Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 3146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 5575:2012

MỤC LỤC
Mục lục ................................................................................................................................................... 3
Lời nói đầu .............................................................................................................................................. 5
1 Phạm vi áp dụng ................................................................................................................................. 7
2 Tài liệu viện dẫn .................................................................................................................................. 7
3 Đơn vị đo và ký hiệu ........................................................................................................................... 8
4 Nguyên tắc chung ............................................................................................................................. 12
4.1

Các quy định chung ............................................................................................................... 12

4.2

Các yêu cầu đối với thiết kế................................................................................................... 12

5 Cơ sở thiết kế kết cấu thép ............................................................................................................... 13
5.1

Nguyên tắc thiết kế ................................................................................................................ 13

5.2

Tải trọng ................................................................................................................................ 14

5.3

Biến dạng cho phép của kết cấu ............................................................................................ 14

5.4

Hệ số điều kiện làm việc c .................................................................................................... 16

6 Vật liệu của kết cấu và liên kết .......................................................................................................... 17
6.1

Vật liệu thép dùng trong kết cấu ............................................................................................ 17

6.2

Vật liệu thép dùng trong liên kết ............................................................................................ 19

7 Tính toán các cấu kiện ...................................................................................................................... 21
7.1

Cấu kiện c...
TCVN 5575:2012
3
MC LC
Mục lục ................................................................................................................................................... 3
Lời nói đầu .............................................................................................................................................. 5
1 Phạm vi áp dụng ................................................................................................................................. 7
2 Tài liệu viện dẫn .................................................................................................................................. 7
3 Đơn vị đo và ký hiệu ........................................................................................................................... 8
4 Nguyên tắc chung ............................................................................................................................. 12
4.1 Các quy định chung ............................................................................................................... 12
4.2 Các yêu cầu đối với thiết kế................................................................................................... 12
5 Cơ sở thiết kế kết cấu thép ............................................................................................................... 13
5.1 Nguyên tắc thiết kế ................................................................................................................ 13
5.2 Tải trọng ................................................................................................................................ 14
5.3 Biến dạng cho phép của kết cấu ............................................................................................ 14
5.4 Hệ số điều kiện làm việc
c
.................................................................................................... 16
6 Vật liệu của kết cấu và liên kết .......................................................................................................... 17
6.1 Vật liệu thép dùng trong kết cấu ............................................................................................ 17
6.2 Vật liệu thép dùng trong liên kết ............................................................................................ 19
7 Tính toán các cấu kiện ...................................................................................................................... 21
7.1 Cấu kiện chịu kéo đúng tâm .................................................................................................. 21
7.2 Cấu kiện chịu uốn .................................................................................................................. 22
7.3 Cấu kiện chịu nén đúng tâm .................................................................................................. 27
7.4 Cấu kiện chịu nén uốn, kéo uốn ............................................................................................ 32
7.5 Chiều dài tính toán của các cấu kiện chịu nén và nén uốn .................................................... 38
7.6 Ổn định cục bộ của các cấu kiện có tấm mỏng ...................................................................... 48
7.7 Kết cấu thép tấm ................................................................................................................... 58
8 Tính toán liên kết .............................................................................................................................. 62
8.1 Liên kết hàn ........................................................................................................................... 62
8.2 Liên kết bulông ...................................................................................................................... 65
8.3 Liên kết bulông cường độ cao ............................................................................................... 67
9 Tính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi ............................................................................................ 68
10 c yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khác khi thiết kế cấu kiện kết cấu thép ..................................... 70
Kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Kết cấu thép 9 10 470