Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu của khuôn

Được đăng lên bởi Le Quang Trung
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 11404 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Kết Cấu của khuôn
I. Kết cấu khuôn cơ bản
1.1. Những bộ phận chinh của khuôn:
Trong cac loại khuôn nhựa, kết cấu khuôn dựng trong ộp tạo hỡnh, đựn tạo hỡnh, phun tạo hỡnh thỡ
phần quan trọng nhất trước hết là vựng lũng khuôn bảo đảm điền đầy vật liệu để cú được sản phẩm
tạo hỡnh như mong muốn.
Lấy lũng khuôn làm trung tõm, khuụn được tạo thành từ những chi tiết ở vựng lũng khuôn, cú thờm
thiết bị đẩy sản phẩm ra khỏi khuụn, bộ phận gia nhiệt, bộ phận gỏ lắp khuụn trờn mỏy và cỏc trang
thiết bị khỏc. Ngoài cỏc bộ phận nờu trờn ở khuụn tạo hỡnh đựn và phun, cũn cú thờm bộ phận dẫn vật
liệu núng chảy vào lũng khuụn như đậu rút, rónh dẫn, cổng phõn phối. Về cơ bản cú 6 bộ phận sau:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vựng lũng khuụn.
Bộ phận dẫn vật liệu (ở khuôn tạo hỡnh đựn và phun).
Thiết bị đẩy, lấy sản phẩm.
Bộ phận điều tiết nhiệt độ khuụn (bộ phận thực hiện gia nhiệt hoặc làm nguội).
Bộ phận gỏ lắp khuụn vào mỏy.
Cỏc chi tiết khuụn cơ sở.

Trong đú, vựng lũng khuụn là vựng trực tiếp tạo kớch thước và hỡnh dỏng sảm phẩm, nú được hỡnh
thành từ hốc khuụn và lừi khuụn. Thụng thường kết hợp hai cỏi đú gọi là “long khuôn” (cavity). Vỡ
hỡnh dỏng lũng khuụn, độ chớnh xỏc kớch thước và trạng thỏi bề mặt của nú cú ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng sản phẩm, nờn lũng khuụn là bộ phận quan trọng nhất. Cấu tạo vựng lũng khuụn cú quan
hệ mật thiết với rónh dẫn vật liệu và tựy theo cỏc phương phỏp tạo hỡnh ộp nhựa, đỳc ộp chuyển
(tranfer) và ộp phun mà khuụn cú kết cấu đặc thự khỏc nhau.
1.2. Khuụn ộp nhựa
ẫp nhựa là phương phỏp tạo hỡnh đại diện cho nhựa nhiệt rắn. Ngoài ra, nú là cơ sở cho nhiều phương
phỏp tạo hỡnh khỏc và khuụn dựng khi ộp nhựa cú kết cấu khuụn cơ bản cho cỏc phương phỏp tạo hỡnh
khỏc.
Kết cấu khuụn ộp nhựa cú điểm khỏc nhau tựy theo hỡnh dỏng sản phẩm, vật liệu tạo hỡnh sử dụng và
chủng loại mỏy ộp. Nhưng cũng cú thể chia thành 4 loại như sau:
A.
Khuụn hở.
B.

Khuụn kớn.

C.

Khuụn nửa kớn
nửa hở.

D.

Khuụn ghộp
(split mould).

Khuôn trên
Mép cắt bavia
Sản phẩm
Khuôn dưới(lòng khuôn)

Khuôn hở

Khuôn trên
Mép cắt

Khuôn kín

Khuôn dưới

Khuôn trên
Mép cắt
Khuôn dưới

Khuôn nửa
kín nửa hở
Hỡnh 2.1
1) Khuụn hở.

Đú là khuụn đơn giản nhất trong số khuụn ộp nhựa, như hỡnh (2a). Khuụn này được hỡnh
thành từ hai bộ phận khuụn trờn và khuụn dưới. Nửa khuụn trờn là bộ phận khuụn đực gọi
là lừi khuụn (core), cũn nửa khuụn dưới là bộ phận khuụn cỏi, gọi là hốc khuụn (cavity).
Để toàn bộ khuụn vào giữa tấm gia nhiệt, vừa gia nhiệt vừa đổ vật liệu dạng bột vào lũng
khuụn, đ...
KÕt CÊu cña khu«n
I. Kết cấu khuôn cơ bản
1.1. Những bộ phận chính của khuôn:
Trong các loại khuôn nhựa, kết cấu khuôn dùng trong ép tạo hình, đùn tạo hình, phun tạo hình thì
phần quan trọng nhất trước hết là vùng lòng khuôn bảo đảm điền đầy vật liệu để có được sản phẩm
tạo hình như mong muốn.
Lấy lòng khuôn làm trung tâm, khuôn được tạo thành từ những chi tiết ở vùng lòng khuôn, có thêm
thiết bị đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn, bộ phận gia nhiệt, bộ phận gá lắp khuôn trên máy và các trang
thiết bị khác. Ngoài các bộ phận nêu trên ở khuôn tạo hình đùn và phun, còn có thêm bộ phận dẫn vật
liệu nóng chảy vào lòng khuôn như đậu rót, rãnh dẫn, cổng phân phối. Về cơ bản có 6 bộ phận sau:
a) Vùng lòng khuôn.
b) Bộ phận dẫn vật liệu (ở khuôn tạo hình đùn và phun).
c) Thiết bị đẩy, lấy sản phẩm.
d) Bộ phận điều tiết nhiệt độ khuôn (bộ phận thực hiện gia nhiệt hoặc làm nguội).
e) Bộ phận gá lắp khuôn vào máy.
f) Các chi tiết khuôn cơ sở.
Trong đó, vùng lòng khuôn là vùng trực tiếp tạo kích thước và hình dáng sảm phẩm, nó được hình
thành từ hốc khuôn và lõi khuôn. Thông thường kết hợp hai cái đó gọi là “lòng khuôn” (cavity). Vì
hình dáng lòng khuôn, độ chính xác kích thước và trạng thái bề mặt của nó có ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng sản phẩm, nên lòng khuôn là bộ phận quan trọng nhất. Cấu tạo vùng lòng khuôn có quan
hệ mật thiết với rãnh dẫn vật liệu và tùy theo các phương pháp tạo hình ép nhựa, đúc ép chuyển
(tranfer) và ép phun mà khuôn có kết cấu đặc thù khác nhau.
1.2. Khuôn ép nhựa
Ép nhựa là phương pháp tạo hình đại diện cho nhựa nhiệt rắn. Ngoài ra, nó là cơ sở cho nhiều phương
pháp tạo hình khác và khuôn dùng khi ép nhựa có kết cấu khuôn cơ bản cho các phương pháp tạo hình
khác.
Kết cấu khuôn ép nhựa có điểm khác nhau tùy theo hình dáng sản phẩm, vật liệu tạo hình sử dụng và
chủng loại máy ép. Nhưng cũng có thể chia thành 4 loại như sau:
A. Khuôn hở.
B. Khuôn kín.
C. Khuôn nửa kín
nửa hở.
D. Khuôn ghép
(split mould).
Kết Cấu của khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu của khuôn - Người đăng: Le Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kết Cấu của khuôn 9 10 134