Ktl-icon-tai-lieu

KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP

Được đăng lên bởi If
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 6851 lần   |   Lượt tải: 14 lần
KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP
Trong chương 7, chúng ta xử lý mã hóa kênh và giải mã từ một quan điểm chung,
và cho thấy rằng ngay cả lựa chọn ngẫu nhiên mã số trong việc biểu diễn năng suất bình
quân gần với năng lực của một kênh. Trong trường hợp tín hiệu trực giao, chúng ta đã
chứng minh rằng giới hạn dung tích kênh có thể đạt được như số lượng tín hiệu tiến tới
vô cùng.Trong chương này, chúng ta mô tả mã số cụ thể và đánh giá hiệu suất của chúng
cho các chất kênh nhiễu trắng cộng gaussian. Đặc biệt, chúng ta xử lý hai loại mã số, cụ
thể là, mã khối tuyến tính và mã chập. Việc thực hiện đang được đánh giá cho cả hai giải
mã quyết định cứng và giải mã quyết định mềm.
8-1 MÃ KHỐI TUYÊN TÍNH
Một mã khối bao gồm một tập các vectơ độ dài cố định được gọi là t ừ

mã.

Chiều dài của một từ

mã là số phần tử trong vector và được ký hiệu là n. Các yếu tố của một từ mã được lựa chọn từ
một bảng chữ cái của các phần tử q. Khi bảng chữ cái bao gồm hai phần tử 0 và 1, các mã được
một mã nhị phân và các phần tử của bất kỳ từ mã được gọi là bit. Khi các yếu tố của một từ mã
được lựa chọn từ một bảng chữ cái có phần tử (q>2), không phải mã nhị phân. Thật thú vị khi
lưu ý rằng khi q là một lũy thừa của 2, tức là q=2b , trong đó b là một số nguyên dương, mỗi
phần tử q biểu diễn nhị phân tương đương bao gồm bit b, và, do đó, một mã không phải nhị phân
của khối chiều dài N có thể được ánh xạ vào một mã nhị phân của khối chiều dàì n=bN
Có 2 từ mã có thể trong một khối mã nhị phân có độ dài n. Từ 2n từ mã, chúng ta có thể chọn
M=2k từ mã (k<n) để tạo thành một mã. Do đó, một khối các bit thông tin k được ánh xạ vào
một từ mã có độ dài n được lựa chọn từ bộ M=2k từ mã. Chúng ta tham khảo các mã khối kết quả
như là một (n,k) mã, và tỷ lệ k/n được định nghĩa là tỷ lệ mã. Nói chung, trong một mã có phần
tử q, và có thể có qn từ mã. Một tập hợp con của M=2k từ mã có thể được lựa chọn để truyền tải
các khối k- bit thông tin.
Bên cạnh những tham số tỷ lệ mã Rc. Một tham số quan trọng của một từ mã là t r ọ n g
lượng

của nó, mà chỉ đơn giản là số lượng các phần tử khác không mà nó chứa. Nói chung mỗi

từ mã có trọng lượng riêng của mình. Tập hợp tất cả trọng lượng trong một mã cấu thành phâ n
bố trọng l ượng

gọi là một m ã

của các mã. Khi tất cả các từ mã M có trọng lượng bằng nhau, các mã được

số trọng lượng cố định

hoặc một m ã

trọng lượng không đổi.

Các chức năng mã hóa và giải mã liên quan đến các phép tính số học bổ sung và thực hiện
nhân trên từ mã. Các phép tính số học được thự...
KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP
Trong chương 7, chúng ta xử lý mã hóa kênh và giải mã từ một quan điểm chung,
và cho thấy rằng ngay cả lựa chọn ngẫu nhiên mã số trong việc biểu diễn năng suất bình
quân gần với năng lực của một kênh.Trong trường hợp tín hiệu trực giao, chúng ta đã
chứng minh rằng giới hạn dung tích kênh có thể đạt được như số lượng tín hiệu tiến tới
vô cùng.Trong chương này, chúng ta mô tả mã số cụ thể và đánh giá hiệu suất của chúng
cho các chất kênh nhiễu trắng cộng gaussian.Đặc biệt, chúng ta xử lý hai loại mã số, cụ
thể là, mã khối tuyến tính và mã chập.Việc thực hiện đang được đánh giá cho cả hai giải
mã quyết định cứng và giải mã quyết định mềm.
8-1 MÃ KHỐI TUYÊN TÍNH
Một mã khối bao gồm một tập các vectơ độ dài cố định được gọi làt mã.Chiều dài của một từ
mã là số phần tử trong vector và được ký hiệu là n. Các yếu tố của một từ mã được lựa chọn từ
một bảng chữ cái của các phần tử q.Khi bảng chữ cái bao gồm hai phần tử 0 và 1, các mã được
một mã nhị phân và các phần tử của bất kỳ từ mã được gọi là bit.Khi các yếu tố của một từ mã
được lựa chọn từ một bảng chữ cái có phần tử (q>2) không phải mã nhị phân.Thật thú vị khi
lưu ý rằng khi q là một lũy thừa của 2 tức là q=2
b
, trong đó b là một số nguyên dương, mỗi
phần tử q biểu diễn nhị phân tương đương bao gồm bit b, và, do đó, một mã không phải nhị phân
của khối chiều dài Ncó thể được ánh xạ vào một mã nhị phân của khối chiều dàì n=bN
Có 2 từ mã có thể trong một khối mã nhị phân có độ dài n. Từ2
n
từmã, chúng ta có thể chọn
M=2
k
từ mã (k<n)để tạo thành một mã.Do đó, một khối các bit thông tin k được ánh xạ vào
một từ mã có độ dài nđược lựa chọn từ bộM=2
k
từmã.Chúng ta tham khảo các mã khối kết quả
như là một(n,k)mã, và tỷ lệ k/n được định nghĩa là tỷ lệ mã.Nói chung, trong một mã có phần
tử q, và có thể có q
n
từ mã.Một tập hợp con củaM=2
k
từ mã có thể được lựa chọn để truyền tải
các khối k- bit thông tin.
Bên cạnh những tham số tỷ lệ mã R
c.
Một tham số quan trọng của một từ mã làtrng
lưngcủa nó, mà chỉ đơn giản là số lượng các phần tử khác không mà nó chứa.Nói chung mỗi
từ mã có trọng lượng riêng của mình.Tập hợp tất cả trọng lượng trong một mã cấu thànhphân
b trng lưngcủa các mã.Khi tất cả các từM có trọng lượng bằng nhau, các mã được
gọi là mộtmã s trng lưng c đnh hoặc mộtmã trng lưng không đi.
KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP - Người đăng: If
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
KHỐI VÀ KÊNH MÃ CHẬP 9 10 266