Ktl-icon-tai-lieu

KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ

Được đăng lên bởi Lam Hoang Xuan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 3 lần
5.5. KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ
5.5.1. Khoan
1. Đặc điểm, khả năng công nghệ.
* Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng tạo lỗ có
đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, phổ biến nhất là để gia công lỗ có đường kính φ ≤ 35 mm.
* Nguyên công khoan thường được thực hiện trên các loại máy khoan như: máy
khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan tổ hợp.v.v. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên các
máy khác như: máy tiện , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công.
* Dụng cụ cắt khi khoan gọi là mũi khoan. Mũi khoan có nhiều loại.
- Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d ≤ 5 người ta dùng kết cấu mũi khoan ruột gà.
- Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d > 5 thường dùng kết cấu mũi khoan sâu chuyên dùng,
phổ biến nhất là mũi khoan nòng súng.
- Khi khoan các lỗ có đường kính lớn, để giảm lực cắt có thể khoan mở rộng lỗ nhiều
lần bằng mũi khoan ruột gà hoặc dùng kết cấu mũi khoan vành.
* Độ chính xác đạt được khi khoan thấp (trừ mũi khoan nòng súng), thường chỉ đạt
cấp chính xác 12 – 13, nhám bề mặt cấp 3 -4. Vì vậy khoan chỉ dùng để gia công các lỗ yêu
cầu độ chính xác không cao như lỗ để bắt bu lông, lỗ để ta rô ren hoặc khoan chỉ là bước
chuẩn bị cho các bước gia công tinh tiếp theo như khoét, doa, tiện lỗ.v.v.
* Với các lỗ đúc dập sẵn, không nên dung khoan để khoan rộng lỗ mà nên dùng các
phương pháp khác như tiện lỗ, khoét.v.v. Vì mũi khoan kém cứng vững, khi khoan rộng lỗ
mũi khoan dễ bị kẹt, bị gẫy.
2. Một số chú ý khi khoan.
* Các dạng hỏng:
- Hiện tượng lỗ bị xiên (hình 5.49): Hiện tượng này thường xảy ra khi khoan trên
máy khoan, dao vừa quay vừa tịnh tiến. Nguyên nhân: Do phương tiến dao không vuông
góc với mặt đầu của chi tiết.

74

Hình 5.49
- Hiện tượng lỗ bị loe (hình 5.49b): Hiện tượng này thường xảy ra khi khoan trên
máy tiện, chi tiết quay dao tịnh tiến. Nguyên nhân: Do phương tiến dao không song song
với đường tâm của máy.
- Hiện tượng lỗ bị lay rộng, nguyên nhân: Hai lưỡi cắt mài không đối xứng, do độ
lệch tâm giữa phần cắt và phần chuôi.v.v. Ngoài ra lỗ còn có thể bị thu hẹp, nguyên nhân:
mũi khoan bị mòn, do mũi khoan có độ côn ngược.v.v.
* Một số biện pháp nâng cao độ chính xác và năng suất gia công:
Để nâng cao độ chính xác và năng suất khi khoan người ta sử dụng các biện pháp
công nghệ sau đây:
- Sử dụng sơ đồ khoan cho chi tiết quay, dao tịnh tiến ( Như sơ đồ khoan trên máy
tiện). Sơ đồ này đặc biệt phát huy hiệu quả khi khoan lỗ sâu.
- Dùng đầu khoan rêvonve để giảm thời gian thay dao khi gia công lỗ bằng nhiều
bước liên tục (hình 5.50a).
-...
74
5.5. KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ
5.5.1. Khoan
1. Đặc đim, kh năng công ngh.
* Khoan là phương pháp cơ bn để to l t phôi đặc. Khoan có kh năng to l
đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, ph biến nht là để gia công l đường kính φ 35 mm.
* Nguyên công khoan thường được thc hin trên các loi máy khoan như: máy
khoan đứng, máy khoan cn, máy khoan t hp.v.v. Ngoài ra còn có th thc hin trên các
máy khác như: máy tin , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công.
* Dng c c
t khi khoan gi là mũi khoan. Mũi khoan có nhiu loi.
- Khi khoan các l có t s l/d 5 người ta dùng kết cu mũi khoan rut gà.
- Khi khoan các l có t s l/d > 5 thường dùng kết cu mũi khoan sâu chuyên dùng,
ph biến nht là mũi khoan nòng súng.
- Khi khoan các lđường kính ln, để gim lc ct có th khoan m rng l nhiu
ln bng mũi khoan rut gà hoc dùng kết cu mũi khoan vành.
* Độ
chính xác đạt được khi khoan thp (tr mũi khoan nòng súng), thường ch đạt
cp chính xác 12 – 13, nhám b mt cp 3 -4. Vì vy khoan ch dùng để gia công các l yêu
cu độ chính xác không cao như l để bt bu lông, l để ta rô ren hoc khoan ch là bước
chun b cho các bước gia công tinh tiếp theo như khoét, doa, tin l.v.v.
* Vi các l đúc dp sn, không nên dung khoan để khoan rng l mà nên dùng các
phương pháp khác như tin l, khoét.v.v. Vì mũi khoan kém c
ng vng, khi khoan rng l
mũi khoan d b kt, b gy.
2. Mt s chú ý khi khoan.
* Các dng hng:
- Hin tượng l b xiên (hình 5.49): Hin tượng này thường xy ra khi khoan trên
máy khoan, dao va quay va tnh tiến. Nguyên nhân: Do phương tiến dao không vuông
góc vi mt đầu ca chi tiết.
KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ - Người đăng: Lam Hoang Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KHOAN, KHOÉT, DOA, TARÔ 9 10 565