Ktl-icon-tai-lieu

Khuếch đại OTL ngõ vào đơn

Được đăng lên bởi baotrungbkdn-gmail-com
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2564 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Khuếch đại OTL ngõ vào đơn

PHẦN 1

LÝ THUYẾT

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:

Đồ án môn học Kỹ thuật mạch Điện tử

Diode bán dẫn
Transistor lưỡng cực BJT
Hồi tiếp
Khuếch đại tín hiệu nhỏ
Khuếch đại công suất
Một số vấn đề liên quan

1

Khuếch đại OTL ngõ vào đơn

Chương 1: DIODE BÁN DẪN
1.1. Cấu tạo của diode bán dẫn
Gồm một miền tiếp xúc giữa hai bán dẫn khác loại: bán dẫn loại P và bán dẫn
loại N, có tính chất chỉ dẫn điện theo một chiều nhất định, thường được gọi là chuyển
tiếp P-N. Chuyển tiếp P-N với hai điện cực nối ra phía miền P gọi là anôt, phía miền N
gọi là Katôt.
Anôt

P

N

A

Katôt

K

Diode thường và ký hiệu
Vật liệu chế tạo diode chủ yếu là Germanium (Ge) và Silic (Si)
Tuỳ theo phạm vi ứng dụng mà ta có các loại diode khác nhau như: diode chỉnh
lưu, diode Zener, diode biến dung...
1.2. Nguyên lý làm việc của diode
Vì diode có cấu tạo cơ bản dựa trên chuyển tiếp P – N, nên nguyên lý làm việc
của diode dựa trên hiện tượng xảy ra trong chuuyển tiếp P - N
1.2.1. Khi chuyển tiếp P-N chưa có sự phân cực:

Ikhueách taùn
Itroâi N

P

PP
nP

Etxuùc
+

-

nn
Pn

Do có sự chênh lệch về nồng độ Pp >> Pn cho nên điện tử
np << nn
khuếch tán từ bán dẫn N sang bán dẫn P (sự khuếch tán của hạt đa sô) tạo nên dòng
khuếch tán có chiều từ P sang N. Trên đường khuếch tán điện tử và lỗ trống sẽ tái hợp
với nhau làm cho vùng ở mặt tiếp xúc có ít hạt dẫn.
Ở bề mặt tiếp xúc bên bán dẫn P có các ion âm, bên bán dẫn N có ion dương,
hình thành miền trung gian ở lớp tiếp xúc sinh ra điện trường tiếp xúc có chiều từ N
→ P. Điện trường này gây ra Itrôi của các hạt tối thiểu số (điện tử ở bán dẫn P, lỗ trống
ở bán dẫn N) và làm cản chuyển động của dòng Ikt. Quá trình này cứ tiếp tục cho đến
một lúc nào đó Itrôi = Ikt.
Ta nói tiếp xúc P - N ở trạng thái cân bằng.
Vậy dòng qua tiếp giáp P - N bằng 0
1.2.2. Khi tiếp xúc P - N phân cực thuận:
Đồ án môn học Kỹ thuật mạch Điện tử

2

Khuếch đại OTL ngõ vào đơn

Khi đặt một hiệu điện thế (như hình vẽ) vào tiếp xúc P- N thì xuất hiện một
điện trường ngoài có chiều từ P - N. Nên E tiếp xúc giảm, do đó dòng khuếch tán Ikt tăng
và Itrôi giảm. Dòng chảy qua tiếp xúc P - N chủ yếu là dòng Ikt có chiều từ P → N.
Biểu thức biểu dẫn mối quan hệ giữa dòng và điện áp.
I = Is (e qV/kT - 1)
Is: dòng ngược bão hoà, có giá trị rất nhỏ.
q: điện tích của hạt q = 1,6.10-19Cu
k: hằng số Boltman k = 1,38.10-23 J/0K
T: nhiệt độ (K)
V: điện áp đặt lên hai đầu tiếp xúc P - N
Vậy dòng điện chảy trong tiếp xúc P-N trong t...
Khuếch đại OTL ngõ vào đơn
Đồ án môn hc K thut mch Đin t 1
PHN 1
LÝ THUYT
Chương 1: Diode bán dn
Chương 2: Transistor lưỡng cc BJT
Chương 3: Hi tiếp
Chương 4: Khuếch đại tín hiu nh
Chương 5: Khuếch đại công sut
Chương 6: Mt s vn đề liên quan
Khuếch đại OTL ngõ vào đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuếch đại OTL ngõ vào đơn - Người đăng: baotrungbkdn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Khuếch đại OTL ngõ vào đơn 9 10 596