Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm chung về máy xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Tài
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng

CHÆÅNG I: KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ MAÏY XÁY DÆÛNG
1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7-

1.2-

Phán loaûi maïy xáy dæûng
Täø maïy phaït læûc
Maïy váûn chuyãøn
Maïy laìm âáút
Maïy gia cäng âaï
Maïy phuûc vuû cäng taïc bãtäng vaì bãtäng cäút theïp
Maïy gia cäú nãön moïng
Caïc loaûi maïy chuyãn duìng
Ngoaìi caïch phán loaûi trãn, chuïng ta coï thãø phán loaûi maïy xáy
dæûng theo nguäön âäüng læûc nhæ: maïy dáùn âäüng bàòng âäüng cå âäút
trong, âäüng cå âiãûn, âäüng cå thuíy læûc. Theo caïch di chuyãøn: bàòng
baïnh läúp, baïnh xêch, chaûy trãn âæåìng sàõt hoàûc chaûy trãn saì lan. Theo
phæång phaïp âiãöu khiãøn: cå khê thuíy læûc, khê neïn, âiãûn tæì.
Háöu hãút caïc loaûi maïy xáy dæûng bao gäöm caïc bäü pháûn sau:
a. Âäüng cå
b. Cuûm truyãön âäüng
c. Cå cáúu cäng taïc
d. Cå cáúu di chuyãøn
e. Cå cáúu quay
f. Hãû thäúng âiãöu khiãøn
g. Khung vaì bãû maïy
h. Caïc thiãút bë phuû
Yãu cáöu chung
Âãø âaïp æïng quaï trçnh cäng nghãû trong xáy dæûng, maïy xáy dæûng phaíi
âaím baío caïc yãu cáöu thiãút yãúu sau:
1) Yãu cáöu nàng læåüng
2) Kêch thæåïc, cäng nàng
3) Yãu cáöu vãö kãút cáúu - kyî thuáût
4) Yãu cáöu khai thaïc
5) Sæí duûng thuáûn tiãûn, an toaìn, tæû âäüng hoaï âiãöu khiãøn
6) Baío âaím khäng ä nhiãøm mäi træåìng trong khi laìm viãûc
7) Yãu cáöu kinh tãú ( giaï thaình sæí duûng tháúp)

1

Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng

1.3- Thiãút bë âäüng læûc cuía maïy xáy dæûng
1.3.1Âäüng cå âäút trong: laì loaûi âäüng cå nhiãût hoaût âäüng theo nguyãn
lyï biãún nhiãût nàng sang cå nàng, theo nhiãn liãûu âäút chaïy ta gàûp
âäüng cå xàng vaì âäüng cå Âiãzen; theo säú chu kyì hay haình trçnh
pittäng chia ra laìm âäüng cå bäún chu kyì ( truûc khuyíu quay 720
âäü, bäún haình trçnh pittäng)vaì âäüng cå hai chu kyì( truûc khuyíu
quay 360 âäü, hai haình trçnh pittäng)
Chu kyì hoaût âäüng cuía âäüng cå âäút trong gäöm naûp, neïn, näø, xaí.
- Âäüng cå âäút trong thæåìng duìng trong caïc maïy di chuyãøn nhiãöu (
maïy váûn chuyãøn xa), maïy laìm âáút ...
- Hiãûu suáút tæì 30 âãún 37%
- Coï hãû säú thay âäøi täúc âäü λ låïn tæì 2,5 âãún 5
- Nhæåüc âiãøm cå baín cuía âäüng cå Âiezel laì chëu quaï taíi keïm
1.3.2- Âäüng cå âiãûn
- Âæåüc sæí duûng räüng raîi trãn caïc maïy cäú âënh hoàûc di chuyãøn ngàõn,
theo quyî âaûo nháút âënh ( nhæ maïy nghiãön saìng âaï, maïy träün bã
täng, cáön truûc).
- Hiãûu suáút 70-97%
- Âäüng cå âiãûn goün nheû, chëu væåüc taíi tæång âäúi täút, thay âäøi chiãöu
quay vaì khåíi âäüng nhanh, gia...
Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng
1
CHÆÅNG I: KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ MAÏY XÁY DÆÛNG
1.1- Phán loaûi maïy xáy dæûng
1.1.1- Täø maïy phaït læûc
1.1.2- Maïy váûn chuyãøn
1.1.3- Maïy laìm âáút
1.1.4- Maïy gia cäng âaï
1.1.5- Maïy phuûc vuû cäng taïc bãtäng vaì bãtäng cäút theïp
1.1.6- Maïy gia cäú nãön moïng
1.1.7- Caïc loaûi maïy chuyãn duìng
Ngoaìi caïch phán loaûi trãn, chuïng ta coï thãø phán loaûi maïy xáy
dæûng theo nguäön âäüng læûc nhæ: maïy dáùn âäüng bàòng âäüng cå âäút
trong, âäüng cå âiãûn, âäüng cå thuíy læûc. Theo caïch di chuyãøn: bàòng
baïnh läúp, baïnh xêch, chaûy trãn âæåìng sàõt hoàûc chaûy trãn saì lan. Theo
phæång phaïp âiãöu khiãøn: cå khê thuíy læûc, khê neïn, âiãûn tæì.
Háöu hãút caïc loaûi maïy xáy dæûng bao gäöm caïc bäü pháûn sau:
a. Âäüng
b. Cuûm truyãön âäüng
c. Cå cáúu cäng taïc
d. Cå cáúu di chuyãøn
e. Cå cáúu quay
f. Hãû thäúng âiãöu khiãøn
g. Khung vaì bãû maïy
h. Caïc thiãút bë phuû
1.2- Yãu cáöu chung
Âãø âaïp æïng quaï trçnh cäng nghãû trong xáy dæûng, maïy xáy dæûng phaíi
âaím baío caïc yãu cáöu thiãút yãúu sau:
1) Yãu cáöu nàng læåüng
2) Kêch thæåïc, cäng nàng
3) Yãu cáöu vãö kãút cáúu - kyî thuáût
4) Yãu cáöu khai thaïc
5) Sæí duûng thuáûn tiãûn, an toaìn, tæû âäüng hoaï âiãöu khiãøn
6) Baío âaím khäng ä nhiãøm mäi træåìng trong khi laìm viãûc
7) Yãu cáöu kinh tãú ( giaï thaình sæí duûng tháúp)
Khái niệm chung về máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm chung về máy xây dựng - Người đăng: Nguyễn Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Khái niệm chung về máy xây dựng 9 10 279