Ktl-icon-tai-lieu

khí nén và thủy lực

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2305 lần   |   Lượt tải: 12 lần
C«ng ty honda viÖt nam
PHßNG Kü THUËT

khÝ nÐn & thñy lùc

- N¨m 2008 ( Tµi liÖu dïng ®Ó tham kh¶o trong hÖ thèng khÝ nÐn & thñy lùc - L−u hµnh néi bé
Kh«ng sao chÐp, copy hay v× môc ®Ých nµo kh¸c).

Lêi nãi ®Çu

KhÝ nÐn lµ mét trong nh÷ng d¹ng n¨ng l−îng l©u ®êi mµ con ng−êi
®· tõng biÕt ®Õn. Ngµy nay khÝ nÐn ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c nhµ
m¸y, xÝ nghiÖp. KhÝ nÐn cßn ®−îc øng dông ®Ó ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña
c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ ®¬n gi¶n cho ®Õn phøc t¹p.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng øng dông réng r·i kü thuËt khÝ nÐn
trong c«ng nghiÖp vµ nhu cÇu tù ®éng hãa nh− hiÖn nay th× cuèn " KhÝ
nÐn & Thñy lùc " ®−îc biªn so¹n nh»m môc ®Ých giíi thiÖu mét c¸ch
s¬ qua vÒ hÖ thèng khÝ nÐn & Thñy lùc ®ang ®−îc øng dông trong c¸c
nhµ m¸y hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n chóng t«i ®· tham kh¶o mét sè tµi liÖu
cña h·ng SMC, Festo, Nachi... Cuèn tµi liÖu ®−îc biªn so¹n lÇn ®Çu nªn
kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong qu¸ tr×nh viÕt. Chóng t«i rÊt mong nhËn
®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc ®Ó cã c¬ së hoµn thiÖn cuèn tµi liÖu
ngµy cµng chÝnh x¸c h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®äc!

( Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n nh»m môc ®Ých ®µo t¹o vµ l−u hµnh néi bé.
Kh«ng sao chÐp, copy hay v× môc ®Ých nµo kh¸c ).

môc lôc
phÇn a: kh¸i niÖm c¬ b¶n dïng trong khÝ nÐn & thñy lùc.
1/ S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng khÝ nÐn.
2/ ký hiÖu cña c¸c phÇn tö trong m¹ch.
3/ ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn trùc tiÕp mét xilanh t¸c dông ®¬n & kÐp
4/ ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®−îc dïng trong hÖ thèng khÝ nÐn.
4.1/ ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ cña nguån cÊp.
4.2/ tr¹ng th¸i cña van, van ®iÒu khiÓn h−íng, c¸c cæng & vÞ trÝ ®¶o chiÒu.
4.3/ ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ dïng trong thñy lùc.
4.4/ biÓu diÔn c¸c cöa van.
4.5/ ký hiÖu c¸c kiÓu ®iÒu khiÓn.
4.6/ van mét chiÒu, van tiÕt l−u, van ®iÒu ¸p.
4.7/ ký hiÖu cho c¸c phÇn tö chÊp hµnh.
4.8/ ký hiÖu dïng trªn b¶n vÏ.
4.9/ van r¬le thêi gian.

5 M¸y nÐn khÝ & hÖ thèng cung cÊp khÝ nÐn.
5.1/ s¬ ®å hÖ thèng.
5.2/ nguyªn lý.

6/ giíi thiÖu Mét sè thiÕt bÞ khÝ nÐn.
6.1/ bé tæ hîp khÝ
6.2/ xilanh t¸c dông ®¬n.
6.3/ xilanh t¸c dông kÐp.
6.4/ xilanh t¸c dông kÐp cã gi¶m chÊn ®iÒu chØnh ®−îc.
6.5/ xilanh cã cÇn piston hai phÝa.
6.6/ xilanh t¸c dông kÐp kiÓu nèi tiÕp.
6.7/ xilanh kh«ng cÇn víi khíp tõ tÝnh.
6.8/ cÊu tróc cña xilanh.
6.9/ mét sè kiÓu phít lµm kÝn gi÷a piston vµ xilanh.
6.10/ van 3/2 (ba cöa hai tr¹ng th¸i).
6.11/ van 3/2 nc (van ba cöa hai tr¹ng th¸i th−êng ®ãng).
6.12/ van 3/2 no (Van ba cöa hai tr¹ng th¸i th−êng më).
6.13/ van 3/2 ®iÒu khiÓn b»ng khÝ ...
C«ng ty honda viÖt nam
PHßNG Kü THUËT
khÝ nÐn & thñy l
ù
c
- N¨m 2008 -
( Tµi liÖu dïng ®Ó tham kh¶o trong hÖ thèng khÝ nÐn & thñy lùc - Lu hµnh néi bé
Kh«ng sao chÐp, copy hay v× môc ®Ých nµo kh¸c).
khí nén và thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khí nén và thủy lực - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
khí nén và thủy lực 9 10 785