Ktl-icon-tai-lieu

Khoan cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu tại Sân bay Cần Thơ

Được đăng lên bởi Bao Chau Chu Quoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoan cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu tại Sân bay Cần Thơ
1. Giới thiệu chung
Khi xây dựng các công trình có tải trọng lớn trền nền đất yếu cần phải
có các biện pháp xử lý đất nền bên dưới móng công trình, nhất là
những khu vực có tầng đất yếu khá dày như vùng Nhà Bè, Bình
Chánh, Thanh Đa ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở đồng
bằng sông Cửu Long.[1]
Cọc xi măng đất -(Deep soil mixing columns, soil mixing pile) là m ột
trong những giải pháp xử lý nền đất yếu đặc biệt là trong điều kiện
đất yếu quá dày, mực nước ngầm cao hoặc nền ngập nước và hiện
trường thi công chật hẹp. Khả năng ứng dụng tương đối rộng rãi như:
Làm tường hào chống thấm cho đê đập, gia cố nền móng cho các
công trình xây dựng, sửa chữa thấm mang cống và đáy cống, ổn định
tường chắn, chống trượt mái dốc, gia cố đất yếu xung quanh đường
hầm, gia cố nền đường, mố cầu dẫn...
So với một số giải pháp xử lý nền hiện có, công nghệ cọc xi măng đất
có ưu điểm là khả năng xử lý sâu (đến 50m), thích hợp với các loại
đất yếu (từ cát thô cho đến bùn yếu), thi công được cả trong điều
kiện nền ngập sâu trong nước hoặc điều kiện hiện trường chật hẹp,
trong nhiều trường hợp đã đưa lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với các
giải pháp xử lý khác.(nếu sử dụng phương pháp cọc bê tông ép hoặc
cọc khoan nhồi thì rất tốn kém do tầng đất yếu bên trên dày. Với 1
trường hợp đã áp dụng với lớp đất dày 30m, thì khi sử dụng phương
pháp cọc- đất xi măng tiết kiệm cho mỗi móng xi lô khoảng 600 triệu
đồng.[1]
Cọc xi măng đất là hỗn hợp giữa đất nguyên trạng nơi gia cố và xi
măng đƣợc phun xuống nền đất bởi thiết bị khoan phun. Mũi khoan
đƣợc khoan xuống làm tơi đất cho đến khi đạt độ sâu lớp đất cần gia
cố thì quay ngược lại và dịch chuyển lên. Trong quá trình dịch chuyển
lên, xi măng đƣợc phun vào nền đất (bằng áp lực khí nén đối với hỗn
hợp khô hoặc bằng bơm vữa đối với hỗn hợp dạng vữa ướt).
Tại Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế - thi công – nghiệm thu cọc xi măng
đất là TCXDVN 385 : 2006 "Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ

đất xi măng" do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng
ban hành theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BXD ngày 27 tháng 12
năm 2006. [2]
Tiêu Chuẩn của nước ngoài thì có Shanghai-Standard ground
treatment code DBJ08-40-94.
Tuy nhiên trong các tài liệu tính tóan này chỉ chủ yếu đề cập đến vấn
đề lực thẳng đứng là chính mà chưa thấy đề cập đến vấn đề thiết kế
khi công trình chịu tải trọng ngang.
Về tên gọi
Về vấn đề tên gọi là "cọc"...
Khoan c c xi m ng t gia c n n t y u t i Sân bay C n Th ă đấ đấ ế ơ
1. Gi i thi u chung
Khi xây d ng các công trình có t i tr ng l n tr n n n t y u c n ph i đấ ế
có các bi n pháp x t n n bên d i móng công trình, nh t là đấ ướ
nh ng khu v c có t ng t y u khá dày nh vùng Nhà Bè, Bình đấ ế ư
Chánh, Thanh a thành ph H Chí Minh và m t s t nh ng Đ đồ
b ng sông C u Long.[1]
C c xi m ng t -(Deep soil mixing columns, soil mixing pile) là m t ă đấ
trong nh ng gi i pháp x lý n n t y u c bi t là trong i u ki n đ ế đặ đ
t y u quá dày, m c n c ng m cao ho c n n ng p n c và hi n đấ ế ướ ướ
tr ng thi công ch t h p. Kh n ng ng d ng t ng i r ng rãi nh : ườ ă ươ đố ư
Làm t ng hào ch ng th m cho ê p, gia c n n móng cho các ườ đ đậ
công trình xây d ng, s a ch a th m mang c ng và áy c ng, n nh đ đị
t ng ch n, ch ng tr t mái d c, gia c t y u xung quanh ng ườ ượ đấ ế đườ
h m, gia c n n ng, m c u d n... đườ
So v i m t s gi i pháp x lý n n hi n có, công ngh c c xi m ng t ă đấ
u i m là kh n ng x lý sâu ( n 50m), thích h p v i các lo i ư đ ă đế
t y u (t cát thô cho n bùn y u), thi công c c trong i u đấ ế đế ế đượ đ
ki n n n ng p sâu trong n c ho c i u ki n hi n tr ng ch t h p, ướ đ ư
trong nhi u tr ng h p ã a l i hi u qu kinh t rõ r t so v i các ư đ đư ế
gi i pháp x lý khác.(n u s d ng ph ng pháp c c bê tông ép ho c ế ươ
c c khoan nh i thì r t t n kém do t ng t y u bên trên dày. V i 1 đấ ế
tr ng h p ã áp d ng v i l p t dày 30m, thì khi s d ng ph ng ườ đ đấ ươ
pháp c c- t xi m ng ti t ki m cho m i móng xi lô kho ng 600 tri u đấ ă ế
ng.[1]đồ
C c xi m ng t là h n h p gi a t nguyên tr ng n i gia c và xi ă đấ đấ ơ
m ng ă đƣ c phun xu ng n n t b i thi t b khoan phun. M i khoan đ ế ũ
đƣ c khoan xu ng làm t i t cho n khi t sâu l p t c n gia ơ đấ đế đạ độ đ
c thì quay ng c l i và d ch chuy n lên. Trong quá trình d ch chuy n ượ
lên, xi m ng ă đƣ c phun vào n n t (b ng áp l c khí nén i v i h n đấ đố
h p khô ho c b ng b m v a i v i h n h p d ng v a t). ơ đố ướ
T i Vi t Nam, tiêu chu n thi t k - thi công – nghi m thu c c xi m ng ế ế ă
t là TCXDVN 385 : 2006 "Ph ng pháp gia c n n t y u b ng tr đấ ươ đấ ế
Khoan cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu tại Sân bay Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoan cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu tại Sân bay Cần Thơ - Người đăng: Bao Chau Chu Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khoan cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu tại Sân bay Cần Thơ 9 10 636