Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép - C.2

Được đăng lên bởi thanh1993cd7
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 2:
LIÃN KÃÚT
A. KHAÏI NIÃÛM CHUNG:
1.Khaïi niãûm:
Theïp hçnh Liãn kãútúu kiãûn Liãn kãút Cäng trçnh
Theïp baín úu kiãûn
- Liãn kãút âoïng vai troì quan troüng trong kãút cáúu theïp (khäúi læåüng thiãút kãú vaì thi
cäng låïn). Tæì theïp hçnh, theïp baín thäng qua liãn kãút thç âæåüc cáúu kiãûn vaì caïc cáúu kiãûn
thäng qua liãn kãút âæåüc cäng trçnh.
- Caïc loaûi liãn kãút: Liãn kãút haìn, liãn kãút buläng, liãn kãút âinh taïn, liãn kãút daïn, liãn
kãút chäút, trong âoï liãn kãút haìn sæí duûng räüng raîi nháút chiãúm hån 85%.
2.Âàûc âiãøm caïc loaûi liãn kãút
a.
Liãn kãút haìn:
-Æu: * Liãn út haìn tiãút kiãûm âæåüc tæì 15 ÷20% troüng læåüng theïp do tiãút diãûn cáúu
kiãûn khäng bë khoeït läù, cuîng do váûy maì khaí nàng chëu læûc tàng.
* Liãn kãút haìn kên, liãn tuûc Æ coï thãø thæûc hiãûn våïi caïc cäng trçnh bãø chæïa.
* Khaí nàng tæû âäüng hoïa cao, êt täún cäng chãú taûo.
-Nhæåüc:
* Khoï kiãøm tra cháút læåüng âæåìng haìn.
* Chëu taíi troüng nàûng vaì taíi troüng âäüng keïm, thæåìng sinh ra æïng suáút phuû
(do co ngoït khäng âãöu vç nhiãût )Æ biãún hçnh haìn, màût khaïc khi duìng nhiãût âãø noïng
chaíy theïp haìn dãù laìm theïp tråí nãn doìn
Æ Khàõc phuûc: Caí
i thiãûn tênh cháút que haìn bàòng caïch thãm håüp kim maìu.
b.Liãn kãút âinh taïn:
-Æu: * Cháút læåüng liãn kãút âaím baío, dãù kiãøm tra.
* Chëu âæåüc taíi troüng nàûng vaì cháún âäüng
* Sæí duûng nhiãöu våïi kãút cáúu chëu taíi troüng nàûng vaì âäüng nhæ: Dáöm cáöu
chaûy, dáöm cáöu âæåìng sàõt...
-Nhæåüc:
*ún váût liãûu.
* Tiãút diãûn theïp cå baín bë giaím yãúu (khoaíng 15%) do khoeït läù.
* Chãú taûo vaì thi cäng phæïc taûp.
Æ Khàõc phuûc: Thay bàòng liãn kãút bu läng cæåìng âäü cao.
27
Kết cấu thép - C.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - C.2 - Người đăng: thanh1993cd7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Kết cấu thép - C.2 9 10 319