Ktl-icon-tai-lieu

kết quả sử dụng dầu jatropha

Được đăng lên bởi buitahan1993
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kết quả nghiên cứu sd dầu jatropha
ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU
Nhiên
Giá trị nhiệt
liệu động lượng[kJ/kg
cơ nén
]
cháy

Mật độ
[kg/m3]

Điểm
chớp
cháy
[oC]

Điểm
Độ nhớt
đông
động
o
đặc [ C] học ở
27oC
[cSt]

Hàm
lượng
cacbon
còn lại
[%w/w]

Số
Cetane

Dầu
Diesel

43.53

815

45-60

-6.70

4.30

0.03-0.1

47.00

Dầu
Jatropha

39.77

918

240

49.90

0.020/0.4
4

45.00

Để xem xét khả năng thay thế nhiên liệu diesel của dầu Jatropha, nghiên cứu tiến
hành thử nghiệm động cơ diesel sử dụng hai loại nhiên liệu. Việc thử nghiệm được thực
hiện trên bệ thử thủy tĩnh với động cơ DongFeng - S1100N (Hình 1). Đây là loại động cơ
diesel 4 kỳ 1 xilanh có buồng xoáy được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Phương án thí
nghiệm là cho động cơ hoạt động với nhiên liệu là dầu Jatropha (100%), dầu diesel
(100%). Thí nghiệm trong điều kiện cố định tay thước nhiên liệu.
Kết quả thu được là đường đặc tính ngoài của động cơ với hai loại nhiên liệu khác
nhau. Đặc tính ngoài của động cơ sử dụng 100% dầu Jatropha ở hình 2 và đặc tính ngoài
của động cơ sử dụng 100% nhiên liệu diesel ở hình 3.

Hình 1. Bệ thử động cơ kiểu phanh thủy tĩnh
1- động cơ DongFeng- S1100N; 2- hộp giảm tốc; 3- thiết bị điều chỉnh lưu lượng;

4- két làm mát dầu; 5- thùng dầu; 6- bơm thủy lực.

Hình 2. Đặc tính ngoài của động cơ DF-15 sử dụng 100% dầu Jatropha

Hình 3. Đặc tính ngoài của động cơ DF-15 sử dụng 100% dầu diessel

Từ kết quả thí nghiệm nhận thấy, công suất cực đại khi sử dụng nhiên liệu Jatropha
(11,7 kW) thấp hơn không đáng kể so với sử dụng nhiên liệu diesel (12,1 kW). Vùng tốc
độ quay đạt mô men cực đại của động cơ sử dụng dầu Jatropha mở rộng hơn so với động
cơ sử dụng nhiên liệu diesel hóa thạch. Mô men cực đại của động cơ có giá trị gần như
nhau, thậm chí loại động cơ sử dụng dầu Jatropha còn cao hơn (59,3 Nm) so với sử dụng
dầu diessel (58,2 Nm). Trong quá trình thí nghiệm, nghiên cứu không thấy xuất hiện các
trạng thái bất thường của động cơ.

KẾT LUẬN

Các kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy dầu Jatropha có tính chất nhiên liệu hoàn
toàn phù hợp để sử dụng cho các động cơ nhỏ đang hoạt động phổ biến tại Việt Nam.
Khả năng phát huy công suất và mô men không có gì khác biệt so với động cơ sử dụng
nhiên liệu truyền thống thể kết luận chắc chắn, song đặc tính động cơ chạy dầu Jatropha
tỏ rõ khả năng thích hợp cho động cơ tĩnh tại công suất nhỏ và máy kéo nông nghiệp do
khoảng tốc độ quay đạt mô men quay cực đại mở rộng hơn nhiều so với động cơ sử dụng
nhiên liệu diesel thông thường. Để có thể kết lu...
Kết quả nghiên cứu sd dầu jatropha
ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU
Nhiên
liệu động
cơ nén
cháy
Giá trị nhiệt
lượng[kJ/kg
]
Mật độ
[kg/m
3
]
Điểm
chớp
cháy
[
o
C]
Điểm
đông
đặc [
o
C]
Độ nhớt
động
học ở
27
o
C
[cSt]
Hàm
lượng
cacbon
còn lại
[%w/w]
Số
Cetane
Dầu
Diesel
43.53 815 45-60 -6.70 4.30 0.03-0.1 47.00
Dầu
Jatropha
39.77 918 240 49.90 0.020/0.4
4
45.00
Để xem xét khả năng thay thế nhiên liệu diesel của dầu Jatropha, nghiên cứu tiến
hành thử nghiệm động cơ diesel sử dụng hai loại nhiên liệu. Việc thử nghiệm được thực
hiện trên bệ thử thủy tĩnh với động cơ DongFeng - S1100N (Hình 1). Đây là loại động cơ
diesel 4 kỳ 1 xilanh có buồng xoáy được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. Phương án thí
nghiệm là cho động cơ hoạt động với nhiên liệu là dầu Jatropha (100%), dầu diesel
(100%). Thí nghiệm trong điều kiện cố định tay thước nhiên liệu.
Kết quả thu được là đường đặc tính ngoài của động cơ với hai loại nhiên liệu khác
nhau. Đặc tính ngoài của động cơ sử dụng 100% dầu Jatropha ở hình 2 và đặc tính ngoài
của động cơ sử dụng 100% nhiên liệu diesel ở hình 3.
Hình 1. Bệ thử động cơ kiểu phanh thủy tĩnh
1- động cơ DongFeng- S1100N; 2- hộp giảm tốc; 3- thiết bị điều chỉnh lưu lượng;
kết quả sử dụng dầu jatropha - Trang 2
kết quả sử dụng dầu jatropha - Người đăng: buitahan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kết quả sử dụng dầu jatropha 9 10 122