Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ MÁY 1000 MW

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BAN B2. Truyền tải và phân phối điện

KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
- XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ MÁY 1000 MW
Lê Đức Thiện Vương, Võ Ngọc Điều
Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Báo cáo này thực hiện khảo sát ổn định của hệ thống điện Việt Nam vào các
năm 2020 và 2025 khi xuất hiện các tổ máy phát công suất lớn 1000 MW của các nhà
máy nhiệt điện than và điện hạt nhân trên toàn quốc. Việc đánh giá ổn định được
thực hiện bằng phần mềm PSS/E của hãng PTI trên cơ sở giả lập các sự cố trên hệ
thống điện truyền tải và khảo sát dao động hệ thống sau khi xảy ra sự cố.
Từ đó xem xét ảnh hưởng của các tổ máy công suất lớn đối với ổn định của hệ
thống điện.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là một nước đang trong quá trình phát triển, nhu cầu tiêu thụ điện năng cao. Theo số
liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điện sản xuất và mua ngoài của toàn hệ
thống năm 2013 ước đạt 127.84 tỷ kWh, tăng 8.47% so với năm 2012 trong đó điện sản xuất
của EVN khoảng 56.45 tỷ kWh. Điện thương phẩm toàn tập đoàn khoảng 115,06 tỷ kWh tăng
9,1% so với năm 2012. Với mức độ tăng trưởng này thì việc xây dựng thêm các nhà máy điện
mới, công suất lớn là điều tất yếu.
Theo thống kê, đến cuối năm 2013, tổng công suất đặt của các nhà máy điện ở Việt Nam bao
gồm cả công suất nhập khẩu xấp xỉ khoảng 28700 MW, trong đó công suất khả dụng khoảng
28250 MW.
Theo quy hoạch điện VII và các quyết định điều chỉnh, quy mô công suất đặt của Việt Nam đến
năm 2030 như bảng 1.
Bảng 1. Tiến độ phát triển nguồn điện Việt Nam đến 2030
Năm
Công suất đặt (MW)

2013

2015

2020

2025

2030

28700

37200

76300

103700

143200

Với tốc độ tăng trưởng này thì việc xây dựng các tổ máy công suất lớn là không thể tránh khỏi.
Theo quy hoạch sau năm 2020 sẽ xuất hiện các tổ máy công suất 1000MW (Điện hạt nhân Ninh
Thuận, Nhiệt điện than Sông Hậu, Long Phú, Kiên Lương), đặc biệt sau 2025 sẽ xuất hiện tổ
máy công suất 1350 MW (điện hạt nhân miền Trung).

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2014
Trong hệ thống điện thường xảy ra các sự cố ngắn mạch, khi đó các máy cắt sẽ tác động cắt các
phần tử bị sự cố. Điều này dẫn đến dao động trong hệ thống điện, tùy vào mức độ sự cố và tầm
ảnh hưởng của các phần tử bị sự cố, dao động của hệ thống có thể tắt dần, trở về trạng thái xác
lập mới hoặc tiếp tục dao động dẫn đến hệ thống mất ổn định.
Trong báo cáo này sẽ thực hiện khảo sát ổn định của hệ thống khi xảy ra sự cố đối với các tổ
máy công suất 1000 MW hoặc các đường dây đồn...
PHÂN BAN B2. Truyn ti và phân phối điện
1
KHO SÁT ỔN ĐỊNH H THỐNG ĐIỆN VIT NAM
- XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CA CÁC T MÁY 1000 MW
Lê Đức Thiện Vương, Võ Ngọc Điều
Trường Đại hc Bách khoa thành ph H Chí Minh
Tóm tt: Báo cáo này thc hin kho sát ổn đnh ca h thống điện Vit Nam vào các
năm 2020 và 2025 khi xuất hin các t máy phát công sut ln 1000 MW ca các nhà
máy nhiệt điện than điện ht nhân trên toàn quc. Việc đánh giá ổn định được
thc hin bng phn mm PSS/E của hãng PTI trên sở gi lp c s c trên h
thống điện truyn ti khảo sát dao động h thng sau khi xy ra s c.
T đó xem xét ảnh hưởng ca các t máy công sut lớn đối vi ổn định ca h
thống điện.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Vit Nam một nước đang trong quá trình phát trin, nhu cu tiêu th điện năng cao. Theo số
liu thng ca Tập đoàn Điện lc Vit Nam (EVN), đin sn xut và mua ngoài ca toàn h
thống năm 2013 ước đt 127.84 t kWh, tăng 8.47% so với năm 2012 trong đó điện sn xut
ca EVN khong 56.45 t kWh. Điện thương phẩm toàn tập đoàn khoảng 115,06 t kWh tăng
9,1% so với năm 2012. Vi mức độ tăng trưởng này thì vic xây dựng thêm các nhà máy điện
mi, công sut lớn là điều tt yếu.
Theo thống kê, đến cuối năm 2013, tổng công suất đặt của các nhà máy điện Vit Nam bao
gm c công sut nhp khu xp x khong 28700 MW, trong đó công suất kh dng khong
28250 MW.
Theo quy hoạch điện VII và các quyết định điều chnh, quy mô công suất đặt ca Vit Nam đến
năm 2030 như bng 1.
Bng 1. Tiến độ phát trin nguồn điện Vit Nam đến 2030
Năm
2013
2015
2020
2025
2030
Công suất đặt (MW)
28700
37200
76300
103700
143200
Vi tốc độ tăng trưởng này thì vic xây dng các t máy công sut ln không th tránh khi.
Theo quy hoạch sau năm 2020 sẽ xut hin các t máy công suất 1000MW (Điện ht nhân Ninh
Thun, Nhiệt điện than Sông Hậu, Long Phú, Kiên Lương), đc bit sau 2025 s xut hin t
máy công sut 1350 MW (điện ht nhân min Trung).
KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ MÁY 1000 MW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ MÁY 1000 MW - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ MÁY 1000 MW 9 10 649