Ktl-icon-tai-lieu

Khởi động từ đơn

Được đăng lên bởi tieuquymk24-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái kiÓm tra:
Anh (ChÞ) h·y nªu nhiÖm vô, bé khëi ®éng tõ ®¬n?

Tr¶ lêi:
- NhiÖm vô bé khëi ®éng tõ ®¬n dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®ãng, c¾t
vµ b¶o vÖ ®éng c¬ khi bÞ qu¸ t¶i, ngoµi ra cßn b¶o vÖ kÐm ¸p cho
®éng c¬.

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

I. Môc ®Ých - Yªu cÇu.
1. Môc ®Ých: H×nh thµnh vµ rÌn luyÖn kü n¨ng ®Êu m¹ch ®iÖn më m¸y ®éng c¬ 3
pha b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.
2. Yªu cÇu:
- Kü thuËt: §äc ®îc s¬ ®å nguyªn lý, ®Êu ®óng s¬ ®å, ®¶m b¶o m¹ch ®iÖn
ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng.
- Thao t¸c: ChÝnh x¸c, sö dông dông cô hîp lý, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh
c¸c bíc.
- An toµn: Ph¶i cã ®Çy ®ñ dông cô trang thiÕt bÞ c¸ch ®iÖn, ®¶m b¶o an
toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ trong khi luyÖn tËp.
- ThÈm mü: §i d©y gän gµng, hîp lý, ®Ñp.
- Thêi gian: Thùc hiÖn ®¶m b¶o tèt néi dung bµi tËp trong thêi gian 6 giê.

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

II. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
1. Dông cô: K×m ®iÖn, tuèc n¬ vÝt , bót thö ®iÖn, ®ång hå v¹n n¨ng.

2. ThiÕt bÞ – vËt t:

- CÇu dao ba pha.
- CÇu ch×.
- Bé nót bÊm.
- C«ng t¾c t¬.
- R¬ le nhiÖt.
- §éng c¬ ba pha.
- D©y dÉn ®iÖn c¸c lo¹i.
- M« h×nh híng dÉn.

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

III. Tr×nh tù thùc hiÖn:
Bíc 1: Ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
A B

- §ãng (CD)  Nguån ®iÖn

C

O

CD
F1 F2

F3

F4

NC

N§
K

chê ë ®Çu (K1).
K1

- Tõ pha C nguån ®iÖn  F4

RLN
K2

BKL



qua NC  chê ë ®Çu N§ vµ

®Çu K2 .

§C

- Muèn cho ®éng c¬ ho¹t ®éng  Ên (N§)  (K) cã ®iÖn  (K1) ®ãng  §éng c¬ ho¹t
®éng, ®ång thêi (K2) ®ãng ®Ó duy tr× cho (K) ho¹t ®éng khi th¶ tay khái (N§).

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

III. Tr×nh tù thùc hiÖn:
Bíc 1: Ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
A

B

C

O

CD
F1 F2

F3

F4
K1

NC

N§
K
RLN
K2

BKL

§C

* Muèn dõng ®éng c¬ ta Ên (NC)  cuén (K) mÊt ®iÖn  TiÕp ®iÓm (K1) më ®éng c¬
ngõng ho¹t ®éng, ®ång thêi K2 më.

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

III. Tr×nh tù thùc hiÖn:
Bíc 1: Ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
A

B

C

O

DC
F1 F2 F3

F4
K1

NC

N§
K
RLN
K2

BKL

§C

- Qu¸ tr×nh ®éng c¬ ho¹t ®éng, do sù cè qu¸ t¶i  (BKL) nãng.

Bµi 9:

§Êu m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 3 pha
b»ng khëi ®éng tõ ®¬n.

III. Tr×nh tù thùc hiÖn:
Bíc 1: Ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
A

B

C

O

CD
F1 F2

-(BKL) nãng  TiÕp ®iÓm
(RLN) më  (K) mÊt ®iÖn

 (K1)vµ (K2) më ®éng c¬

F3

F4
K1

NC

N§
K
RLN
K2

BKL

§C

ngõng ho¹t ®éng.

- Muèn ®éng c¬ ho¹t ®éng trë l¹i, ph¶i kh¾c ...
C©u hái kiÓm tra:
Anh (ChÞ) h·y nªu nhiÖm vô, bé khëi ®éng tõ ®¬n?
- NhiÖm vô bé khëi ®éng tõ ®¬n dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®ãng, c¾t
vµ b¶o vÖ ®éng c¬ khi bÞ qu¸ t¶i, ngoµi ra cßn b¶o vÖ kÐm ¸p cho
®éng c¬.
Tr¶ lêi:
Khởi động từ đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi động từ đơn - Người đăng: tieuquymk24-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Khởi động từ đơn 9 10 902