Ktl-icon-tai-lieu

Khai Hình gò

Được đăng lên bởi vietkute_90
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2736 lần   |   Lượt tải: 1 lần
You are here: Home / Phần mềm triển khai hình gò

Phần mềm triển khai hình gò
July 14, 2011 by Nguyễn Thanh Sơn 9 Comments
Phần mềm này sẽ giúp các bạn đưa ra bản vẽ triển khai gia công đầy đủ và
chính xác, cho phép các bạn xuất ra bản vẽ Autocad để ti ện h ơn cho việc tính
toán, in ấn , quản lý.
[MF] —– > nhấn chọn để download

Phần mềm triển khai hình gò
Bạn Khanh chia sẻ thêm (từ comment):
Phần mềm Plate ‘n’ sheet V4.05 download tại đây:

sau khi giải nén và cài đặt thì chép pns4.exe (có sẵn sau khi giải nén) đè lên file
pns4.exe mới.
Phiên bản này có đầy đủ kích thước với các kiểu ống và help.
Nên chạy run as administrator trong win 7.

...
You are here: Home / Ph n m m tri n khai hình gò
Phần mềm triển khai hình gò
July 14, 2011 by Nguy n Thanh S n ơ 9 Comments
Ph n m m này s giúp các b n a ra b n v tri n khai đư gia công y đầ đủ
chính xác, cho phép các b n xu t ra b n v Autocad ti n h n cho vi c tính để ơ
toán, in n , qu n lý.
[MF] —– > nh n ch n download để
Ph n m m tri n khai hình gò
B n Khanh chia s thêm (t comment):
Ph n m m Plate ‘n’ sheet V4.05 download t i ây: đ
http://www.mediafire.com/?v9ce02uj74vxwz6
sau khi gi i nén và cài t thì chép pns4.exe (có s n sau khi gi i nén) èn file đặ đ
pns4.exe m i.
Phiên b n này có y kích th c v i các ki u ng và help. đầ đủ ướ
Nên ch y run as administrator trong win 7.
Khai Hình gò - Người đăng: vietkute_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khai Hình gò 9 10 445