Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
đIều kiện làm việc, đặc điểm và các tính chất khai thác của Động Cơ Đốt Trong
Tàu quân sự
1.1. Khái quát
Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những
kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua
bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác.
Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm
sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên
những kết quả nghiên cứu ở nhà máy và các phòng thí nghiệm. Kinh nghiệm đó được
thể hiện trong các bản thuyết minh khai thác động cơ, trong các thuyết minh sử dụng
các phương tiện vận động và trong các tài liệu khác.
Kinh nghiệm khai thác ĐCĐT tàu quân sự được tích luỹ từ thực tế qua nhiều
năm sử dụng. Đầu tiên việc sử dụng động cơ dựa trên sổ tay hướng dẫn và thuyết
minh khai thác được hoàn chỉnh dần từ năm này qua năm khác thể hiện được sự tích
luỹ các kinh nghiệm khai thác trong các điều kiện khác nhau. Những vấn đề cũ, lạc
hậu sẽ bị loại bỏ và từng vấn đề mới được bổ sung chỉ sau khi được kiểm nghiệm qua
thực tế và tỏ ra hết sức cần thiết. Rất nhiều vấn đề trong các thuyết minh được viết sau
khi đã xuất hiện các hư hỏng và tai nạn, kết quả của công tác nghiên cứu khoa học đã
chứng minh sự cần thiết phải thay đổi nội dung cho phù hợp.
Như vậy không có một nội dung nào trong thuyết minh là không quan trọng,
từng điểm, từng nội dung cụ thể đã được kiểm nghiệm qua thực tế nhiều năm. Điều
đó đòi hỏi người khai thác vận hành phải tôn trọng các thuyết minh, nghiên cứu kỹ
nó, hiểu biết cặn kẽ những yêu cầu của tất cả các vấn đề đó và thực hiện nghiêm chỉnh
trong suốt thời gian khai thác động cơ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, không cho phép
loại bỏ bất cứ điểm nào của thuyết minh. Dù chỉ không thực hiện một chỉ dẫn nhỏ,
đầu tiên thoáng nhìn không có vấn đề gì nhưng dần dần đưa đến sự gãy vỡ, tai nạn, sự
cố, hỏng động cơ làm cho tàu không hoàn thành được nhiệm vụ chiến đấu, có khi đưa
đến tai nạn lớn làm chết người và chìm tàu...

Vấn đề khai thác ĐCĐT có nghĩa là sử dụng nó theo mục đích trong các điều
kiện hàng ngày và chiến đấu phù hợp với thuyết minh hướng dẫn và những lời
khuyên. Thực hiện được các vấn đề trên cho phép:
-

Giữ được động cơ không hư hỏng và luôn sẵn sàng chiến đấu.

-

Đạt được công suất thiết kế để bảo đảm tốc độ tàu cho trước;

-

Đạt được chỉ tiêu kinh tế thiết kế và bảo đảm được phạm vi hoạt động
của con tàu;

-

Phòng ngừa được khả năng quá tải và bảo đảm sự làm việc tin ...
Chương 1
đIều kiện làm việc, đặc điểm và các tính chất khai thác ca Động Cơ Đốt Trong
u quân s
1.1. Khái quát
sở thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên s hiểu biết chắc chắn những
kiến thức về kết cấu, thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua
bin khí, tự động điu chỉnh và các vấn đề khác.
Thực tế khai thác hđộng lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm
sdụng các điêden u quân s ng ngày trong các điều kiện chiến đấu, trên
những kết quả nghiên cứu nhà máy c phòng thí nghim. Kinh nghiệm đó được
thhiện trong c bản thuyết minh khai thác động cơ, trong các thuyết minh sdụng
các phương tiện vận động và trong các i liệu khác.
Kinh nghim khai thác ĐCĐT tàu quân s được tích luỹ tthực tế qua nhiều
năm s dụng. Đầu tiên việc sử dụng động dựa trên s tay hướng dẫn và thuyết
minh khai thác được hoàn chỉnh dần tnăm y qua năm khác thể hiện được sự tích
lucác kinh nghiệm khai thác trong các điu kiện khác nhau. Những vấn đề cũ, lạc
hậu sbloi bỏ và tng vấn đề mới được bổ sung chỉ sau khi được kiểm nghiệm qua
thực tế và tỏ ra hết sức cần thiết. Rất nhiều vấn đề trong các thuyết minh được viết sau
khi đã xuất hiện các hỏng và tai nn, kết quả của ng tác nghiên cu khoa học đã
chứng minh sự cần thiết phải thay đổi nội dung cho phù hợp.
Như vậy không một nội dung nào trong thuyết minh là không quan trng,
từng điểm, từng nội dung cthđã được kim nghim qua thực tế nhiều năm. Điều
đó đòi hi người khai thác vận hành phi n trọng các thuyết minh, nghiên cứu kỹ
nó, hiểu biết cặn kẽ những yêu cu của tất cả các vấn đề đó và thc hiện nghiêm chỉnh
trong suốt thời gian khai thác động cơ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, không cho phép
loi bỏ bất cđiểm nào của thuyết minh. Dù chkhông thực hiện một chỉ dẫn nhỏ,
đầu tiên thoáng nhìn không có vn đề gì nhưng dần dần đưa đến sgãy vỡ, tai nạn, sự
cố, hỏng động làm cho tàu không hoàn thành được nhiệm vụ chiến đấu, khi đưa
đến tai nạn lớn làm chết người và chìm u...
Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự 9 10 376