Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Được đăng lên bởi Trang Chít
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………...……1
I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN...............................................................3
1. Vị trí địa lý :.......................................................................................................3
2. Khí tượng thủy văn:...........................................................................................3
2.1. Khí Tượng.......................................................................................................3
2.2. Thủy văn.........................................................................................................4
II. TÍNH CHẤT, QUY MÔ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA CƠ SỞ..................5
1. Quy mô xây dựng của cơ sở:.............................................................................5
2. Hoạt động của cơ sở:..........................................................................................5
3. Đặc điểm kinh tế của cơ sở................................................................................5
III. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ
TRÀN DẦU HIỆN CÓ CỦA CƠ SỞ.................................................................6
1. Lực lượng ứng phó của cơ sở:...........................................................................6
2. Phương tiện tham gia ứng phó hiện có của cơ sở..............................................6
3. Nguồn nhân lực bên ngoài tham gia phối hợp...................................................7
IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ YẾU..........................................7
1. Phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu:.......................................7
2. Ngoài phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu, cửa hàng xăng
dầu còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sụ cố tràn dầu:................................8
3. Biện pháp trong công tác phòng ngừa SCTD đối với bể ngầm và đường ống
công nghệ...............................................................................................................9
V. NGUYÊN TẮC CHUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRÀN DẦU...................9
1. Thông tin báo cáo:.............................................................................................9
2. Triển khai lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu..................................................10
VI. CÁC KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TRÀN DẦU.....................11
1. Khu vực có khả năng gây tràn dầu......................................................
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………...……1
I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN...............................................................3
1. Vị trí địa lý :.......................................................................................................3
2. Khí tượng thủy văn:...........................................................................................3
2.1. Khí Tượng.......................................................................................................3
2.2. Thủy văn.........................................................................................................4
II. TÍNH CHẤT, QUY MÔ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA CƠ SỞ..................5
1. Quy mô xây dựng của cơ sở:.............................................................................5
2. Hoạt động của cơ sở:..........................................................................................5
3. Đặc điểm kinh tế của cơ sở................................................................................5
III. LỰC ỢNG PHƯƠNG TIỆN THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ
TRÀN DẦU HIỆN CÓ CỦA CƠ SỞ.................................................................6
1. Lực lượng ứng phó của cơ sở:...........................................................................6
2. Phương tiện tham gia ứng phó hiện có của cơ sở..............................................6
3. Nguồn nhân lực bên ngoài tham gia phối hợp...................................................7
IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ YẾU..........................................7
1. Phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu:.......................................7
2. Ngoài phòng chống sự cố i trường do cháy nổ xăng dầu, cửa hàng xăng
dầu còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sụ cố tràn dầu:................................8
3. Biện pháp trong công tác phòng ngừa SCTD đối với bể ngầm đường ống
công nghệ...............................................................................................................9
V. NGUYÊN TẮC CHUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRÀN DẦU...................9
1. Thông tin báo cáo:.............................................................................................9
2. Triển khai lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu..................................................10
VI. CÁC KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TRÀN DẦU.....................11
1. Khu vực có khả năng gây tràn dầu...................................................................11
1
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Người đăng: Trang Chít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 9 10 820