Ktl-icon-tai-lieu

khí cụ điện

Được đăng lên bởi 01647452493
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
32
Chæång 4: BAÍO VÃÛ CHÄÚNG CHAÛM ÂÁÚT
I. BAÍO VÃÛ DOÌNG THÆÏÛ KHÄNG TRONG MAÛNG COÏ DOÌNG CHAÛM ÂÁÚT LÅÏN:
Baío vãû doìng thæïû khäng âæåüc thæûc hiãûn nhåìüt råle RI näúi vaìo bäü loüc
doìng thæïû khäng LI
o
.
Hçnh 4.1 : Så âäöúi råle vaìo
ü loüc doìng thæïû khäng gäöm 3BI
Hçnh 4.2 :út håüp så âäöü loüc - råle
doìng thæïû khäng våïi så âäö sao khuyãút
I.1. Doìng qua råle:
Khi chiãöu cuía caïc doìng âiãûn âaî cháúp nháûn nhæ trong så âäö hçnh 4.1 vaì 4.2,
doìng âiãûn qua råle RI bàòng:
IIII
Rab
...
=++
c
.
Doìng thæï cuía BI tæång æïng våïi så âäö thay thãú (hçnh 2.13) laì:
III II
TS
S
T
S
.
'
.
'
.
..
()=− =
µ
µ
ω
ω
Vê duû: III
a
S
T
A
A
..
()=−
.
ω
ω
µ
Vç váûy: IIII III
R
S
T
ABC
S
T
ABC
.... ...
()(=++ ++
ω
ω
)
ω
ω
µµµ
Täøng doìng tæì hoïa cuía 3 maïy biãún doìng quy âäøi vãö phêa thæïúp cuía chuïng
âæåüc goüi laì
doìng khäng cán bàòng thæï cáúp
cuía bäü loüc:
III
KCBT
S
T
ABC
...
(=++I
.
)
ω
ω
µµµ
(4.1)
Täøng: III I n
ABC
T
S
I
... .
++ = =3
0
;
ω
ω
ûy: I
I
n
I
R
I
KCBT
.
.
.
=−
3
0
(4.2)
Nhæ váûy baío vãû chè taïc âäüng âäúi våïi caïc daûng ngàõn maûch coï taûo nãn doìng I
o
(ngàõn maûch chaûm âáút).
Âäúi våïi caïc bäü loüc duìng BI lê tæåíng coï Iµ = 0 thç I
KCBT
= 0. Tuy nhiãn thæûc tãú
caïc BI luän luän coï doìng tæì hoïa vaì doìng tæì hoïa åí caïc pha laì khaïc nhau màûc duì
doìng så cuía caïc pha coï trë säúòng nhau, vç váûy I
KCBT
0.
khí cụ điện - Trang 2
khí cụ điện - Người đăng: 01647452493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
khí cụ điện 9 10 418