Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Sang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
Khoa Xây dựng và Cơ học ứng dụng

Môn học

KẾT CẤU
BÊ TÔNG CỐT THÉP

GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013

Nội dung
TỔNG QUAN MÔN HỌC
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
1. Mục tiêu môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng
1.3. Thái độ nghề nghiệp

2. Nội dung môn học
3. Giáo trình – Tài liệu tham khảo

4. Nhiệm vụ SV – Hình thức đánh giá
2

1. Mục tiêu môn học
KIẾN THỨC



Biết các khái niệm, các thuật ngữ:
– Vật liệu bê tông, cốt thép
– Cấu kiện bằng BTCT và BT ứng lực trước
– Phương pháp tính toán



Có kiến thức về các ứng xử:

– Vật liệu bê tông, cốt thép
– Cấu kiện BTCT và BT ứng lực trước



Có kiến thức (theo các TCTK):
– Trình tự tính toán thiết kế

– Các nguyên lý cấu tạo của cấu kiện BTCT

3

1. Mục tiêu môn học
KỸ NĂNG


Xây dựng được các công thức và các lưu đồ thuật toán
trong tính toán các cấu kiện cơ bản.



Tính toán và chọn được vật liệu để thiết kế các cấu kiện cơ
bản bằng BTCT và BT ứng lực trước.



Tổ chức được các hoạt động theo nhóm thiết kế: thảo luận,
đóng góp ý kiến về các giải pháp thiết kế và cấu tạo cho
các cấu kiện cơ bản.



Trình bày được những nội dung cơ bản trong bài học và
vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

4

1. Mục tiêu môn học
THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP


Ý thức và tác phong làm việc công nghiệp, năng động sáng
tạo. Nghiêm túc và nổ lực giải quyết các vấn đề được giảng
viên đưa ra.



Chủ động cập nhật và sử dụng các tiêu chuẩn mới ở Việt
Nam vào trong thiết kế và cấu tạo các cấu kiện cơ bản của
KC BTCT.



Có trách nhiệm về công tác thiết kế, tin tưởng và chịu trách
nhiệm về các giải pháp kết cấu đã đưa ra.

5

2. Nội dung môn học
Tuần 1

Mở đầu

Đại cương về KC bê tông cốt thép

Tuần 1

Chương 1

Tính chất cơ lý của vật liệu –
Nguyên lý tính toán và cấu tạo

Tuần 2 – 5

Chương 2 Cấu kiện chịu uốn

Tuần 6 – 9

Chương 3 Cấu kiện chịu nén

Tuần 10 – 11 Chương 4 Cấu kiện chịu kéo

Tuần 12

Chương 5 Tính toán về khe nứt

Tuần 13 – 15 Chương 6 Bê tông ứng lực trước
6

2. Nội dung môn học
Mở đầu
ĐẠI CƯƠNG VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP


Khái niệm bê tông cốt thép



Nguyên lý làm việc giữa bê tông và cốt thép



Phân loại kết cấu bê tông cốt thép



Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu BTCT



Phạm vi ứng dụng

7

2. Nội dung môn học
Chương 1
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU –
NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO



Tính chất cơ lý của bê tông cốt thép



Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép



Tải trọng và nội lực



Phương pháp tính toán



Nguyên lý cấu tạo

8

2. Nội dung môn học
C...
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
Khoa Xây dựng và Cơ học ứng dụng
Môn học
KẾT CẤU
BÊ TÔNG CỐT THÉP
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Bùi Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 9 10 200