Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát bài toán động học tay máy

Được đăng lên bởi vu-mai-the
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 4: Khaûo saùt baøi toaùn ñoäng hoïc tay maùy

CHÖÔNG 4: KHAÛO SAÙT BAØI TOAÙN ÑOÄNG HOÏC TAY MAÙY
4.1 Ñaët vaán ñeà:
Cô caáu chaáp haønh cuûa Robot thöôøng laø moät cô caáu hôû, goàm moät chuoãi caùc khaâu
(links) noái vôùi nhau baèng caùc khôùp (joints). Caùc khôùp ñoäng naøy laø khôùp quay (R) hoaëc
khôùp tònh tieán (P). Ñeå Robot coù theå thao taùc linh hoaït thì cô caáu chaáp haønh cuûa noù phaûi
caáu taïo sao cho ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng ñaûm baûo di chuyeån deã daøng theo moät
quyõ ñaïo naøo ñoù ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, ñoàng thôøi khaâu naøy coù moät ñònh höôùng nhaát
ñònh theo yeâu caàu. Khaâu cuoái cuøng thöôøng laø baøn keïp (gripper) hoaëc laø khaâu gaén lieàn
vôùi duïng cuï laøm vieäc (tools). Ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng laø ñieåm ñaùng quan taâm
nhaát vì ñoù laø ñieåm taùc ñoäng cuûa Robot leân ñoái taùc ñöôïc goïi laø “ñieåm thuoäc khaâu taùc
ñoäng cuoái” (end-effector). Chính ôû ñieåm naøy caàn quan taâm khoâng nhöõng vò trí noù
chieám trong khoâng gian, maø caû höôùng taùc ñoäng cuûa khaâu cuoái ñoù.
Gaén vaøo “ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái” naøy moät heä toïa ñoä ñoäng thöù n vaø gaén
moãi khaâu ñoäng moät heä toïa ñoä ñoäng khaùc, coøn gaén lieàn giaù ñôõ vôùi heä toïa ñoä coá ñònh
hay coøn goïi laø heä toïa ñoä cô sôû. Ñaùnh soá kyù hieäu cuûa caùc heä toïa ñoä naøy töø 0 ñeán n baét
ñaàu töø giaù coá ñònh. Khi khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa Robot ta caàn xaùc ñònh “vò trí (toïa
ñoä) cuûa ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái vaø höôùng cuûa khaâu taùc ñoäng cuoái trong moïi
thôøi ñieåm. Trong ñieàu khieån Robot nhieàu khi ta caàn phaûi bieát caû vaän toác, gia toác
chuyeån ñoäng cuûa Robot taïi ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái cuõng nhö taïi caùc dieåm khaùc
treân Robot ôû thôøi ñeåm baát kyø. Ñoù laø moät noäi dung quan troïng cuûa baøi toaùn khaûo saùt
ñoäng hoïc Robot. Caùc lôøi giaûi cuûa baøi toaùn naøy ñöôïc xaùc ñònh töø nhöõng phöông trình
ñoäng hoïc cuûa Robot. Caùc phöông trình naøy ñöôïc xaây döïng treân moâ hình ñoäng hoïc cuûa
Robot. Chuùng ñöôïc xaùc laäp treân cô sôû caùc moái quan heä giöõa caùc heä toïa ñoä ñoäng cuûa
caùc khaâu so vôùi heä toïa ñoä coá ñònh gaén lieàn vôùi giaù.
Xaùc ñònh traïng thaùi cuoái cuûa Robot taïi ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái:
Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, vieäc xaùc ñònh traïng thaùi cuûa ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng
cuoái laø khoâng chæ caàn bieát vò trí cuûa ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng, töùc laø ñieåm taùc
ñoäng leân ñoái töôïng laøm vieäc, maø co...
