Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi hothithuha89
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015

Họ và tên giáo viên: HỒ THỊ THU HÀ
Thuộc tổ: Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ Trường: THCS Nguyễn Hoàng
Được phân công giảng dạy lớp: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.

Tuầ
n
học

PPC
T

Tên bài

TB sử dụng

SL

37
38

- Bài 30: Thụ phấn (tt)
- Bài 31: Thụ tinh, kết hạt, tạo quả

- Tranh hình 30.3, 30.4, 30.5
- Tranh hình 31.

1
1

37
38
39

- Bài 35: Ưu thế lai
- Bài 38: TH: Tập dượt thao tác thụ phấn
- Bài 32: Các loại quả

40

- Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

- Tranh hình 35
- Tranh hình 38
- Tranh hình 32
- Bảng nhóm
- Bút xạ
- Khăn lau
- Tranh hình 33.1, 33.2

1
1
1
6
6
6
1

39

- Bài 39: TH: Tìm hiểu thành tựu chọn giống
vật nuôi và cây trồng
- Bài 39: (tt)

- Bài thu hoạch của các khóa
trước
- Bài thu hoạch của các khóa
trước
- Tranh hình 34
- Màn hình TV

12

1

2

40
41
42
3

41
42

4

43

- Bài 34: Phát tán của quả và hạt
- Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy
mầm.
- Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh
thái.
- Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời
sống sinh vật.
- Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

- Tranh hình 41.1, 41.2

Ngày

12/01
đến
18/01

Tiết

Lớp
Khối
6
Khối
9
Khối
6

19/01
đến
25/01

1
1

Khối
6

- Màn hình TV

1

- Màn hình TV
- Bảng nhóm
- Bút xạ

1
6
6

02/02
đến
08/02

X
X

X

12

1

X

X

Khối
9

26/01
đến
01/02

Thực hiện
Tại Phòn
lớp g TH
X
X

X
X
X

X
Khối
9
Khối
6

X
X

Điều
chỉnh

44

44

45
46

- Bài 37: Tảo
- Bài 38: Rêu – Cây rêu

45

- Màn hình TV

1

- Khay nhựa

6

47
48
47
48
49
50

- Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi
trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh
thái (t1).
- Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi
trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh
thái (t2).
- Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ
- Ôn tập
- Bài 47: Quần thể sinh vật.
- Bài 48: Quần thể người.
- Kiểm tra
- Bài 40: Hạt trần – Cây thông.

-Tranh hình 39.2

1

- Tranh hình 47
- Tranh hình 48

1
1

- Màn hình TV

1

49
50

- Bài 49: Quần xã sinh vật.
- Bài 50: Hệ sinh thái.

- Màn hình TV
- Màn hình TV
- Bảng nhóm

1
1
6

5
46

7

6
1
6
6
6
1

- Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm lên
đời sống sinh vật.
- Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh
vật.

43

6

- Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tt)

- Khăn lau
- Màn hình TV
- Bảng nhóm
- Bút xạ
- Khăn lau
- Màn hình TV
- Màn hình TV
- Bảng nhóm
- Bút xạ
- Khăn lau
- Màn hình TV
- Màn hình TV

1
6
6
6
1
1

X

X

09/02
đến
15/02

Khối
9

X

Khối
6

X
X

Khối
9

X

X

1...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015
Họ và tên giáo viên: HỒ THỊ THU HÀ
Thuộc tổ: Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ Trường: THCS Nguyễn Hoàng
Được phân công giảng dạy lớp: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: hothithuha89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: SINH HỌC LỚP: 6,9 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 9 10 291