Ktl-icon-tai-lieu

Khí cụ điện

Được đăng lên bởi trunghieuhtpt
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐH Tôn Đc Thng - Phòng TCCN i ging khí c đin
Hunh Tấn Đ Trang 1
GIÔÙI THIU MOÂN HOÏC
1. Teân moân hc : Khí cuï ñieän
2. Maõ soá mn hc :
3. S ñôn hoïc trình : 4 (60 tieát)
4. trí mn hc : Laø moân hoïc tieân quyeát ñeå hoïc caùc moân chuyn ngaønh.
5. Taøi liu tham khaûo :
Taøi liu tham khaûo chính :
Phaïm Vaên Chôùi Khí cuï ñieän NXB GD - 2007
Taøi liu tham khaûo :
1. Giaùo trình “Khí cuï ñieän Nguyeãn Leâ Trung Ñaïi hoïc phaïm kyõ thuaät
Tp.HCM.
2. Nguyeãn Xuaân Phuù, T Ñaèng Khí cuï ñieän, Kt caáu û duïng vaø söûa chöõa NXB
Khoa hc vaø Giaùo duïc, 1995.
3. Nguyeãn Xuaân Phuù, Toâ Ñaèng Khí cuï ñieän, L thuyeát - keát caáunh toùan löïa choïn
söû duïng NXB Khoa hc vaø Giaùo dc, 2001.
6. Muïc ñích moân hoïc :
- Nhaän daïng ñöôïc mt soá khí cuï ñieän phoå bieán.
- Tìm hieåu veà caáu taïo, nguyeân l laøm vieäc vaø yù nghóa caùc thng soá ca mt soá
khí cuï ñieän haï th cô baûn.
- Giaûi thích ñöôïc caùc nguyeân nhaân hö hoûng ca khí cuï ñieän.
- Phöông phaùp vaän haønh nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho thieát bò vheä thoáng.
7. Noäi dung chi tieát :
Chöông 1: Lyù thuyeát sôû khí cuï ñieän
1. Khi nieäm chung v khí cuï ñieän.
1.1. Khaùi nieäm
1.2. Phaân loaïi
1.3. Yeâu caàu cô baûn ñoáiùi k cuï ñieän.
1.4. Khaùi quaùt v caùc ï coá trong maïch ñieän.
2. Söï phaùt noùng cuûa caùc khí cuï ñieän
2.1. Khaùi nieäm
2.2. Caùc nguoàn nhieät vaø cc phöông phaùp trao ñoåi nhieät
2.3. Caùc cheá ñoä laøm vieäc ca thieát bò ñieän.
2.4. Baûng nhieät ñoä cho pheùp cuûa mt soá vaät lieäu
3. Hoà quang ñieän
3.1. Khaùi nieäm chung
3.3. Caùc bieän phaùp vaø trang bò daäp h quang.
3.3.1. Keùo daøi h quang baèng khí
3.3.2. Phaân ñoaïn hoà quang
3.3.3. Thoåi hoà quang baèng ø
3.3.4. Daäp taét hoà quang ñieän trong daàu bieán aùp
Khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí cụ điện - Người đăng: trunghieuhtpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Khí cụ điện 9 10 653