Ktl-icon-tai-lieu

Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt trong đồ gá

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 10184 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Chæång 3

KEÛP CHÀÛT VAÌ CÅ CÁÚU KEÛP CHÀÛT
3-1.Khaïi niãûm.
Khi thiãút kãú âäö gaï, sau khi âaî choün âæåüc phæång aïn âënh vë tæång âäúi håüp
lê, tiãúp theo ta choün phæång aïn keûp chàût phäi trong âäö gaï. Viãûc choün phæång aïn
keûp chàût cuîng phaíi tuán thuí theo nhæîng nguyãn tàõc nháút âënh, trong nhiãöu træåìng
håüp giaíi quyãút váún âãö keûp chàût coìn khoï khàn hån váún âãö âënh vë vç kãút cáúu cuía
âäö gaï khäng cho pheïp.
Keûp chàût laì taïc âäüng lãn hãû thäúng âäö gaï, cuû thãø laì vaìo chi tiãút gia cäng mäüt
læûc âãø laìm máút khaí nàng xã dëch hoàûc rung âäüng do læûc càõt hay caïc læûc khaïc
trong quaï trçnh càõt sinh ra nhæ læûc li tám, troüng læûåüng , rung âäüng...
Âãø thæûc hiãûn viãûc âoï phaíi coï cå cáúu keûp chàût, cå cáúu keûp chàût trong âäö gaï
laì mäüt hãû thäúng âi tæì nguäön sinh læûc âãún váúu cuía âäö keûp tç lãn chi tiãút : Nguäön
sinh læûc (cå cáúu sinh læûc), cå cáúu truyãön læûc (cå cáúu phoïng âaûi læûc keûp, cå cáúu
liãn âäüng phán bäú læûc keûp)...
Yãu cáöu âäúi våïi cå cáúu keûp chàût. Khi thiãút kãú caïc cå cáúu keûp chàût cáön phaíi
âaím baío caïc yãu cáöu sau :
+ Khi keûp khäng âæåüc phaï hoíng vë trê cuía
Q
chi tiãút âaî âæåüc âënh vë chênh xaïc .
Vê duû, hçnh 3-1 laì så âäö keûp chàût khäng
håüp lê, khi quay baïnh lãûch tám âãø keûp chàût chi
T
W
tiãút, cuîng âäöng thåìi gáy ra læûc T laìm dëch
chuyãøn chi tiãút khoíi vë trê âaî âæåüc âënh vë chênh
xaïc.
Hçnh 3-1:Så âäö keûp
+Trë säú læûc keûp væìa âuí âãø chi tiãút khäng
chàût khäng håüp lê
bë xã dëch vaì rung âäüng dæåïi taïc duûng cuía læûc
càõt vaì caïc aính hæåíng khaïc trong quaï trçnh gia cäng, nhæng læûc keûp khäng nãn quaï
låïn khiãún cå cáúu keûp to, thä vaì laìm váût gia cäng biãún daûng..
+ Khäng laìm hoíng bãö màût do læûc keûp taïc duûng vaìo noï.
+ Cå cáúu keûp chàût coï thãø âiãöu chènh âæåüc læûc keûp.
+ Thao taïc nhanh, thuáûn tiãûn, an toaìn, kãút cáúu goün, nhæng coï âuí âäü bãön,
khäng bë biãún daûng khi chëu læûc.
+ Kãút cáúu âån giaín, dãù chãú taûo vaì sæía chæîa.
3-2. Phæång, chiãöu, âiãøm âàût vaì trë säú læûc keûp.

35

Khi thiãút kãú cå cáúu keûp cáön chuï yï mäüt säú váún âãö chênh sau âáy :
3-2-1. Phæång vaì chiãöu læûc keûp.
Phæång vaì chiãöu cuía læûc keûp coï liãn quan máût thiãút våïi chuáøn âënh vë
chênh, chiãöu cuía troüng læåüng baín thán chi tiãút gia cäng, chiãöu cuía læûc càõt. Noïi
chung phæång cuía læûc keûp nãn thàóng goïc våïi màût âënh vë chênh, vç nhæ thãú seî coï
diãûn têch tiãúp xuïc låïn nháút, giaím âæåüc aï...
35
Chæång 3
KEÛP CHÀÛT VAÌ CÅ CÁÚU KEÛP CHÀÛT
3-1.Khaïi niãûm.
Khi thiãút kãú âäö gaï, sau khi âaî choün âæåüc phæång aïn âënh vë tæång âäúi håüp
lê, tiãúp theo ta choün phæång aïn keûp chàût phäi trong âäö gaï. Viãûc choün phæång aïn
keûp chàût cuîng phaíi tuán thuí theo nhæîng nguyãn tàõc nháút âënh, trong nhiãöu træåìng
håüp giaíi quyãút váún âãö keûp chàût coìn khoï khàn hån váún âãö âënh vëút cáúu cuía
âäö gaï khäng cho pheïp.
Keûp chàût laì taïc âäüng lãn hãû thäúng âäö gaï, cuû thãø laì vaìo chi tiãút gia cäng mäüt
ûc âãø laìm máút khaí nàng xã dëch hoàûc rung âäüng do læûc càõt hay caïc læûc khaïc
trong quaï trçnh càõt sinh ra nhæ læûc li tám, troüng læûåüng , rung âäüng...
Âãø thæûc hiãûn viãûc âoï phaíi coï
cå cáúu keûp chàût, cå cáúu keûp chàût trong âäö gaï
laìüt hãû thäúng âi tæì nguäön sinh læûc âãún váúu cuía âäö keûp tç lãn chi tiãút : Nguäön
sinh læûc (cå cáúu sinh læûc), cå cáúu truyãön læûc (cå cáúu phoïng âaûi læûc keûp, cå cáúu
liãn âäüng phán bäúûc keûp)...
Yãu cáöu âäúi våïi cå úu keûp chàût. Khi thiãút kãú caïc cå cáúu keûp chàût cáön phaíi
âaím baío caïc yãu cáöu sau :
+ Khi keûp khäng âæåüc phaï hoíng vë trê cuía
chi tiãút âaî âæåüc âënh vë chênh xaïc .
Vê duû, hçnh 3-1 laì så âäö keûp chàût khäng
håüp lê, khi quay baïnh lãûch tám âãø keûp chàût chi
tiãút, cuîng âäöng thåìi gáy ra læûc T laìm dëch
chuyãøn chi tiãút khoíi vë trê âaî âæåüc âënh vë chênh
xaïc.
+Trë säúûc keûp væìa âuí âãø chi tiãút khäng
bë xã dëch vaì rung âäüng dæåïi taïc duûng cuía læûc
õt vaì caïc aính hæåíng khaïc trong quaï trçnh gia cäng, nhæng læûc keûp khäng nãn quaï
ïn khiãún cå cáúu keûp to, thä vaì laìm váût gia cäng biãún daûng..
+ Khäng laìm hoíng bãöût doûc keûp taïc duûng vaìo noï.
+ Cå cáúu keûp chàût coï thãø âiãöu chènh âæåüc læûc keûp.
+ Thao taïc nhanh, thuáûn tiãûn, an toaìn, kãút cáúu goün, nhæng coï âuí âäüön,
khäng bë biãún daû
ng khi chëu læûc.
+ Kãút cáúu âån giaín, dãù chãú taûo vaì sæía chæîa.
3-2. Phæång, chiãöu, âiãøm âàût vaì trë säúûc keûp.
H
çnh 3-1:Så âäö keûp
chà
û
t khän
g
üp
Q
W
T
Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt trong đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt trong đồ gá - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt trong đồ gá 9 10 517