Ktl-icon-tai-lieu

Khái quát về giải thuật STS

Được đăng lên bởi Victim Love
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khaí quat́ vềgiaỉ thuâṭ STS (semantic trace slice)
Thuật toán phần chia động (dynamic slicing algorithms) mang đặc thù đầu tiên
trên tất cả quá trình tính toán tĩnh của điều khiển liên quan và khi đó cấu trúc chương
trình động liên quan đồ hình( dynamic program dependence graph – DPDG) để tính
toán phần chia. Những phần chia được sinh ra là chương trình trạng thái khi đó có thể
là phần nhỏ của chương trình gốc [13,3]. Mục đích của chúng ta là để phần chia thi
hành những truy vết của chương trình kiểm tra nền (inspection – sự kiểm tra) và để
sinh ra truy vết phần chia thì là một chuỗi nhỏ của thực thi gốc truy vết, cái đó thì có
thể được dùng để phát hiện những mã độc thay đổi (malware variants). Hơn nữa,
chúng ta quan sát (observe) quá trình thi hành truy vết chụp lại đầy đủ điều khiển
luồng và thông tin dữ liệu thao tác của quá trình thực thi chương trình từ một đầu vào.
Bởi vậy, một chương trình truy vết trừu tượng cách tác dụng (effect) của điều khiển
liên quan và chúng ta hiểu đầy đủ đường dẫn theo sau quá trình thực thi ngay tại lúc
đó trong giá trị của TSC( trace slice criterion) dữ liệu được thao tác bởi tính toán. Từ
suy luận đó, cúng ta đưa ra (propose) một thuật toán truy vết lát mỏng chính xác
(precise) điều đó không làm thi hành cửa bát kỳ ước lượng (evaluation) của điều khiển
liên quan hoặc PDG. Chúng ta xem như thuật toán này như thuật toán truy phần chia
(STS-algorithm).
Thuật toán STS dùng (employs) định nghĩa động (dynamic definition) cập nhật
phân tích của dữ liệu thao tác để khôi phục dữ liệu động liên quan (data dependences)
giữa những trạng thái chương trình thực thi. Khi một chương trình thực thi bắt đầu,
thuật toán thực hiện định nghĩa động và cập nhất của tất cả dữ liệu thao tác trong mỗi
vị trí được thi hành qua dp(). Hàm ( định nghĩa 5). Điều này cho phép thuật toán tính
giá trị mới liên quán trong một kiểu dáng động (dynamic fashion) từ thực thi truy vết
và khi từ cấu trúc DDDG( dynamic data dependence graph).
Cấu trúc của một DDDG cùng với định nghĩa động cập nhật phân tích của
MDs cho phép sản phẩm của phần chia động cho mọi dữ liệu thao tác tại bất kỳ vị trí
thi hành trong truy vết. Từ ví dụ, nếu chúng cần phần dữ liệu động cho gia...
Khai quat vê giai thuât STS (semantic trace slice)́ ́ ̀ ̉ ̣
Thuật toán phần chia động (dynamic slicing algorithms) mang đặc thù đầu tiên
trên tất cả quá trình tính toán tĩnh của điều khiển liên quan và khi đó cấu trúc chương
trình động liên quan đồ hình( dynamic program dependence graph – DPDG) để tính
toán phần chia. Những phần chia được sinh ra là chương trình trạng thái khi đó có thể
là phần nhỏ của chương trình gốc [13,3]. Mục đích của chúng ta là để phần chia thi
hành những truy vết của chương trình kiểm tra nền (inspection – sự kiểm tra) và để
sinh ra truy vết phần chia thì là một chuỗi nhỏ của thực thi gốc truy vết, cái đó thì có
thể được dùng để phát hiện những mã độc thay đổi (malware variants). Hơn nữa,
chúng ta quan sát (observe) quá trình thi hành truy vết chụp lại đầy đủ điều khiển
luồng và thông tin dữ liệu thao tác của quá trình thực thi chương trình từ một đầu vào.
Bởi vậy, một chương trình truy vết trừu tượng cách tác dụng (effect) của điều khiển
liên quan và chúng ta hiểu đầy đủ đường dẫn theo sau quá trình thực thi ngay tại lúc
đó trong giá trị của TSC( trace slice criterion) dữ liệu được thao tác bởi tính toán. Từ
suy luận đó, cúng ta đưa ra (propose) một thuật toán truy vết lát mỏng chính xác
(precise) điều đó không làm thi hành cửa bát kỳ ước lượng (evaluation) của điều khiển
liên quan hoặc PDG. Chúng ta xem như thuật toán này như thuật toán truy phần chia
(STS-algorithm).
Thuật toán STS dùng (employs) định nghĩa động (dynamic definition) cập nhật
phân tích của dữ liệu thao tác để khôi phục dữ liệu động liên quan (data dependences)
giữa những trạng thái chương trình thực thi. Khi một chương trình thực thi bắt đầu,
thuật toán thực hiện định nghĩa động và cập nhất của tất cả dữ liệu thao tác trong mỗi
vị trí được thi hành qua dp(). Hàm ( định nghĩa 5). Điều này cho phép thuật toán tính
giá trị mới liên quán trong một kiểu dáng động (dynamic fashion) từ thực thi truy vết
và khi từ cấu trúc DDDG( dynamic data dependence graph).
Cấu trúc của một DDDG cùng với định nghĩa động cập nhật phân tích của
MDs cho phép sản phẩm của phần chia động cho mọi dữ liệu thao tác tại bất kỳ vị trí
thi hành trong truy vết. Từ ví dụ, nếu chúng cần phần dữ liệu động cho giá trị của một
dữ liệu người thiết lập dm tại vị trí p trong chương trình thi hành truy vết, chúng ta
bắt đầu chuyển qua tính toán DDDG từ định ngĩa vị trí của dm ở đó thì được phục hồi
Khái quát về giải thuật STS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái quát về giải thuật STS - Người đăng: Victim Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Khái quát về giải thuật STS 9 10 175