Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C1. KHUNG THEÙP NHAØ COÂNG NGHIEÄP 1 TAÀNG
I. KHAÙI NIEÄM CHUNG
Khung (Coät + Röôøng ngang) theùp laø keát caáu chòu löïc chính : maùi (tónh + hoaït), vaùch bao che,
caàu truïc (ñöùng, nghieâng) phuïc vuï daây chuyeàn saûn xuaát, gioù, söï thay ñoåi nhieät ñoä ∆t0, ñoâi luùc
caùc thieát bò khaùc ñaët tröïc tieáp leân khung.
Söû duïng khung theùp khi vöôït nhòp lôùn, söùc truïc lôùn.
Thoâng soá kyõ thuaät
Boá trí ñöôøng saét trong phaân xöôûng, taàm hoaït ñoäng caàu truïc, söùc naâng cuûa caàu truïc, kích thöôùc
thoâng thuûy caùc thieát bò, hoaït taûi vaø taùc duïng ñoäng cuûa chuùng.
Thoâng soá xaây döïng
•
•

Vò trí ñaët nhaø coâng nghieäp coù caàu truïc trong toång maët baèng, cao ñoä neàn, taøi lieäu ñòa chaát
vaø möïc nöôùc ngaàm taïi vò trí xaây döïng.
Vaät lieäu xaây döïng ñòa phöông, chieáu saùng, thoâng gioù, nhieät ñoä, v.v..

Khi thieát keá caàn ñaûm baûo:
•
•
•

Yeâu caàu veà söû duïng, chaéc chaén, oån ñònh.
Yeâu caàu laøm vieäc bình thöôøng cho coâng nhaân: thoâng gioù, chieáu saùng, nhieät ñoä, moâi
tröôøng, an toøan lao ñoäng.
Sô ñoà tính toaùn toái öu: giaûm troïng löôïng (chi phí vaät lieäu), chi phí vaän chuyeån vaø döïng laép
thaáp nhaát (muoán ñöôïc ñieàu naøy caàn thieát keá caùc caáu kieän ñôn giaûn, giaûm caùc chi tieát phuï,
caùc caáu kieän gioáng nhau nhieàu).

Caùc boä phaän keát caáu chính trong nhaø coâng nghieäp
•
•

•

Khung ngang = coät + xaø (röôøng) ngang (daøn, daàm).
Khung ngang chòu vaät lieäu lôïp, xaø goà maùi, cöûa trôøi, keát caáu doïc nhö heä giaèng maùi, heä
thoáng caàu truïc (xe con, daàm ngang, daàm bieân, baùnh xe caàu truïc), daàm caàu chaïy, ray, daàm
haõm, söôøn töôøng ñôõ vaùch, vaùch lôïp.
Caùc khung ngang phaûi baûo ñaûm ñoä cöùng khoâng gian thoâng qua caùc heä giaèng (doïc, ngang)
cuõng nhö lieân keát giöõa moùng - coät, coät - daàm (daøn), ñænh = daàm (daøn) – daàm (daøn).

Coät : coù tieát dieän khoâng thay ñoåi / thay ñoåi, coät coù vai, coät giaät baäc, coät keùp.
Daøn : daïng hình thang, coù theå lieân keát cöùng vôùi coät; daïng tam giaùc, chæ lieân keát khôùp vôùi coät,
chòu troïng löïông baûn thaân maùi vaø hoaït taûi maùi.
Daàm : daïng môû naùch taïi vò trí lieân keát vôùi coät, taïo lieân keát cöùng vôùi coät; ñænh cuõng thöôøng môû
roäng, chòu troïng löïông baûn thaân maùi vaø hoaït taûi maùi.

ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN (Mar.07)

1

Cöûa maùi : taïo aùp suaát aâm ñeå huùt gioù laøm thoâng thoùang nhaø.
Daøn / daàm ñôõ keøo : taïi vò trí “troán coät” ñeå taêng khoaûng caùch giöõa hai coät.
...
ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN (Mar.07)
1
C1. KHUNG THEÙP NHAØ COÂNG NGHIEÄP 1 TAÀNG
I. KHAÙI NIEÄM CHUNG
Khung (Coät + Röôøng ngang) theùp laø keát caáu chòu löïc chính : maùi (tónh + hoaït), vaùch bao che,
caàu truïc (ñöùng, nghieâng) phuïc vuï daây chuyeàn saûn xuaát, gioù, söï thay ñoåi nhieät ñoä t
0
, ñoâi luùc
caùc thieát bò khaùc ñaët tröïc tieáp leân khung.
Söû duïng khung theùp khi vöôït nhòp lôùn, söùc truïc lôùn.
Thoâng soá kyõ thuaät
Boá trí ñöôøng saét trong phaân xöôûng, taàm hoaït ñoäng caàu truïc, söùc naâng cuûa caàu truïc, kích thöôùc
thoâng thuûy caùc thieát bò, hoaït taûi vaø taùc duïng ñoäng cuûa chuùng.
Thoâng soá xaây döïng
Vò trí ñaët nhaø coâng nghieäp coù caàu truïc trong toång maët baèng, cao ñoä neàn, taøi lieäu ñòa chaát
vaø möïc nöôùc ngaàm taïi vò trí xaây döïng.
Vaät lieäu xaây döïng ñòa phöông, chieáu saùng, thoâng gioù, nhieät ñoä, v.v..
Khi thieát keá caàn ñaûm baûo:
Yeâu caàu veà söû duïng, chaéc chaén, oån ñònh.
Yeâu caàu laøm vieäc bình thöôøng cho coâng nhaân: thoâng gioù, chieáu saùng, nhieät ñoä, moâi
tröôøng, an toøan lao ñoäng.
Sô ñoà tính toaùn toái öu: giaûm troïng löôïng (chi phí vaät lieäu), chi phí vaän chuyeån vaø döïng laép
thaáp nhaát (muoán ñöôïc ñieàu naøy caàn thieát keá caùc caáu kieän ñôn giaûn, giaûm caùc chi tieát phuï,
caùc caáu kieän gioáng nhau nhieàu).
Caùc boä phaän keát caáu chính trong nhaø coâng nghieäp
Khung ngang = coät + xaø (röôøng) ngang (daøn, daàm).
Khung ngang chòu vaät lieäu lôïp, xaø goà maùi, cöûa trôøi, keát caáu doïc nhö heä giaèng maùi, heä
thoáng caàu truïc (xe con, daàm ngang, daàm bieân, baùnh xe caàu truïc), daàm caàu chaïy, ray, daàm
haõm, söôøn töôøng ñôõ vaùch, vaùch lôïp.
Caùc khung ngang phaûi baûo ñaûm ñoä cöùng khoâng gian thoâng qua caùc heä giaèng (doïc, ngang)
cuõng nhö lieân keát giöõa moùng - coät, coät - daàm (daøn), ñænh = daàm (daøn) – daàm (daøn).
Coät : coù tieát dieän khoâng thay ñoåi / thay ñoåi, coät coù vai, coät giaät baäc, coät keùp.
Daøn : daïng hình thang, coù theå lieân keát cöùng vôùi coät; daïng tam giaùc, chæ lieân keát khôùp vôùi coät,
chòu troïng löïông baûn thaân maùi vaø hoaït taûi maùi.
Daàm : daïng môû naùch taïi vò trí lieân keát vôùi coät, taïo lieân keát cöùng vôùi coät; ñænh cuõng thöôøng môû
roäng, chòu troïng löïông baûn thaân maùi vaø hoaït taûi maùi.
Kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kết cấu thép 9 10 591