Ktl-icon-tai-lieu

kết cấu nhịp cầu

Được đăng lên bởi daophuongxd
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 8

tÝnh to¸n néi lùc
trong kÕt cÊu nhÞp
CÇu B£ T¤NG Cèt ThÐp

8.1.TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG BẢN MẶT CẦU
MÚT THỪA KẾT CẤU LẮP GHÉP
1.1 Tải trọng tác dụng:
* Tỉnh tải:
- Trọng lượng bản thân: g1 ; n1=1.1 (γ=2.5T/m3)
-Trọng lượng các lớp mặt cầu, lan can, tay vịn:
g2 ; n2 = 1.5 hoặc 0.9
.Lớp bê tông asphalt : (γ=2-2.3T/m3)
.Lớp phòng nước : (γ=1.5T/m3)
.
Khi tính toán có thể lấy trọng lượng lượng riêng
trung bình của các lớp mặt cầu:
γ = 1.8 (T/m3)
* Hoạt tải:
- Thường tính với bánh xe nặng của ôtô, xe xích
HT60, xe đặc biệt HK80.

*Sự phân bố tải trọng bánh xe lên bản mặt cầu được
xét như sau:
+Trường hợp đặt một bánh xe:
a1=a2+2ΔH
b1=b2+2ΔH

Theo phæång doüc Cáöu

Theo phæång ngang Cáöu

P

P/2

0

45
a2
a1

ΔH

0

45
b2
b1

Trong đó:
a2 = 0.2cm lấy chung cho xe ôtô, HK80
b2 = 60 cm: H30; b2 = 30cm: H10;
b2 = 40cm: H13; b2 = 70cm: HT60;
b2 = 80cm: HK80.
a1 x b1: diện tích phân bố áp lực hoạt tải tác
dụng lên bản.

ΔH

+Trường hợp đặt hai bánh xe:
Theo phæång doüc Cáöu
P

0

45
a2
a1

Theo phæång ngang Cáöu
P/2
P/2

ΔH

0

45
c
2.b1

a1=a2+2ΔH
b1=b2+2ΔH
2b1=c+b1=c+b2+2ΔH

ΔH

1.2. Tính nội lực của bản mút thừa trong KC lắp ghép:
* Nguyên lý tính toán:
- Nội lực được xác định trên 1m chiều rộng bản
-Lực tập trung của bánh xe P/2
P/2
được quy về tải trọng phân bố
có giá trị là: P0

P2
P0 =
a * b1

ΔH
45
b1
lb

b1 = b2 + ΔH
a1 = a 2 + 2 ΔH
a = a1 + lb
a: Chiều rộng làm việc của bản, xác
định theo Trimosenco

45
a a1
lb/2
g1+g2+Po

Mô men tính toán tại tiết diện ngàm:
2
b

l
P0 * l
M = (n1 g1 + n2 g 2 ). + nh (1 + μ ).
2
2
tt

2
b

Lực cắt tính toán tại tiết diện ngàm.

Q = (n1 g1 + n2 g 2 ).lb + nh .(1 + μ ).Po .lb
tt

+Khi chiều rộng của cánh lớn áp lực do hoạt tải chỉ truyền
xuống bản ta tính như sau:

b1 = b2 + ΔH

P/2

a1 = a 2 + 2ΔH
a = a1 + 2lb − b1

ΔH
45
b1

Mô men tính toán tại ngàm:

lb

2
l
M tt = (n1 g1 + n2 g 2 ). b + nh (1 + μ ).P0 .b1 .(lb − b1 / 2)
2

45
a

Lực cắt tính toán tại ngàm:

Q = (n1 g1 + n2 g 2 ).lb + nh .(1 + μ ).Po .b1
tt

a1
b1/2
Po
g1+g2

8.2.TÍNH NỘI LỰC TRONG BMC MÚT THỪA KẾT
P/2
CẤU TOÀN KHỐI
G2
2.1.Xác định tải trọng tác dụng:
*Tĩnh tải:
ΔH
45
-Trọng lượng bản thân bản mặt cầu :
XO
g1 (T/m) ; nt= 1.1
X2
-Trọng lượng các lớp mặt cầu
:
g2 (T/m) ; nt= 1.5 hoặc 0.9
45
-Trọng lượng phần lề bộ hành
: a a1
gbh(T/m) ; nt= 1.1
xo
b1
-Trọng lượng lan can, tay vin
:
G1 (T) ; nt= 1.5 hoặc 0.9
G2
g1+g2
-Trọng lượng đá vĩa
:
G2 (T) ; nt= 1.1
Po
Các tải trọng tĩnh tải tính cho1m rộng
của bản (theo phương dọc cầu)

G1

X1

gbh

G1...
Ch
Ch
¬
¬
ng 8
ng 8
tÝnh to
tÝnh to
¸
¸
n n
n n
é
é
i l
i l
ù
ù
c
c
trong kÕt cÊu nhÞp
trong kÕt cÊu nhÞp
C
C
Ç
Ç
u B
u B
£
£
T
T
¤
¤
NG C
NG C
è
è
t ThÐp
t ThÐp
kết cấu nhịp cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết cấu nhịp cầu - Người đăng: daophuongxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
kết cấu nhịp cầu 9 10 239