Ktl-icon-tai-lieu

Khuếch đại thuật toán

Được đăng lên bởi Trà Xanh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình: Điện tử cơ bản

ĐH Nông Lâm

Chương 7
Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng
Ngày nay IC analog sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện tử. Khi sử dụng
chúng cần đấu thêm các điện trở, tụ điện, điện cảm tùy theo từng loại và chức năng
của chúng. Sơ đồ đấu cũng như trị số của các linh kiện ngoài được cho trong các sổ
tay IC analog. Các IC analog được chế tạo chủ yếu dưới dạng khuếch đại thuật toán như một mạch khuếch đại lý tưởng - thực hiện nhiều chức năng trong các máy điện tử
một cách gọn - nhẹ - hiệu suất cao.ở chương này ta xét các khuếch đại thuật toán và
một số ứng dụng của chúng.
7.1. Khuếch đại vi sai
Khuếch đại vi sai là khuếch đại mà tín hiệu ra không tỷ lệ với trị tuyệt đối
của tín hiệu vào mà tỷ lệ với hiệu của tín hiệu vào. Khuếch đại vi sai được sử dụng để
khuếch đại tín hiệu có tần số giới hạn dưới nhỏ ( tới vài Hz) , gọi là tín hiệu biến thiên
chậm hay tín hiệu một chiều. Ta có thể coi dải thông của nó là 0 ÷ fC. Nếu sử dụng
khuếch đại RC để khuếch đại loại tín hiệu này thì các tụ nối tầng phải có trị số rất lớn
nên bất tiện. Khuếch đại vi sai thích hợp cho loại tín hiệu này,ngoài ra nócòn có nhiều
tính chất quí báu mà ta sẽ nói tới sau này. Khuếch đại vi sai là cơ sở để xây dựng
khuếch đại thuật toán nên ta xét lý thuyết loại khuếch đại này.
7.1.1. Sơ đồ nguyên lý của khuếch đại vi sai.
Xét sơ đồ nguyên lý của khuếch đại vi sai trên hình 7.1. Đây là một cầu cân
bằng song song: hai nhánh của cầu là RC1 và RC2, hai nhánh kia là hai transistor T1 và
T2. Nếu RC1 = RC2 và hai transistor có tham số hệt nhau thì cầu cân bằng.Mạch có hai
đầu vào V1 và V2, tín hiệu ra Ura lấy giữa hai colecto của T1 và T2. Nếu đưa vào hai
đầu vào hai tín hiệu giống hệt nhau cả về biên độ và pha thì tín hiệu đó gọi là đồng
pha, còn biên độ như nhau nhưng ngược pha thì gọi là tín hiệu ngược pha hay tín hiệu
hiệu.Xét phản ứng của mạch đối với tín hiệu vào đồng pha và ngược pha.

R1
V1
R2

+ _
ECC

RC'

RC

R 1'
URa
RE

V2
R 2'

Hình 7.1: Khuếch đại vi sai trên transistor lỡng cực
Nếu coi mạch hình 7.1 hoàn toàn đối xứng ( R’1 = R1, R’2 = R2, RC1 = RC2, T1
và T2 giống hệt nhau) thì tín hiệu vào đồng pha sẽ gây nên phản ứng hệt nhau cả về trị
tuyệt đối và dấu của các dòng emitter và colectơ của T1 và T2. Như vậy điện áp ở hai
colectơ sẽ biến thiên như nhau và điện áp ra sẽ bằng không, giống như ở trạng thái
tĩnh. Nói cách khác là mạch ra của khuếch đại vi sai lý tưởng không phản ứng với tín
GV: ThS. Nguyễn Bá Vương

Giáo trình: Điện tử cơ bản

ĐH Nông Lâm...
Giáo trình: Đin t cơ bn ĐH Nông Lâm
GV: ThS. Nguyn Bá Vương
Chương 7
Khuếch đại thut toán và ng dng ca chúng
Ngày nay IC analog s dng rng rãi trong k thut đin t. Khi s dng
chúng cn đấu thêm các đin tr, t đin, đin cm tùy theo tng loi và chc năng
ca chúng. Sơ đồ đấu cũng như tr s ca các linh kin ngoài được cho trong các s
tay IC analog. Các IC analog được chế to ch yếu dưới dng khuếch đại thut toán -
như m
t mch khuếch đại lý tưởng - thc hin nhiu chc năng trong các máy đin t
mt cách gn - nh - hiu sut cao. chương này ta xét các khuếch đại thut toán và
mt s ng dng ca chúng.
7.1. Khuếch đại vi sai
Khuếch đại vi sai là khuếch đại mà tín hiu ra không t l vi tr tuyt đối
ca tín hiu vào mà t l vi hiu c
a tín hiu vào. Khuếch đại vi sai được s dng để
khuếch đại tín hiu có tn s gii hn dưới nh ( ti vài Hz) , gi là tín hiu biến thiên
chm hay tín hiu mt chiu. Ta có th coi di thông ca nó là 0 ÷ f
C
. Nếu s dng
khuếch đại RC để khuếch đại loi tín hiu này thì các t ni tng phi có tr s rt ln
nên bt tin. Khuếch đại vi sai thích hp cho loi tín hiu này,ngoài ra nócòn có nhiu
tính cht quí báu mà ta s nói ti sau này. Khuếch đại vi sai là cơ s để xây dng
khuếch đại thut toán nên ta xét lý thuyết loi khuếch đại này.
7.1.1. Sơ đồ nguyên lý ca khuếch đại vi sai.
Xét sơ đồ nguyên lý ca khuếch đại vi sai trên hình 7.1. Đây là mt cu cân
bng song song: hai nhánh ca cu là R
C1
và R
C2
, hai nhánh kia là hai transistor T
1
T
2
. Nếu R
C1
= R
C2
và hai transistor có tham s ht nhau thì cu cân bng.Mch có hai
đầu vào V
1
và V
2
, tín hiu ra U
ra
ly gia hai colecto ca T
1
và T
2
. Nếu đưa vào hai
đầu vào hai tín hiu ging ht nhau c v biên độ và pha thì tín hiu đó gi là đồng
pha, còn biên độ như nhau nhưng ngược pha thì gi là tín hiu ngược pha hay tín hiu
hiu.Xét phn ng ca mch đối vi tín hiu vào đồng pha và ngược pha.
V
V
RR
R
R
R
R
R
1
2
1'
2'E
C
C'
CC
E
+
_
U
Ra
1
2
Hình 7.1: Khuếch đại vi sai trên transistor lng cc
Nếu coi mch hình 7.1 hoàn toàn đối xng ( R’
1
= R
1
, R’
2
= R
2
, R
C1
= R
C2
, T
1
và T
2
ging ht nhau) thì tín hiu vào đồng pha s gây nên phn ng ht nhau c v tr
tuyt đối và du ca các dòng emitter và colectơ ca T
1
và T
2
. Như vy đin áp hai
colectơ s biến thiên như nhau và đin áp ra s bng không, ging như trng thái
tĩnh. Nói cách khác là mch ra ca khuếch đại vi sai lý tưởng không phn ng vi tín
Khuếch đại thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuếch đại thuật toán - Người đăng: Trà Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Khuếch đại thuật toán 9 10 103