Ktl-icon-tai-lieu

Khả năng tích lũy photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformis A4.2 phân lập tại Việt Nam.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1 (2014) 43-50

Khả năng tích lũy photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus
licheniformis A4.2 phân lập tại Việt Nam
Nguyễn Quang Huy*, Ngô Thị Kim Toán
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 05 tháng 11 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 19 tháng 11 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 11 tháng 2 năm 2014

Tóm tắt: Màng sinh học (Biofilm) là cấu trúc tập hợp của vi sinh vật và có vai trò quan trọng
trong chu trình dinh dưỡng trên cạn và dưới nước. Nghiên cứu màng sinh học ứng dụng trong xử
lý nước thải là một trong những nghiên cứu mới hiện nay giúp giảm ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm
nước thải có chứa các hợp chất photpho. Từ các mẫu nước thải thu thập từ một số địa điểm ở
Thanh Hóa, Hà Nội chúng tôi đã phân lập được 21 chủng vi sinh vật có khả năng hình thành màng
sinh học. Trong số các chủng phân lập, chủng A4.2 ngoài khả năng hình thành màng sinh học còn
có hoạt tính phân giải photpho trong môi trường nuôi cấy. Kết quả phân tích về hình thái, đặc điểm
sinh lý hóa sinh và so sánh trình tự đoạn gen 16S rRNA cho thấy chủng A4.2 tương đồng 99,9%
(1411/1413bp) với Bacillus licheniformis_X68416. Chủng A4.2 sau 7 ngày nuôi cấy đã chuyển
hóa hoàn toàn lượng photpho trong môi trường tương đương 6 mg/l. Khi tăng hàm lượng photpho
lên 18 mg/l chủng A4.2 đã chuyển hóa được 39,32% lượng photpho bổ sung sau 7 ngày nuôi cấy.
Từ khóa: Màng sinh học, tích lũy photpho, Bacillus licheniformis.

1. Mở đầu∗

trong biofilm [1-3]. Theo nghiên cứu của
Kokare và cộng sự trong tự nhiên tồn tại nhiều
chủng vi khuẩn có hoạt tính tạo biofilm bao
gồm các vi khuẩn Gram dương (Streptococcus
sp., Bacillus subtilis…) và vi khuẩn Gram âm
(Escheriachia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Vibrio cholera…). Vi sinh vật tạo biofilm hiện
đang được nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh
vực y học, công nghiệp và đặc biệt trong xử lý
nước thải. Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu
của Nguyễn Quang Huy và cộng sự cũng như
Trần Thúy Hằng đã phân lập một số nhóm vi

Màng sinh học (biofilm) là một dạng sống
tồn tại phổ biến trong tự nhiên của vi sinh vật.
Việc hình thành biofilm đem lại nhiều lợi ích
cho bản thân vi sinh vật như giúp tế bào tồn tại
và chống chịu được những điều kiện bất lợi, tận
dụng được nguồn dinh dưỡng của môi trường
thông qua mối quan hệ hợp tác giữa các loài

_______
∗

Tác giả liên hệ. ĐT: 84-4-38582178.
E-mail: huynq17@gmail.com

43

44

N.Q. Huy, N.T.K. Toán /Tạp c...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1 (2014) 43-50
43
Khả năng ch y photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus
licheniformis A4.2 phân lp tại Vit Nam
Nguyn Quang Huy*, Ngô Thị Kim Toán
Khoa Sinh hc, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 05 tháng 11 năm 2013
Chỉnh sa ngày 19 tháng 11 năm 2013; chp nhn đăng ngày 11 tháng 2 năm 2014
m tt: Màng sinh hc (Biofilm) cu trúc tp hp của vi sinh vt vai trò quan trọng
trong chu tnh dinh dưỡng trên cạn dưới nước. Nghiên cu ng sinh học ng dụng trong x
nước thi mt trong nhng nghiên cu mi hin nay giúp giảm ô nhim đặc bit ô nhim
nước thải có cha c hp cht photpho. T các mu nước thải thu thp t mt s địa đim
Thanh a, Ni chúng tôi đã phân lp được 21 chng vi sinh vt kh năng hình thành ng
sinh hc. Trong s các chủng phân lp, chủng A4.2 ngoài khả năng nh thành ng sinh học còn
có hot tính phân gii photpho trong môi trường nuôi cy. Kết quả phân ch v hình thái, đặc đim
sinh hóa sinh so nh trình tđon gen 16S rRNA cho thy chủng A4.2 tương đng 99,9%
(1411/1413bp) vi Bacillus licheniformis_X68416. Chủng A4.2 sau 7 ngày nuôi cy đã chuyn
hóa hoàn toàn lượng photpho trong môi trưng tương đương 6 mg/l. Khi tăng m lượng photpho
lên 18 mg/l chng A4.2 đã chuyn hóa được 39,32% lượng photpho b sung sau 7 ngày nuôi cy.
Từ khóa: Màng sinh học, tích y photpho, Bacillus licheniformis.
1. Mở đầu
ng sinh học (biofilm) mt dng sng
tn ti ph biến trong t nhiên của vi sinh vt.
Vic nh thành biofilm đem li nhiu li ích
cho bn thân vi sinh vt như giúp tế bào tn ti
và chng chu đưc nhng điu kin bt li, tn
dng được ngun dinh dưỡng ca môi trưng
thông qua mi quan h hp tác gia các loài
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-4-38582178.
E-mail: huynq17@gmail.com
trong biofilm [1-3]. Theo nghiên cu ca
Kokare cng strong t nhiên tn ti nhiu
chng vi khun hot tính to biofilm bao
gm c vi khun Gram dương (Streptococcus
sp., Bacillus subtilis…) vi khun Gram âm
(Escheriachia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Vibrio cholera…). Vi sinh vt to biofilm hin
đang được nghiên cu, ng dụng trong các lĩnh
vc y hc, công nghip và đc bit trong x
nước thải. Ti Vit Nam, kết qu nghiên cu
ca Nguyn Quang Huy cng s cũng như
Trn Thúy Hng đã phân lp mt s nhóm vi
Khả năng tích lũy photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformis A4.2 phân lập tại Việt Nam.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khả năng tích lũy photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformis A4.2 phân lập tại Việt Nam.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khả năng tích lũy photpho và tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformis A4.2 phân lập tại Việt Nam.pdf 9 10 785