Ktl-icon-tai-lieu

Khoan trắc lún

Được đăng lên bởi hoaian200293
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Project: Hanoi- HaiPhong Expressway Package Ex-8
VIETNAM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
CONSULTANT
MEINHARDT INTERNATIONAL – VJEC JOINT OPERATION
CONTRACTOR
SHANDONG LUQIAO GROUPCO.,LTD

HANOI – HAI PHONG EXPRESSWAY PROJECT
DỰ ÁN CAO TỐC HÀ NỘI-HẢI PHÒNG
PACKAGE/GÓI THẦU EX-8: KM81+300 - KM91+300

GEOTECHNICAL MONITORING ANALYSIS REPORT OF THE
1ST STAGE OF EMBANKMENT/BÁO CÁO PHÂN TÍCH QUAN
TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT NỀN ĐẮP GIAI ĐOẠN 1
SECTION/ĐOẠN: KM85+820-KM86+120 (EX8-27)
Contractor/Nhà thầu
Submitted by

Consultant/Tư vấn
Approved by

September 2012

Geotechnical Monitoring Analysis- Stage 1 – Section EX8-27

1

Project: Hanoi- HaiPhong Expressway Package Ex-8

Table of Contents/Mục lục
I.

Introduction/Lời nói đầu...............................................................................................- 3 -

II.
Documents for a basis to implement the supervision work/ Các tài liệu làm cơ sở thực
hiện công tác quan trắc và báo cáo quan trắc..........................................................................- 3 III.

Monitoring station and measurement control/Đoạn quan trắc và đo đạc kiểm tra....- 4 -

1.

Monitoring station and instruments/đoạn quan trắc và thiết bị.............................................- 4 -

2.

Frequency of Reading/tần suất đo..........................................................................................- 4 -

3.

Requirement on stability and remove surcharge/ yêu cầu về ổn định và dỡ tải...................- 5 3.1
3.2

Stability/ổn định.................................................................................................................................- 5 Remove surcharge/dỡ tải....................................................................................................................- 5 -

IV.
Measurement control method and feed back analysis/ Phương pháp kiểm tra đo đạc và
phân tích phản hồi.....................................................................................................................- 5 3.1 Settlement prediction methods/Phương pháp dự báo lún......................................................- 6 3.2 Stability control methods/Phương pháp kiểm tra ổn định....................................................- 6 3.3 Feed-Back Analysis by Measurement Result/phân tích phản hồi theo kết quả đo đạc.........- 7 -

V.
tích

Sumarrization of monitoring and analysis results/Tổng hợp kết quả quan trắc và phân
...........................................
Project: Hanoi- HaiPhong Expressway Package Ex-8
VIETNAM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
CONSULTANT
MEINHARDT INTERNATIONAL – VJEC JOINT OPERATION
CONTRACTOR
SHANDONG LUQIAO GROUPCO.,LTD
HANOI – HAI PHONG EXPRESSWAY PROJECT
DỰ ÁN CAO TỐC HÀ NỘI-HẢI PHÒNG
PACKAGE/GÓI THẦU EX-8: KM81+300 - KM91+300
GEOTECHNICAL MONITORING ANALYSIS REPORT OF THE
1
ST
STAGE OF EMBANKMENT/BÁO CÁO PHÂN TÍCH QUAN
TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT NỀN ĐẮP GIAI ĐOẠN 1
SECTION/ĐOẠN: KM85+820-KM86+120 (EX8-27)
Contractor/Nhà thầu Consultant/Tư vấn
Submitted by Approved by
September 2012
Geotechnical Monitoring Analysis- Stage 1 – Section EX8-27 1
Khoan trắc lún - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoan trắc lún - Người đăng: hoaian200293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Khoan trắc lún 9 10 430