Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014

Được đăng lên bởi Hoang Hien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TIN HỌC TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG 2014

***
Số: 37-KH/BTC-TĐTN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014
Kỷ niệm 20 năm tổ chức hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Hải Dương
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2014, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà
nước về phát triển công nghệ thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền
thông, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Viễn thông tỉnh Hải Dương,
trường Đại học Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi "Tin học trẻ" tỉnh
Hải Dương lần thứ XX năm 2014 gắn với kỷ niệm 20 năm tổ chức Hội thi "Tin
học trẻ" tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Khích lệ tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông
tin, đẩy mạnh phong trào học tin học; phát hiện, bồi dưỡng tài năng Tin học trẻ; lựa
chọn đối tượng tham gia hội thi "Tin học trẻ” toàn quốc năm 2014.
- Đánh giá kết quả triển khai phong trào "Tin học trẻ" và công tác tổ chức
Hội thi "Tin học trẻ” tỉnh Hải Dương trong các năm qua; khen thưởng các cá
nhân, tập thể có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi
"Tin học trẻ” tỉnh Hải Dương.
- Hội thi phải được tuyên truyền sâu rộng, tạo được phong trào học tập tin
học rộng rãi trong các tầng lớp thanh thiếu nhi toàn tỉnh.
II. CƠ QUAN PHỐI HỢP TỔ CHỨC
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
3. Sở Khoa học và Công nghệ
4. Sở Thông tin & Truyền thông
5. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh
6. Viễn thông tỉnh Hải Dương
7. Trường Đại học Hải Dương
III. HỘI THI "TIN HỌC TRẺ" LẦN THỨ XX - NĂM 2014
1. Thời gian, địa điểm
1.1. Thời gian: tháng 6/2014 (dự kiến)
1.2. Địa điểm: Trường Đại học Hải Dương (dự kiến)

2. Đối tượng, số lượng
2.1. Đối tượng
Học sinh các khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
hiện đang học tại các trường trong toàn tỉnh, không phân biệt thí sinh chuyên
hay không chuyên.
Bảng A: Dành cho học sinh Tiểu học
Bảng B: Dành cho học sinh Trung học cơ sở
Bảng C: Dành cho học sinh Trung học phổ thông
Bảng D: Thi phần mềm sáng tạo
2.2. Số lượng
Mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn tổng số thí sinh tham dự Bảng A, B, C tối
đa là 10 thí sinh (Riêng TP. Hải Dương, TX. Chí Linh lựa chọn tối đa 12 thí
sinh). Bảng D không giới hạn số lượng thí sin...
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TIN HỌC TRẺ TỈNH HẢI DƯƠNG 2014
***
Số: 37-KH/BTC-TĐTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2014
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014
Kỷ niệm 20 năm tổ chức hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Hải Dương
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm
2014, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng Nhà
nước về phát triển công nghệ thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với
Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền
thông, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Viễn thông tỉnh Hải Dương,
trường Đại học Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi "Tin học trẻ" tỉnh
Hải Dương lần thứ XX năm 2014 gắn với kỷ niệm 20 năm tổ chức Hội thi "Tin
học trẻ" tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Khích lệ tuổi trtoàn tỉnh ch cc học tập ứng dụng ng nghệ thông
tin, đẩy mạnh phong trào học tin hc; phát hin, bồi dưỡng tài ng Tin học tr; la
chn đi tưng tham gia hội thi "Tin hc trtn quc năm 2014.
- Đánh giá kết quả trin khai phong trào "Tin học trẻ" công tác tổ chức
Hội thi "Tin học trẻ tỉnh Hải Dương trong các năm qua; khen thưng các
nhân, tp thể có nhiu đóng góp, thànhch xuất sắc trong công tác tổ chc Hội thi
"Tin học tr tỉnh Hải Dương.
- Hội thi phải được tuyên truyền sâu rộng, tạo được phong trào học tập tin
học rộng rãi trong các tầng lớp thanh thiếu nhi toàn tỉnh.
II. CƠ QUAN PHỐI HỢP TỔ CHỨC
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
3. Sở Khoa học và Công nghệ
4. Sở Thông tin & Truyền thông
5. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh
6. Viễn thông tỉnh Hải Dương
7. Trường Đại học Hải Dương
III. HỘI THI "TIN HỌC TRẺ" LẦN THỨ XX - NĂM 2014
1. Thời gian, địa điểm
1.1. Thời gian: tháng 6/2014 (dự kiến)
1.2. Địa điểm: Trường Đại học Hải Dương (dự kiến)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014 - Người đăng: Hoang Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi " Tin học trẻ " tỉnh Hải Dương lần thứ XX năm 2014 9 10 552