trong lân cận đim = là hàm không liên tc tại x =
(
> 0
)
(> 0)
(
|
|
<
)
|
(
)
()
|
I.1.2. Tập hp và ánh xạ:
Khái nim tập hợp: tập hợp và phần tử. Các phép toán trên tập hợp, 6 tính
chất cơ bản c1- c6 của các phép toán trên tp hợp: tự đọc GTr1, tr.17-18.
Quan hthứ tự từng phần.
Qui nạp toán học: có chứng minh (tr.18-21):
Khẳng đnh () ph thuc s t nhiên n đúng cho mọi
khi và ch
khi thỏa mãn 2 điều kiện:
i) (
) đúng.
ii) T () đúng với
suy ra T (+ 1) đúng.
Ánh x: định nghĩa ánh xạ,c ví dụ.
Toàn ánh, đơn ánh, song ánh. Tập tương đương; tập đếm được, tập
continum.
Định lý tồn tại ánh xngược: có chứng minh.
I.1.3. lược về cấu trúc đại s:
Định nghĩa phép toán trong∘ của tập A. Định nghĩa phép toán của tập A
tính kết hp. Phn t trung hòa ; phần tử nghịch đảo

ca mt phn t a trong
A. Tính duy nht ca , của

.
Nhóm G, nhóm cng
;+;0
, nhóm Abel, nhóm nhân
;.;
; nhóm nhân
giao hoán
;.;1
.
Khái nim vành
;+,0;.
. Các vành squan trọng: vành snguyên , các
vành
[
]
- tất cả các đa thức hệ số thực, ℝ
[
]
vành tt c các đa thức P(x)
h s thc có bc 
(
)
.
Kế hoạch bài giảng đại số tuyến tính, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bài giảng đại số tuyến tính, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Kế hoạch bài giảng đại số tuyến tính, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 468