Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về giản đồ trạng thái

Được đăng lên bởi chuong-vo-duy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4135 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

ĐỀ TÀI:

GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C
Giảng viên hướng dẫn :

TRẦN THẾ SAN

Sinh viên thực hiện:
                                  1. NGUYỄN NGỌC TIẾP   

     MSSV:09124119

                                 2. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN NGỌC       MSSV:09124050
                                 3. HOÀNG TRUNG HIẾU

Lớp:

   MSSV:09124108

Quản Lý Công Nghiệp

                                                    

MỤC LỤC

1. Khái niệm về giản đồ trạng thái
1.1 Định nghĩa
Là biểu đồ biểu thị trạng thái tổ chức của hệ hợp kim đã cho trên hệ trục
nhiệt độ và thành phần hóa học.
Do công sức của nhiều nhà khoa học trong các viện nghiên cứu, người ta
đã lập nên hầu hết giản đồ trạng thái của các hệ hợp kim quan trọng. có
thể tìm chúng trong các tài liệu kỹ thuật.
1.2 Công cụ giản đồ trạng thái của hệ hợp kim đã cho.
-

Cho biết cấu tạo bên trong của hợp kim với thành phần xác định khác
nhau thông qua giản đồ trạng thái này để biết được cơ tính của chúng,
do đó biết cách sử dụng hợp lý vật liệu làm hợp kim đó.

-

Qua giản đồ trạng thái xác định được chế độ nhiệt cho các công nghệ:
luyện kim và đúc (xác định tonc ), rèn (xác định to bắt đầu và kết thúc
khi gia công), nhiệt luyện (xác định các to của từng phương pháp nhiệt
luyện), hàn (to hàn) của hợp kim có thành phần xác định.
GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-Fe3C(Fe-C)

Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C của hệ hợp kim Fe-C đã cho được biểu diễn
trên trục tung là nhiệt độ C0 và trục hoành là thành phần của các bon %C
thay đổi trong Fe đến phạm vi tối đa là C max = 6,67%, tại đây C tác dụng
hóa học với Fe để tạo thành hợp chất hóa học Fe 3C đồng thời cần hiểu:
tại điểm 0% C có 100% Fe được ký hiệu Fe, tại 6,67% C có 100% Fe 3C
được ký hiệu là Fe3C
Muốn biết cấu tạo bên trong và tính chất của hệ hợp kim Fe-C phải biết
sử dụng giản đồ trạng thái Fe-Fe3C, vậy thì ta cần tìm hiểu các kiến thức
trên giản đồ đã cho

GIỚI THIỆU GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-Fe3C (Fe-C)

Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C trình bày ở hình 1 với các ký hiệu A,B…( t0C%C) đã được quốc tế hóa như sau: sắp xếp các điểm ký hiệu theo thứ tự
thành phần %C tăng.
A(1539-0), N(1392-0), G(911-0), Q(0- 0,006), P(727- 0,22), H(14990,1), J(1499- 0,16), B(1499- 0,5), S(727-0,8), E(1147-4,3), D(1250-6,6),
F(1147- 6,67), K(727-6,67), L(0- 6,67).
Cấu tạo hệ hợp kim Fe-C ở trạng thái hoàn taonf lỏng được xác định trên
đường nối các điểm ABCD

Cấu tạo hệ hợp kinh Fe-C ở trạng thái rắn được xác định dưới đường nối
các điểm AHJECF có đủ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TÀI:
GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI Fe-C
Giảng viên hướng dẫn : TRẦN THẾ SAN
Sinh viên th c hi n:
1. NGUY N NG C TI P MSSV:09124119
2. NGUY N ĐÌNH TU N NG C MSSV:09124050
3. HOÀNG TRUNG HI U MSSV:09124108
Lớp: Quản Lý Công Nghiệp
Khái niệm về giản đồ trạng thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm về giản đồ trạng thái - Người đăng: chuong-vo-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khái niệm về giản đồ trạng thái 9 10 712