Ktl-icon-tai-lieu

khí nén thủy lực

Được đăng lên bởi Dieu Truong
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Bài 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén:
1. Khái niệm:
Khí nén là không khí được nén với một áp suất cao.
2. Những đặc trưng của khí nén
-

Số lượng: Khắp mọi nơi trong không khí

-

Vận chuyển: Theo các đường ống

-

Lưu trữ : ở các bồn, bình

-

Nhiệt độ: Khí nén ít thay đổi về nhiệt độ

-

Chỗ cháy nổ: Không có nguy cơ cháy, nếu sử dụng ở 6 bar

-

Sạch sẽ: không có nguy cơ gây ô nhiễm

-

Trang thiết bị : Rẻ tiền

-

Vật tốc: Lớn cho phép 1-2 m/s hoặc 5m/s

-

Tính điều chỉnh: Đều chỉnh một cách vố cấp

-

Quá tải: Không xẩy ra quá tải (Nhận tải cho đến khi dừng hoàn toàn)

3. Các đặc tính của khí nén
-

Tính chất vật lý của khí nén:

-

Không khí không màu, không vị và không thể nhìn thấy được

-

Các thành phần của không khí:

- 78% nito
- 21% Oxy
4. Đơn vị đo
4.1.

Áp suất

-

Áp suất khí quyển là áp suất không khí tại mực nước biển.

-

Đơn vị đo áp suất không khí tại mực nước biển là 760mmHg = 1.013bar.

-

Áp suất tương đối là áp suất chất khí so với áp suất khí quyển (p = 0).

Ví dụ: Áp kế chỉ giá trị 150psi và áp suất khí quyển p = 0psi, ta nói áp suất tương
đối là p = 150psi.
-

Áp suất tuyệt đối là áp suất chất khí có kể đến áp suất khí quyển (p = 14.5psi).

-

Áp suất tuyệt đối = áp suất tương đối + áp suất khí quyển.
Ví dụ:
Áp kế chỉ giá trị 150psi và áp suất khí quyển là 14.5psi, ta nói áp suất tuyệt đối là
p = 150 + 14.5 = 164.5psi

4.2.
-

Lực (N)

Là lực tác động lên đối trọng có khối lượng 1kg với gia tốc 1m/s2.
1N = 1kg. m/s2

4.3.
-

Công suất (w)

Trong thời gian 1s sinh ra năng lượng 1J
1 mã lực HP = 745,7w

Bảng 1: Bảng ký hiệu

Bảng 2: Bảng chuyển đổi giửa các đơn vị đo áp suất
5. Phương trình trạng thái nhiệt động học
5.1.

Định luật Boyle-Mariotle:

Nhiệt độ khí nén không thay đổi (T hắng số), Áp suất tuyệt đối của khí nén tỷ lệ
nghịch với thể tích khí nén.
PxV=C
P1 x V1 = P2 x V2
P: Áp suất tuyệt đối(Bar, Kpa)
V: Thể tích khí nén(m3)
C: Hằng số
Nhiệt độ khí nén không thay đổi (T hắng số), Áp suất tuyệt đối của khí nén tỷ lệ
nghịch với thể tích khí nén.
V1: (m3) Thể tích khí nén tại điểm P1
V2: (m3) Thể tích khí nén tại điểm P2

P1: Áp suất tuyệt đối khí nén có thể tích V1
P2: Áp suất tuyệt đối khí nén có thể tích V2
5.2.

Định luật Gay-Lussac:

Thể tích khí nén không thay đổi (V hắng số),nhiệt độ tuyệt đối của khối khí nén
thay đổi tỷ lệ thuận với áp suất khí nén.

5.3.

Định luật Charles:

Áp suất khí nén không thay đổi (P=hắng số),nhiệt độ tuyệt đối của khối khí nén
thay đổi tỷ lệ thuận với thể tích kh...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Bài 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén:
1. Khái niệm:
Khí nén là không khí được nén với một áp suất cao.
2. Những đặc trưng của khí nén
-
Số lượng: Khắp mọi nơi trong không khí
-
Vận chuyển: Theo các đường ống
-
Lưu trữ : ở các bồn, bình
-
Nhiệt độ: Khí nén ít thay đổi về nhiệt độ
-
Chỗ cháy nổ: Không có nguy cơ cháy, nếu sử dụng ở 6 bar
-
Sạch sẽ: không có nguy cơ gây ô nhiễm
-
Trang thiết bị : Rẻ tiền
-
Vật tốc: Lớn cho phép 1-2 m/s hoặc 5m/s
-
Tính điều chỉnh: Đều chỉnh một cách vố cấp
-
Quá tải: Không xẩy ra quá tải (Nhận tải cho đến khi dừng hoàn toàn)
3. Các đặc tính của khí nén
-
Tính chất vật lý của khí nén:
-
Không khí không màu, không vị và không thể nhìn thấy được
-
Các thành phần của không khí:
- 78% nito
- 21% Oxy
4. Đơn vị đo
4.1. Áp suất
-
Áp suất khí quyển là áp suất không khí tại mực nước biển.
-
Đơn vị đo áp suất không khí tại mực nước biển là 760mmHg = 1.013bar.
-
Áp suất tương đối là áp suất chất khí so với áp suất khí quyển (p = 0).
khí nén thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khí nén thủy lực - Người đăng: Dieu Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
khí nén thủy lực 9 10 299