Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu revit

Được đăng lên bởi dinhchung53xd1
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

1

KT-15

KT-14

1

17 R @ 165.0 mm

KT-19

800

1600

1600

bồn hoa
2000

3000

1000

1130

1800

-600

D4
S3

P.KHÁCH
25 m²

1

D2

-300

1

-800

3400

Kệ dép+ treo áo mưa

P.HỌC
36 m²

1980

KT-13

UP

D1

1

KT-17

KT-12

S1

-100

D5

S2

1

KT-27

1

1200

220

± 0 .000

C
2900

1200

250

D

9000

D3

S1

1
KT-16

500

WC 1
5 m²

1200

-800

1200

1800

E

KT-28

B
800

D2

2600

S1

2600

Kệ tivi
-800

1
KT-18

-800

A
1000

4000

2000

4000

11000
4

3

2

MẶT BẰNG TRỆT
C.TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN TRÍ NGUYÊN
601/1 LÔ A CMT8, F.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08)39 77 00 37- (08)39 77 00 67
GIÁM ĐỐC:

KTS. NGUYỄN PHƯỚC DỰ

SỐ

DIỄN GIẢI

NGÀY

1

1 : 75

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRẦN THỊ CHÍN

MẶT BẰNG TRỆT
MÃ SỐ:

CÔNG TRÌNH:

NP-CHỊ CHÍN

NGÀY:
THIẾT KẾ:
KIỂM:

Project Number

KT-01

02-2012
NGUYỄN PHƯỚC DỰ
--

TỶ LỆ:

1 : 75

2/15/2012 2:48:57 PM

5

2270

1

1

KT-15

KT-14

3400

600

2000

600

3400

400

1300

T1

T1

S4

P.NGỦ
13 m²

P.NGỦ
11 m²

D

S5

D3

1

2750

2800

D3

sàn nước
1000

KT-12

S4

2800

S4

S1

Kệ tivi

WC 2 2750
4 m²

2600

FRZ

D4

1600

1

B

D3

S9

S5

9000

P.NGỦ
12 m²

S7

3400

BẾP+P.SH
33 m²

1
KT-17

750

SÂN PHƠI
6 m²

70.02%

KT-21

KT-13

C

D3

395

3850

1

70.02%

2800

1200

S4

S6

1
KT-16

S4

2800

1000

1800

E

S1

1
KT-18

bồn hoa
1270

1

1000

A

Tủ lạnh
2350

2650 Máy giặt

600

4000

2000

KT-20

4000

11000
4

3

2

1

MẶT BẰNG LẦU 1

C.TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN TRÍ NGUYÊN
601/1 LÔ A CMT8, F.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08)39 77 00 37- (08)39 77 00 67
GIÁM ĐỐC:

KTS. NGUYỄN PHƯỚC DỰ

SỐ

DIỄN GIẢI

NGÀY

1 : 75

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRẦN THỊ CHÍN

MẶT BẰNG LẦU 1
MÃ SỐ:

CÔNG TRÌNH:

NP-CHỊ CHÍN

NGÀY:
THIẾT KẾ:
KIỂM:

Project Number

KT-02

02-2012
NGUYỄN PHƯỚC DỰ
--

TỶ LỆ:

1 : 75

2/15/2012 2:48:58 PM

5

1

1

KT-15

KT-14

2000

Thang leo lên bồn nước

4000

400

S8

P.THỜ
14 m²

S8

1800

E

1
KT-16

D
S8

1200

5400
S8

6300

C

S8

1

KT-13

9000

3400

S8

1

KT-17

KT-12

1
S8
S8

B

2600

2700

900

500

1700

S8

1
KT-18

A
1000

4000

2000

4000

11000
4

3

2

MẶT BẰNG GÁC

C.TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN TRÍ NGUYÊN
601/1 LÔ A CMT8, F.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08)39 77 00 37- (08)39 77 00 67
GIÁM ĐỐC:

KTS. NGUYỄN PHƯỚC DỰ

SỐ

DIỄN GIẢI

NGÀY

1

1 : 75

CHỦ ĐẦU TƯ:

TRẦN THỊ CHÍN

MẶT BẰNG GÁC
MÃ SỐ:

CÔNG TRÌNH:

NP-CHỊ CHÍN

NGÀY:
THIẾT KẾ:
KIỂM:

Project Number

KT-03

02-2012
NGUYỄN PHƯỚC DỰ
--

TỶ LỆ:

1 : 75

2/15/2012 2:48:58 PM

5

1

1

KT-15

KT-14

600 400
mái ngói

1800

E

1

3...
UP
3 2 1
B
A
1000 4000 2000 4000
4
1800120034002600
9000
E
11000
C
5
D1
D2
D3
S1
S3
D2
D5
36 m²
P.HC
25 m²
P.KHÁCH
5 m²
WC 1
± 0 .000
-100
-300
-800
K dép+ treo áo mưa
bn hoa
-800
-800
-800
-600
S2
S1
S1
D
50029001200
18001200120022019802600
800 1600 1600 2000 3000 1000 1130
1
KT-17
1
KT-14
1
KT-16
1
KT-18
1
KT-15
KT-12
1
KT-13
1
1
KT-19
D4
800
R @17 165.0 mm
K tivi
250
1
KT-27
1
KT-28
T L:KIM:
THIT K:
NGÀY:
MÃ S:
C.TY THIT K XÂY DNG TÂN TRÍ NGUYÊN
CH ĐẦU TƯ:
CÔNG TRÌNH:
Tel: (08)39 77 00 37- (08)39 77 00 67
601/1 LÔ A CMT8, F.15, Q.10, TP.H Chí Minh
GIÁM ĐỐC:
KTS. NGUYN PHƯỚC D
1 : 75
2/15/2012 2:48:57 PM
MT BNG TRT
Project Number
NP-CH CHÍN
TRN TH CHÍN
02-2012
NGUYN PHƯỚC D
--
KT-01
MT BNG TRT 1 : 75
S DIN GIINGÀY
Kết cấu revit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu revit - Người đăng: dinhchung53xd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kết cấu revit 9 10 559