Ktl-icon-tai-lieu

kết nối plc

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẤU NỐI THIẾT BỊ NGOẠI VI VỚI PLC
I. Loại: CPU 222 DC/DC/DC :8I/6O

Hình 1.1

+24VDC
0V
I

Q

1M

M

0.0

L+

0.1

0.0

0.2

0.1

0.3

0.2

2M

0.3

0.4
0.5

13

14

13

14

13

14

13

14

0.4

13

14

0.5

13

14

0.6
0.7
M
L+

M
L+

Hình 1.1: CPU 222 DC/DC/DC

CPU 222 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 220VAC) Hình 1.2
220VAC

L
N
I

Q

1M

1L

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

13

14

13

14

13

14

13

14

0.4

13

14

0.5

13

14

0.3
2M

2L

0.4

0.3

0.5
0.6
0.7
M
L+

N
L1

Hình 1.2 : CPU 222 AC/DC/RLY
soạn: Nguyễn Bá Khá

1

CPU 222 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 24VDC) Hình 1.3

+ 24VDC
0V
I

Q

1M

1L

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

13

14

13

14

13

14

13

14

0.4

13

14

0.5

13

14

0.3
2M

2L

0.4

0.3

0.5
0.6
0.7
M
L+

N
L1

N
220VAC
L

Hình 1.3 : CPU 222 AC/DC/RLY

2
soạn: Nguyễn Bá Khá

II. Loại CPU 224: 14I/10O
CPU 224 DC/DC/DC (Hình 1.4)
+24VDC
0V
I

Q

1M

1M

0.0

1L+

0.1

0.0

0.2

0.1

0.3

0.2

0.4

0.3

0.5

0.4

0.6

2M

0.7

2L+

2M

0.5

1.0
1.1
1.2
1.3

0.6
0.7
1.0
1.1

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

1.4
1.5
M

M

L+

L+

Hình 1.4: CPU 224 DC/DC/DC

3
soạn: Nguyễn Bá Khá

CPU 224 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 24VDC) Hình 1.5
+24VDC
0V
I
1M

Q
1L
13

14

13

14

0.2

13

14

0.3

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5

2L

0.6

0.4

0.7

0.5

2M

0.6

1.0

3L

1.1

0.7

1.2
1.3
1.4

1.0
1.1

1.5
M

N

L+

L1

N
220VAC
L1

Hình 1.5: CPU 224 AC/DC/RLY

4
soạn: Nguyễn Bá Khá

CPU 224 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 220VAC) Hình 1.6

220VAC

L
N
I
1M

Q
1L
13

14

13

14

0.2

13

14

0.3

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

13

14

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5

2L

0.6

0.4

0.7

0.5

2M

0.6

1.0

3L

1.1

0.7

1.2
1.3
1.4

1.0
1.1

1.5
M

N

L+

L1

Hình 1.6: CPU 224 AC/DC/RLY

5
soạn: Nguyễn Bá Khá

6
soạn: Nguyễn Bá Khá

7
soạn: Nguyễn Bá Khá

...
ĐẤU NỐI THIẾT BỊ NGOẠI VI VỚI PLC
I. Loại: CPU 222 DC/DC/DC :8I/6O Hình 1.1
CPU 222 AC/DC/RLY (tải sử dụng điện áp 220VAC) Hình 1.2
soạn: Nguyễn Bá Khá
1
M
L+
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
M
L+
+24VDC
0V
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
M
L+
1M
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2M
0.6
0.7
I
Q
Hình 1.1: CPU 222 DC/DC/DC
1L
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
N
L1
220VAC
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
M
L+
1M
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2M
0.6
0.7
I
Q
Hình 1.2 : CPU 222 AC/DC/RLY
N
2L
L
kết nối plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết nối plc - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kết nối plc 9 10 343