Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Sang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Chương mở đầu

ĐẠI CƯƠNG VỀ
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM
Khoa XD & CHƯD
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013

Nội dung
1. Khái niệm bê tông cốt thép
2. Nguyên lý làm việc giữa bê tông và cốt thép
3. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép
4. Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu BTCT
5. Phạm vi ứng dụng

2

1. Khái niệm bê tông cốt thép
+
+
+
+

Xi măng
Cát
Đá (sỏi)
Nước

`
BTCT
= Bê tông + Cốt thép

Chịu nén
(giòn)

Chịu kéo
(chịu nén, uốn,
xoắn)
3

2. Nguyên lý làm việc giữa bê tông và cốt thép


Lực dính tốt
→ truyền lực tốt BT-CT
→ khai thác tốt cường độ CT
→ hạn chế vết nứt vùng chịu kéo



BT-CT không phản ứng hóa học, BT bảo vệ CT



BT-CT có hệ số giản nở nhiệt gần giống nhau
→ b = 10 × 10−6 ÷ 15 × 10−6
→ s = 12 × 10−6
→ T < 1000 C không xuất hiện nội ứng suất gây phá hoại
lực dính BT-CT
4

3. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép
 THEO PP THI CÔNG
– BTCT toàn khối
– BTCT lắp ghép
– BTCT bán lắp ghép

5

3. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép
 THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
– BTCT thường
– BTCT dự ứng lực

 THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
– BT đặc biệt nặng

> 2500

kG/m3

– BT nặng thông thường

2200-2500

kG/m3

– BT nặng cốt liệu bé

1800-2200

kG/m3

– BT nhẹ

< 1800

kG/m3
6

4. Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu BTCT
 ƯU ĐIỂM
– Sử dụng vật liệu địa phương
– Khả năng chịu lực lớn so với kết cấu gạch, gỗ
– Chịu tải trọng động, động đất tốt
– Chịu lửa tốt
– Bền vững, bảo dưỡng ít tốn kém
– Thi công được nhiều hình dạng khác nhau

7

4. Ưu điểm và khuyết điểm của kết cấu BTCT

KHUYẾT ĐIỂM

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Trọng lượng bản thân lớn, → BT nhẹ, BTCT ứng suất
vượt nhịp bé
trước
– Cách âm, cách nhiệt kém

→ Kết cấu có lỗ rỗng

– Chịu ảnh hưởng của thời → BTCT lắp ghép, cơ giới hóa
tiết, thi công chậm
thi công
– Dễ có khe nứt khi chịu tải → BTCT ứng suất trước; Tính
trọng hoặc tác động
toán, thi công hợp lý
8

5. Phạm vi ứng dụng

9

Taøi lieäu naøy ñöôïc bieân soaïn vaø phaùt haønh laàn thöù nhaát duøng laøm taøi lieäu
tham khaûo cho moân hoïc Keát caáu beâ toâng coát theùp – ngaønh Xaây döïng Daân
duïng vaø Coâng nghieäp – Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät thaønh phoá
Hoà Chí Minh.
Do kieán thöùc coøn nhieàu haïn cheá, trong quaù trình bieân soaïn khoâng traùnh khoûi
nhöõng sai soùt, kính mong quyù baïn ñoïc thoâng caûm.
Moïi yù kieán ñoùng goùp xin vui loøng gôûi veà ñòa chæ email:
phamducthien@hcmute.edu.vn
Xin chaân thaønh caûm ôn !

...
Chương mở đầu
ĐẠI CƯƠNG VỀ
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM
Khoa XD & CHƯD
GVHD: PHẠM Đức-Thiện
Tp HCM, 09/12/2013
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép - Người đăng: Bùi Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 9 10 69