Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát một số chế độ Mạ Niken bằng kĩ thuật Xung

Được đăng lên bởi sanpham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ MẠ XUNG ĐẾN TÍNH CHẤT
BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP MẠ NIKEN
Phạm Thy San, Đỗ Chí Linh, Hoàng Lâm Hồng
Phòng nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu - Viện Khoa học Vật liệu
Tóm tắt
Công nghệ mạ điện bằng kỹ thuật xung đã mở ra một khuynh hướng mới cho kỹ thuật mạ điện và đúc
điện do khả năng chế tạo được những lớp mạ đồng đều, có chiều dày tùy ý , độ rỗ giảm, không có vêt nứt bên
trong, cải thiện đáng kể các tính chất cơ học của lớp mạ… Các lớp mạ Ni được chế tạo trong bể Watt tại các chế
độ mạ xung khác nhau: tần số xung f, thời gian mạ t on, thời gian nghỉ toff, dòng xung mạ Jc… Phương pháp điện
hoá và phương pháp đánh giá độ rỗ đã được sử dụng để đánh giá khả năng chống ăn mòn của lớp mạ và ảnh
hưởng của chế độ mạ tới tính chất bảo vệ chống ăn mòn của lớp mạ Niken đã được thảo luận.

1. Mở đầu
Trong ngành mạ điện, kỹ nghệ mạ Niken là kỹ nghệ mạ quan trọng bậc nhất, đồng thời cũng
là phổ biến nhất hiện nay, chúng được áp dụng cho các mục đích khác nhau: trang trí, trang trí-bảo vệ,
trong kỹ thuật đúc điện… và được hầu hết các trung tâm nghiên cứu mạ trên thế giới không ngừng tập
trung đầu tư nghiên cứu [1,2,3]. Hàng năm khoảng 15-20% lượng Niken trên thế giới sản xuất được
dùng cho kỹ nghệ mạ. Trong hai thập kỷ gần đây, ở các nước công nghiệp phát triển người ta đã tiến
hành nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mạ tiên tiến mới là công nghệ mạ xung vào thực tế
sản xuất. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ những tính chất mới của vật liệu có cấu trúc nanô, các kỹ thuật
và công nghệ tạo màng có cấu trúc nanô được quan tâm phát triển mạnh mẽ. Công nghệ tạo màng và
lớp phủ có cấu trúc nanô bằng kỹ thuật xung cũng không nằm ngoài trào lưu này nhờ vào tính ưu việt
của kỹ thuật xung và khả năng áp dụng đại trà trong công nghiệp.
Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc sử dụng
kỹ thuật xung để cải thiện tính chất chống ăn mòn của lớp mạ Niken.

2. Thực nghiệm
2.1. Chuẩn bị mẫu
Các mẫu được tiến hành mạ nghiên
cứu là mẫu sắt có diện tích 25cm2 và 1cm2.
Trước khi mạ, các mẫu được gia công cơ
học, tẩy dầu mỡ và hoạt hoá bề mặt.
2.2. Chế độ mạ Ni