Chöông 4: Khaûo saùt baøi toaùn ñoäng hoïc tay maùy
CHÖÔNG 4: KHAÛO SAÙT BAØI TOAÙN ÑOÄNG HOÏC TAY MAÙY
4.1 Ñaët vaán ñeà:
caáu chaáp haønh cuûa Robot thöôøng laø moät caáu hôû, goàm moät chuoãi caùc khaâu
(links) noái vôùi nhau baèng caùc khôùp (joints). Caùc khôùp ñoäng naøy laø khôùp quay (R) hoaëc
khôùp tònh tieán (P). Ñeå Robot coù theå thao taùc linh hoaït thì cô caáu chaáp haønh cuûa noù phaûi
caáu taïo sao cho ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng ñaûm baûo di chuyeån deã daøng theo moät
quyõ ñaïo naøo ññaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc, ñoàng thôøi khaâu naøy coù moät ñònh höôùng nhaát
ñònh theo yeâu caàu. Khaâu cuoái cuøng thöôøng laø baøn keïp (gripper) hoaëc laø khaâu gaén lieàn
vôùi duïng cuï laøm vieäc (tools). Ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng laø ñieåm ñaùng quan taâm
nhaát ñoù l ñieåm taùc ñoäng cuûa Robot leân ñoái taùc ñöôïc goïi l “ñieåm thuoäc khaâu taùc
ñoäng cuoái” (end-effector). Chính ôû ñieåm naøy caàn quan taâm khoâng nhöõng trí noù
chieám trong khoâng gian, maø caû höôùng taùc ñoäng cuûa khaâu cuoái ñoù.
Gaén vaøo “ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái” naøy moät heä toïa ñoä ñoäng thöù n vaø gaén
moãi khaâu ñoäng moät heä toïa ñoä ñoäng khaùc, coøn gaén lieàn giaù ñôõ vôùi heä toïa ñoä coá ñònh
hay coøn goïi laø heä toïa ñoä sôû. Ñaùnh soá kyù hieäu cuûa caùc heä toïa ñoä naøy töø 0 ñeán n baét
ñaàu töø giaù coá ñònh. Khi khaûo saùt chuyeån ñoäng cuûa Robot ta caàn xaùc ñònh “vò trí (toïa
ñoä) cuûa ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái vaø höôùng cuûa khaâu taùc ñoäng cuoái trong moïi
thôøi ñieåm. Trong ñieàu khieån Robot nhieàu khi ta caàn phaûi bieát caû vaän toác, gia toác
chuyeån ñoäng cuûa Robot taïi ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái cuõng nhö taïi caùc dieåm khaùc
treân Robot ôû thôøi ñeåm baát kyø. Ñoù laø moät noäi dung quan troïng cuûa baøi toaùn khaûo saùt
ñoäng hoïc Robot. Caùc lôøi giaûi cuûa baøi toaùn naøy ñöôïc xaùc ñònh töø nhöõng phöông trình
ñoäng hoïc cuûa Robot. Caùc phöông trình naøy ñöôïc xaây döïng treân moâ hình ñoäng hoïc cuûa
Robot. Chuùng ñöôïc xaùc laäp treân sôû caùc moái quan heä giöõa caùc heä toïa ñoä ñoäng cuûa
caùc khaâu so vôùi heä toïa ñoä coá ñònh gaén lieàn vôùi giaù.
Xaùc ñònh traïng thaùi cuoái cuûa Robot taïi ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái:
Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, vieäc xaùc ñònh traïng thaùi cuûa ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng
cuoái laø khoâng chæ caàn bieát trí cuûa ñieåm muùt cuûa khaâu cuoái cuøng, ùc laø ñieåm taùc
ñoäng leân ñoái töôïng laøm vieäc, maø coøn phaûi bieát ñöôïc höôùng taùc ñoäng cuûa noù
Nhö vaäy moâ hình ñoäng hoïc cuûa Robot döïa treân trí cuûa ñieåm thuoäc khaâu taùc
ñoäng cuoái vaø höôùng cuûa khaâu taùc ñoäng cuoái .
Ta ñaõ bieát, ñeå bieåu thò söï trí cuûa moät ñieåm trong khoâng gian 3D, ta duøng ma
traän thuaàn nhaát . ÔÛ ñaây ñieåm caàn xaùc ñònh laø ñieåm thuoäc khaâu taùc ñoäng cuoái .Ta goïi
ma traän ñoù laø T
E
, ñöôïc vieát nhö sau:
106
Khảo sát bài toán động học tay máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát bài toán động học tay máy - Người đăng: vu-mai-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Khảo sát bài toán động học tay máy 9 10 332