Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU BTCT CẤU KIỆN NHÀ CỦA

Được đăng lên bởi kecuoptinhyeu-kw
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG
ƒ Khung: coät + daàm , lieân keát vôùi nhau baèng maét cöùng hoaëc khôùp, cuøng
vôùi saøn vaø maùi taïo neân moät keát caáu khoâng gian coù ñoä cöùng lôùn.
ƒ Khung khoâng daàm: baûn saøn + coät ; cho pheùp taïo traàn phaúng, giaûm
chieàu cao taàng, deã laøm vaùn khuoân, deã ñaët coát theùp vaø ñoå beâtoâng …
ƒNuùt khung:
9 Cöùng: ñoä cöùng cuûa khung cao, bieán daïng ít, moment uoán phaân
phoái töông ñoái ñeàu ñaën hôn ôû ñaàu muùt vaø giöõa caùc thanh Ælaøm vieäc
hôïp lyù hôn, vöôït nhòp lôùn hôn.
9Khôùp: ñoä cöùng cuûa khung giaûm, taûi troïng gaây moment cho boä
phaän chòu tröïc tieáp taùc duïng cuûa noùÆlaøm vieäc ít hôïp lyù.
*** Khung laø moät heä sieâu tónh, choïn tyû leä ñoä cöùng hôïp lyù giöõa caùc caáu kieän

⇒ phaân phoái noäi löïc hôïp lyù giöõa caùc boä phaän
⇒ giaûm bieán daïng, baûo ñaûm beàn vöõng.
2

§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG
Phaân loaïi khung
ƒPhöông phaùp thi coâng:
9Khung toaøn khoái
9Khung laép gheùp
9Khung baùn laép gheùp
ƒ Soá nhòp, soá taàng: 1/ nhieàu nhòp , 1/ nhieàu taàng .
ƒ Khung tónh ñònh vaø khung sieâu tónh
ƒ Khung phaúng vaø khung khoâng gian
ƒ Nhaø khung vaø nhaø keát hôïp (vaùch, loõi cöùng)

3

Biến dạng (BD) đứng (võng -sag)
Dead, Live, etc.

BD ngang (lắc lư -sway)

Wind or
earthquakes

Nguyên lý cơ bản: chuyển vị thực phải nằm
trong giới hạn cho phép khi công trình chịu tải
sử dụng, tải tính toán, và các tải trọng môi
trường khác.
4

RC03-04

Khung:

là hệ thống bao gồm dầm (sàn) cùng với
cột chịu biến dạng uốn

Planar (2D)

Space (3D)
5

Chuyển vị của khung khi chịu tải

Gravity Load

Lateral Loading

6

Phân biệt khung phẳng & khung không gian
(mặt bằng)
2 or 4 frames , 2 frames

4 frames , 4 frames

Ô sàn

Phẳng

Không gian
7

§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG

Vierendeel girder

MOÄT SOÁ SÔ ÑOÀ KHUNG

8

§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG

9

Ưu điểm của khung
„

„
„

„

Rất phù hợp cho các loại sàn cần khoảng không
gian sử dụng nhiều nhất như cao ốc văn phòng, chỗ
để xe...
Công nghệ thi công đơn giản và rẻ tiền
Rất kinh tế cho các loại nhà có số tầng tương đối
thấp (khoảng 20 tầng đổ lại)
ở Tp.HCM, hầu hết các khung nhà đều là khung
BTCT.

10

Nhược điểm của kết cấu khung
„

„

Khung có độ mềm lớn do vậy khi chịu tải ngang
bị bd lớn. Một khung bằng Bt thì có độ cứng lớn
gấp 8 lần so với khung thép cùng dạng.
Chiều dài nhịp nhà thường bị giới hạn nếu sử
dụng BTCT thường (thường nhịp < 12m). Nếu
chiều dài nhịp lớn hơn phải sử dụng BT dự ứng
lực.

11

12

13

14

15

16

17

18

§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG

SO SAÙNH...
2
§1.KHAÙI NIEÄM CHUNG
Khung: coät + daàm , lieân keát vôùi nhau baèng maét cöùng hoaëc khôùp, cuøng
vôùi saøn vaø maùi taïo neân moät keát caáu khoâng gian coù ñoä cöùng lôùn.
Khung khoâng daàm: baûn saøn
+ coät ; cho pheùp taïo traàn phaúng, giaûm
chieàu cao taàng, deã laøm vaùn khuoân, deã ñaët coát theùp vaø ñoå beâtoâng
Nuùt khung:
9 Cöùng: ñoä cöùng cuûa khung cao, bieán daïng ít, moment uoán phaân
phoái töông ñoái ñeàu ñaën hôn ôû ñaàu muùt vaø giöõa caùc thanh Ælaøm vieäc
hôïp lyù hôn, vöôït nhòp lôùn hôn.
9Khôùp: ñoä cöùng cuûa khung giaûm, taûi troïng gaây moment cho boä
phaän chòu tröïc tieáp taùc duïng cuûa noùÆlaøm vieäc ít hôïp lyù.
*** Khung laø moät heä sieâu tónh, choïn tyû leä ñoä cöùng hôïp lyù giöõa caùc caáu kieän
phaân phoái noäi löïc hôïp lyù giöõa caùc boä phaän
giaûm bieán daïng, baûo ñaûm beàn vöõng.
KẾT CẤU BTCT CẤU KIỆN NHÀ CỦA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU BTCT CẤU KIỆN NHÀ CỦA - Người đăng: kecuoptinhyeu-kw
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
KẾT CẤU BTCT CẤU KIỆN NHÀ CỦA 9 10 516