Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má hÇm lß

BÀI TẬP LỚN THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ
***********

§Ò bµi:11
Cho mét côm vØa than víi gãc dèc trung b×nh cña c¸c vØa α = 280 vµ chiÒu dµy trung
b×nh cña c¸c vØa lµ m1=2,2m (vØa V1), m2 = 2,8m(vØa V2), m3= 5,0m(vỉa V3) nh h×nh vÏ díi
®©y, má thuéc lo¹i II theo khÝ CH4. H·y chän ph¬ng ¸n më vØa, khai th¸c cïng c¸c th«ng sè
hîp lý cña chóng vµ thiÕt kÕ th«ng giã cho toµn má ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ:
A=1.000.000 TÊn/n¨m.

MỤC LỤC
Ch¬ng I: Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa vµ chuÈn bÞ hîp lý
I.1.Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa
I.2.Lùa chän c¸c th«ng sè më vØa vµ chuÈn vÞ hîp lý
1
Sinh viªn: §µo V¨n Hng
Líp:

Kü thuËt má 3C

Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má hÇm lß

Ch¬ng II: Lùa chän hÖ thèng khai th¸c vµ c¸c th«ng sè hîp lý
II.1.Lùa chän hÖ thèng khai th¸c
II.2.Lùa chän c¸c th«ng sè hîp lý cña hÖ thèng khai th¸c
Ch¬ng III: ThiÕt kÕ th«ng giã chung cho má
III.1.Lùa chän hÖ thèng th«ng giã
III.2.TÝnh lîng giã chung cho má
III.3.TÝnh ph©n phèi giã vµ kiÓm tra tèc ®é giã
III.4.TÝnh h¹ ¸p chung cña má
III.5.TÝnh chän qu¹t giã chÝnh

LỜI NÓI ĐẦU
Trong ngµnh khai th¸c hÇm lß, cã rÊt nhiÒu c¸c kh©u c«ng nghÖ cÇn gi¶i quyÕt nh:
vËn t¶i, cung cÊp ®iÖn, tho¸t níc, nhng vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt quan t©m lµ th«ng giã má.
Th«ng giã má cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é còng nh hiÖu qu¶ khai th¸c má. Th«ng giã
cã tÇm quan träng cùc kú to lín v× kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc vÖ sinh cho
ngêi lao ®éng, mµ cßn lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt, h÷u hiÖu nhÊt trong c«ng t¸c phßng chèng mèi
nguy hiÓm vÒ ch¸y næ khÝ Mªtan. Quy ph¹m an toµn khai th¸c má hÇm lß ngµy nay lµ
nghiªm cÊm viÖc th«ng giã má chØ nhê søc hót tù nhiªn mµ b¾t buéc ph¶i sö dông th«ng
giã nh©n t¹o vµ nÕu qu¹t giã chÝnh ngõng lµm viÖc th× mäi c«ng t¸c trong má ph¶i ngõng
l¹i. NhiÖm vô cña th«ng giã ®èi víi c¸c má hÇm lß lµ:
- Cung cÊp lîng kh«ng khÝ s¹ch cÇn thiÕt cho ngêi lµm viÖc.
- §a vµo trong má mét lîng kh«ng khÝ s¹ch ®ñ lín nh»m hoµ lo·ng c¸c chÊt khÝ ®éc,
khÝ ch¸y næ xuèng díi møc giíi h¹n cho phÐp vµ ®a nhanh chóng ra khái má.

Sinh viªn: §µo V¨n Hng

2

Líp: Kü thuËt má 3C

Trêng §HCN Qu¶ng Ninh

Bµi tËp lín th«ng giã má hÇm lß

- Hoµ lo·ng nång ®é bôi trong kh«ng khÝ ®îc ph¸t sinh tõ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña
má xuèng díi møc cho phÐp vµ ®a ra khái má.
- §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu ë c¸c vÞ trÝ lµm viÖc.
- §¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh th«ng giã.
HiÖn nay c¸c má hÇm lß ®ãng gãp ®¸ng kÓ trong viÖc t¨ng s¶n lîng chun...
Tr êng §HCN Qu¶ng Ninh Bµi tËp lín th«ng giã má hÇm lß
BÀI TẬP LỚN THÔNG GIÓ MỎ HẦM LÒ
***********
§Ò bµi:11
Cho mét côm vØa than víi gãc dèc trung b×nh cña c¸c vØa α = 28
0
vµ chiÒu dµy trung
b×nh cña c¸c vØa lµ m
1
=2,2m (vØa V1), m
2
= 2,8m(vØa V2), m
3
= 5,0m(va V3) nh h×nh vÏ díi
®©y
,
má thuéc lo¹i II theo khÝ CH
4
. H·y chän ph¬ng ¸n më vØa, khai th¸c cïng c¸c th«ng sè
hîp lý cña chóng vµ thiÕt kÕ th«ng giã cho toµn má ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ:
A=1.000.000 TÊn/n¨m.
MC LC
Ch¬ng I: Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa vµ chuÈn bÞ hîp lý
I.1.Lùa chän ph¬ng ¸n më vØa
I.2.Lùa chän c¸c th«ng sè më vØa vµ chuÈn vÞ hîp lý
Sinh viªn: §µo V¨n H ng Líp: Kü thuËt má 3C
1
Khai thác lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác lộ thiên - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Khai thác lộ thiên 9 10 184