-J

Ton
Jc
Toff

Thành phần dung dịch mạ Ni được lựa
Jm
chọn theo thành phần của bể Watt bao
gồm: Niken sunfat NiSO4.7H2O 250 g/l;
0
T
t
Niken clorua NiCl2. 6H2O 100 g/l; Axit
boric H3BO3 40 g/l; pH bể mạ khoảng 4 và
được chỉnh bằng dung dịch H2SO4, nhiệt
Hình 1. Chế độ xung đơn giản
độ khống chế là 55 0C. Trong quá trình mạ
Ton: Thời gian mạ xung, Toff: Th...
1
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ MẠ XUNG ĐẾN TÍNH CHẤT
BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP MẠ NIKEN
Phạm Thy San, Đỗ Chí Linh, Hoàng Lâm Hồng
Phòng nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu - Viện Khoa học Vật liệu
Tóm tắt
Công nghệ mạ điện bằng kỹ thuật xung đã mở ra một khuynh hướng mới cho kỹ thuật mạ điện đúc
điện do khả năng chế tạo được những lớp mạ đồng đều, chiều dày tùy ý , độ rỗ giảm, không vêt nứt bên
trong, cải thiện đáng kể các tính chất cơ học của lớp mạ… Các lớp mạ Ni được chế tạo trong bể Watt tại các chế
độ mạ xung khác nhau: tần số xung f, thời gian mạ t
on
, thời gian nghỉ t
off
, dòng xung mạ J
c
Phương pháp điện
hoá phương pháp đánh giá độ rỗ đã được sử dụng để đánh giá khả năng chống ăn mòn của lớp mạ nh
hưởng của chế độ mạ tới tính chất bảo vệ chống ăn mòn của lớp mạ Niken đã được thảo luận.
1. Mở đầu
Trong ngành mđiện, knghệ mNiken knghệ mquan trọng bậc nhất, đồng thời cũng
là phổ biến nhất hiện nay, chúng được áp dụng cho các mục đích khác nhau: trang trí, trang trí-bảo vệ,
trong kỹ thuật đúc điện… và được hầu hết các trung tâm nghiên cứu mạ trên thế giới không ngừng tập
trung đầu nghiên cứu [1,2,3]. Hàng năm khoảng 15-20% lượng Niken trên thế giới sản xuất được
dùng cho k nghệ mạ. Trong hai thập kỷ gần đây, ở các nước công nghiệp phát triển người ta đã tiến
hành nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mạ tiên tiến mới là công nghệ mạ xung vào thực tế
sản xuất. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ những tính chất mới của vật liệu có cấu trúc nanô, các kỹ thuật
và công nghệ tạo màng có cấu trúc nanô được quan tâm phát triển mạnh mẽ. Công nghệ tạo màng và
lớp phủ có cấu trúc nanô bằng kỹ thuật xung cũng không nằm ngoài trào lưu này nhờ vào tính ưu việt
của kỹ thuật xung và khả năng áp dụng đại trà trong công nghiệp.
Trong báo o này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu trong việc sử dụng
kỹ thuật xung để cải thiện tính chất chống ăn mòn của lớp mạ Niken.
2. Thực nghiệm
2.1. Chuẩn bị mẫu
Các mẫu được tiến hành mạ nghiên
cứu là mẫu sắt diện tích 25cm
2
và 1cm
2
.
Trước khi mạ, các mẫu được gia công
học, tẩy dầu mỡ và hoạt hoá bề mặt.
2.2. Chế độ mạ Ni
Thành phần dung dịch mNi được lựa
chọn theo thành phần của bể Watt bao
gồm: Niken sunfat NiSO
4
.7H
2
O 250 g/l;
Niken clorua NiCl
2
. 6H
2
O 100 g/l; Axit
boric H
3
BO
3
40 g/l; pH bể mạ khoảng 4
được chỉnh bằng dung dịch H
2
SO
4
, nhiệt
độ khống chế là 55
0
C. Trong quá trình m
dung dịch được khuấy trộn bằng sục khí để
đảm bảo độ phân bố của dung dịch. Nguồn
mạ xung sử dụng được chế tạo tại Viện
Khoa học Vật liệu. Quá trình mạ xung được thực hiện bằng dòng xung vuông như thể hiện trên hình 1.
Mật độ dòng xung mạ Jc không đổi trong thời gian mạ Ton là 10, 20, 40, 50, 60, 80 A/dm
2
( ký hiệu là
PC), mật độ dòng trung bình Jm là 2 A/dm
2
. Mẫu đối chứng được mạ bằng kthuật mạ dòng không
đổi tại mật độ dòng mạ 2A/dm
2
( hiệu là DC). Tần số xung f và khoảng thời gian làm việc D (D =
t
on
/ (t
on
+ t
off
)) được thay đổi.
Hình 1. Chế độ xung đơn giản
Ton: Thời gian mạ xung, Toff: Thời gian nghỉ,
T: chu kỳ m
Jc: Mật độ dòng xung; Jm: Mật độ dòng trung bình
-J
Ton
Jc
Toff
Jm
0 T t
Khảo sát một số chế độ Mạ Niken bằng kĩ thuật Xung - Trang 2
Khảo sát một số chế độ Mạ Niken bằng kĩ thuật Xung - Người đăng: sanpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khảo sát một số chế độ Mạ Niken bằng kĩ thuật Xung 9 10 3