Ktl-icon-tai-lieu

Khái quát về Hộp số tự động trên xe hơi

Được đăng lên bởi trannamthang184
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHÁI QUÁT VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

PHÂN LOẠI
1.

Phân loại theo cách điều khiển
- AT : Loại điều khiển hoàn toàn bằng thủy
lực

- ECT : Loại điều khiển bằng điện tử
2. Phân loại theo bố trí trên xe
- FF : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ
động

- FR : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ
động

- AT : Loại điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực

- ECT : Loại điều khiển bằng điện tử

- FF : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động

- FR : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA HSTĐ
1. Bộ biến mô
2. Bộ bánh răng hành tinh
3. Bộ điều khiển thủy lực
4. Bộ truyền động bánh răng cuối cùng
5. Các thanh điều khiển
6. Dầu hộp số tự động

I. BIẾN MÔ
- Biến mô vừa
truyền vừa
khuých đại mô
men từ động cơhộp số thông
qua môi chất là
dầu hộp số.
- Gồm: bánh
bơm, bánh
tuocbin, khớp 1
chiều, stato và
vỏ.

HÄÜP SÄÚ TÆÛ ÂÄÜNG 722.6 (W5A 330 - W5A 580)
BÄÜ BIÃÚN ÂÄØI MÄ-MEN QUAY
(TORQUE

Vietnam

CONVERTER)

1
2
3
5
4
6

Baïnh båm
Baïnh tuäúc
bin
Baïnh dáùn
hæåïng
Giaï âåî phêa
Truûc cäú cuía
ngoaìi
âënh
âéa

Giaï âåî phêa
trong cuía
âéa
7
Nàõp chuûp
8
Khåïp
truyãön
9
Truûc dáùn
âäüng
âäüng mäüt
10 chiãöu
Cuûm âéa
11 Piston

I. 1. Bánh bơm
- Bánh bơm
được bố trí nằm
trong vỏ biến
mô và nối với
trục khuỷu qua
đĩa dẫn động.
-Nhiều cánh
hình cong và
được và được
lắp bên trong
bánh bơm.

I. 2. Bánh tuocbin

I. 3. Stato

Chức năng của khớp 1 chiều

Chức năng của khớp 1 chiều

Nguyên lý hoạt động của biến mô

Khuyêch đại mô men

II. Tính năng của biến mô
1. Tỉ số truyền và hiệu suất biến mô

II. Tính năng của biến mô
2. Điểm dừng và điểm lý hợp

Mô tả hoạn động của biến mô ứng với các
vị trí tay số: “D”, “2”, “R” hoặc “L”

...
KHÁI QUÁT VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Khái quát về Hộp số tự động trên xe hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái quát về Hộp số tự động trên xe hơi - Người đăng: trannamthang184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Khái quát về Hộp số tự động trên xe hơi 9 10 123