Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1
Ch−¬ng 1: kÕt cÊu thÐp nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng
§1.1 §¹i c−¬ng vÒ nhµ c«ng nghiÖp
1. §Æc ®iÓm chung cña kÕt cÊu thÐp nhµ c«ng nghiÖp
SøC TRôC Q=50T
Nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng ®−îc dông réng r·i trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng
nghiÖp. §Ó t¹o nªn kÕt cÊu cña nhµ thÓ dïng vËt liÖu thÐp hoÆc t«ng cèt thÐp.
Khi ng cét bª t«ng, kÌo thÐp th× kÕt cÊu khung gäi t cÊu liªn p. Khi dïng tÊt
Kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Kết cấu thép 9 10 893