Ktl-icon-tai-lieu

Khí nén thủy lực

Được đăng lên bởi khanhnga84
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chöông 6
VAN PHAÂN PHOÁI
6.1 CHÖÙC NAÊNG
Van phaân phoái coù theå thöïc hieän nhieàu chöùc naêng treân moät maïng khí neùn.
Moät caùch toång quaùt, van phaân phoái coù nhieäm vuï:
- Cho hoaëc khoâng cho doøng khí qua (môû hoaëc ñoùng)
- Taäp trung, ñònh höôùng doøng chaûy cuûa luoàng khí (phaân phoái). Löu
löôïng khoù coù theå ñi töø nguoàn caáp ñeán boä chaáp haønh vaø töø boä chaáp haønh ra loái
thoaùt.
Chöùc naêng cuûa van phaân phoái coù theå cho pheùp vieäc caáp nguoàn khí cho
caùc boä chaáp haønh (van phaân phoái coâng suaát) hoaëc chuyeån ñoåi moät tín hieäu hay
moät leänh (caûm bieán cuoái haønh trình, caùc boä khueách ñaïi, boä nhôù ...)
6.2 NGUYEÂN LYÙ VAØ KEÁT CAÁU
Van phaân phoái coù hai loïai:
- Caùc van phaân phoái kieåu naép ñaäy.
- Caùc van phaân phoái kieåu con tröôït.
Söï hieåu bieát veà caùc öu nhöôïc ñeåm cuûa thieát bò naøy cho pheùp ta choïn löïa
chuùng moät caùch chính xaùc.
Chuùng ta haõy khaûo saùt caùc loaïi van phaân phoái khaùc nhau.
Hình 6.1
6.2.1 Van phaân phoái kieåu naép ñaäy
107
Khí nén thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí nén thủy lực - Người đăng: khanhnga84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Khí nén thủy lực 9 10 685